Esitys kaupungin vuoden 2024 talousarviokehykseksi sisältää hieman yli 14 miljoonan euron sopeutustoimet

Alenevat valtionosuudet ja verotulot edellyttävät Kouvolan kaupungin talouden voimakasta tasapainottamista. Kaupungin vuoden 2024 talousarviokehystä käsitellään kaupunginhallituksessa 5. kesäkuuta. Kehysesityksen keinovalikoimaan sisältyy menoleikkausten lisäksi muun muassa esitys kunnallisveroprosentin nostosta 8,9 prosenttiin. Esitetyt toimenpiteet tasapainottavat toteutuessaan kaupungin taloutta ensi vuonna hieman yli 14 miljoonalla eurolla ja vuonna 2027 noin 23 miljoonalla eurolla. Sopeutustoimilla taataan kahdeksan taajaman lähipalvelut sekä päätettyjen koulu- ja päiväkoti-investointien toteutuminen. Tasapainoinen talous mahdollistaa myös kertaluontoiset investoinnit: uuden uimahallin ja teatterin laajennuksen.

Kaupunginhallitus käsittelee maanantaina 5. kesäkuuta Kouvolan kaupungin talousarviokehystä vuodelle 2024. Syksyllä ovat vuorossa lautakuntakohtaiset talousarvioesitykset. Kaupunginhallitus käsittelee kokonaisuutta lokakuussa ja kaupunginvaltuusto päättää kaupungin ensi vuoden taloudesta marraskuussa 2023.

 − Talousarvion laadinta-aikataulua on aikaistettu, jotta talousarvioprosessi saadaan sujuvammaksi ja yhtäaikaiseksi veroprosenttien käsittelyn kanssa, Kouvolan kaupungin talousjohtaja Hellevi Kunnas kertoo.

Kouvolan kaupunki sopeuttaa toimintojaan, jotta laadukkaiden lähipalveluiden tuottamiseen kuntalaisille riittää resursseja tulevaisuudessakin. Yksi näistä tärkeistä lähipalveluista on varhaiskasvatus.

Verotulot ja valtionosuudet pienenevät
− valtionosuusjärjestelmä tulee uudistaa

Kouvolan kaupungin taseen kumulatiivinen alijäämä on vuoden 2022 tilinpäätöksessä 0,5 miljoonaa euroa, ja kuluvan vuoden 2023 tulos on muodostumassa 12 miljoonaa euroa ylijäämäiseksi. Tulevina vuosina tilanne heikkenee: kaupungin vuoden 2024 tuloksen arvioidaan olevan ilman valmisteltuja sopeutustoimia lähes 30 miljoonaa euroa alijäämäinen. Sopeutustoimet sisältävä viranhaltijaesitys kaupungin vuoden 2024 talouden kehyksestä on -12,5 miljoonaa euroa. Taloussuunnittelukaudella talous saadaan tasapainoon sopeuttamistoimien avulla.

Sopeutustarve johtuu kaupungin tulorahoituksen muutoksista: vuonna 2024 verotuloista saatavat tilitykset aiemmilta vuosilta poistuvat, ja valtionosuuksiin tehdään 1.1.2023 voimaan tulleesta sote-uudistuksesta johtuvat leikkaukset.

Muutosten seurauksena Kouvolan kaupungin saamat verotulot vähenevät suhteellisesti vuodesta 2023 vuoteen 2024 noin 13 miljoonalla eurolla ja valtionosuudet 18,9 miljoonalla eurolla. Kaupungin ensi vuoden valtionosuudet ovat negatiiviset, mikä tarkoittaa, että kaupunki joutuu maksamaan valtionosuuksia noin kolme miljoonaa euroa vuonna 2024. Luvut tarkentuvat loppuvuodesta 2023. Muutos ei rajoitu ensi vuoteen, vaan Kouvolan kaupungin valtionosuudet vähenevät pysyvästi 19 miljoonalla eurolla vuodessa, jollei valtionosuusjärjestelmää uudisteta.

− Vallitsevan lainsäädännön mukaisesti kaikkien kuntien valtionosuudet tarkistetaan vuodesta 2024 lähtien vastaamaan sote-uudistuksen tilannetta. Tämä tarkoittaa, että niiden kuntien, joiden sote-menot ovat kasvaneet voimakkaasti vuosina 2021−2022, valtionosuuksia leikataan vuodesta 2024 lähtien pysyvästi. Kouvolassa tilanne on juuri tämä, Kunnas kertoo.

Kouvola on yksi niistä kunnista, joihin valtionosuuksien leikkaus osuu kipeimmin.
− Sopeutustoimia valmistellaan, mutta tilanne on vaikea.  Kaupungin talouden liikkumavara on pieni johtuen aiemmista sopeutuskierroksista: esimerkiksi vuosina 2019−2021 haimme Kouvolan kuntatalouteen pysyvät 21 miljoonan eurot säästöt.
− Valtionosuuksien leikkausta voi luonnehtia Kouvolan kaupungin näkökulmasta kestämättömäksi. Tilanne aiheuttaa paitsi aiheuttaa kohtuuttomia sopeutuspaineita, myös eriarvoistaa kuntia ja alueita. Näemme, että valtionosuusjärjestelmä tulee ehdottomasti uudistaa lähivuosina, Kunnas sanoo.

Verotulojen ja valtionosuuksien väheneminen pienentää kaupungin tuloja edellä kuvatusti. Tämän lisäksi vuoteen 2024 kohdistuu muun muassa seuraavia menopaineita: valtakunnalliset kunta-alan palkkojen korotukset -3,9 miljoonaa euroa ja korkokustannukset -2,5 miljoonaa euroa. Indeksikorotuksien tarve on 2,1 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2023.

Joiltakin osin menot myös vähenevät vuoteen 2023 verrattuna: työmarkkinatuen kuntaosuus pienenee 1 miljoonalla eurolla, samoin energiakustannusten hinnat laskevat 1 miljoonalla eurolla. Lisäksi menoja saadaan alenemaan esimerkiksi energiatehokkuustoimenpiteillä ja jättämällä avoimeksi tulleita tehtäviä täyttämättä.

Esitettyihin sopeutustoimiin sisältyy menoleikkauksia ja veronkorotus

Kouvolan kaupunginhallitus asetti marraskuussa ohjausryhmän Kouvolan kaupungin kehittämis- ja sopeuttamistyötä varten. Esityksessä vuoden 2024 talousarviokehykseksi on otettu huomioon ohjausryhmässä käsitellyt viranhaltijaesitykset kaupungin talouden sopeuttamisesta.

Esitetyt toimenpiteet tasapainottavat toteutuessaan kaupungin taloutta ensi vuonna hieman yli 14 miljoonalla eurolla ja vuonna 2027 noin 23 miljoonalla eurolla. Toimenpiteet ovat pääosin menoleikkauksia. Lisäksi esitetään kunnallisveroprosentin nostoa nykyisestä 8,61 prosentista 0,29:llä prosenttiyksiköllä 8,9 prosenttiin ja rahoitustuottojen kasvattamista.

Kehysesitykseen sisältyvät sopeutustoimenpiteet:

  • avustukset 2,1 M€ (2024 taso 1,2 M€)
  • kiinteistöt 2,2 M€ (2024 taso 1,4 M€)
  • palvelujen tuottamistavat 1,9 M€ (2024 taso 1,1 M€)
  • palveluverkot 4,2 M€ (2024 taso 0,1 M€)
  • taksojen ja maksujen korotukset 0,3 M€
  • digitalisaatio 0,2 M€
  • henkilöstökustannukset 2,2 M€ (2024 taso 1,4 M€)
  • kertaluonteiset myyntivoitot vuosittain 0,1−0,9 M€ 
  • rahoitustuotot 5 M€ (2024 taso 4 M€)
  • verotulot 5,3 M€ (2024 taso 4,5 M€).


Lähipalvelut halutaan taata kahdeksassa taajamassa
− päätöksentekoa ja yhteistä tahtoa tarvitaan

Kouvolan kaupunginjohtaja Marita Toikka korostaa, että esitys kunnallisveroprosentin nostamisesta on pitkän harkinnan tulos.

− Olemme kehittämis- ja sopeuttamistyön ohjausryhmässä käyneet laajaa keskustelua siitä, mitä vaihtoehtoja kaupungilla on taloutensa tasapainottamiseksi. Kunnallisveroprosentin maltillinen nostoesitys on sisällytetty keinovalikoimaan, jotta pystymme turvaamaan kuntalaisille toimivat lähipalvelut kaupungin kahdeksassa taajamassa. Näihin palveluihin sisältyvät muun muassa varhaiskasvatus, alakoulut, kuntopolut, kirjastot ja lähiliikuntapaikat, Toikka toteaa.

− Kaupungin talous saadaan tasapainoon ohjausryhmän listaamilla toimenpiteitä taloussuunnittelukauden aikana, mikäli niitä koskevat toimenpiteet etenevät päätöksenteossa. Sopeutustoimenpiteiden toteuttaminen mahdollistaa myös jo päätettyjen koulu- ja päiväkoti-investointien toteutumisen sekä kertaluontoiset investoinnit, eli uuden uimahallin ja teatterin laajennuksen. Nyt tarvitaan yhteistä tahtoa toimia Kouvolan parhaaksi, Toikka sanoo.

Hän muistuttaa, ettei kaupunki kehity yksin säästämällä.

−  Investoinneilla luomme pohjaa tulevaisuuden Kouvolalle. Kaupunki toteuttaa investointeja, jotka alentavat käyttötalouskustannuksia, lisäävät elinvoimaa ja vähentävät kiireisintä korjausvelkaa. Investointien 10-vuotissuunnitelmaa tarkastellaan tehostetusti.

Sivun alkuun