Mäntyharjun kemikaalionnettomuus, tilannekatsaus 5.4.2019

Mäntyharjun valtuustosalissa järjestetään yleisötilaisuus 3.5.2019 klo 12.00. Paikalla ovat VR Groupin ja ympäristökonsulttina toimivan Ramboll Finland Oy:n edustajat. Tilaisuudessa esitellään vesistötilanteen kehittyminen onnettomuudesta tämän hetken tilanteeseen sekä Suomen ympäristökeskuksen laatima ennuste vuodelle 2019. Lisäksi esitellään toteutetut ja käynnissä olevat pintavesien torjunta- ja kunnostustoimenpiteet sekä jatkosuunnitelmat.

Vesistötarkkailun ohjelmaa kevään osalta on päivitetty viime viikolla. Tarkkailua lisätään kevään ajaksi Sarkaveden osalta sekä Pajulammen ja Pajulammen purkuojien vaikutusalueiden talousvesikaivojen osalta.

Vesistötarkkailuja on jatkettu uuden tarkkailuohjelman mukaisesti 1.-2.4.2019:

  • Sarkavedessä Pajulammen purkuojien edustalla ja ranta-alueilla noin 400-500 metriä purkuojista, MTBE-pitoisuudet ovat koholla ollen 0,0022…0,025mg/l. Muutoin pitoisuudet Sarkavedessä ovat tasolla <0,0001-0,0016 mg/l.
  • Tarkkailutulokset on päivitetty tarkkailukarttoihin.

Lisääntyneistä sulamisvesistä johtuen patoaltaan tyhjennystä on tehostettu viime viikolla lisäkäsittelylaitteistolla. Tyhjennyksen arvioidaan kestävän ensi viikon ajan.

  • Patoallas pyritään tyhjentämään ennen kevään sulamisvesiä, minkä jälkeen toteutetaan muutostöitä käsittelyn tehostamiseksi sekä puhtaiden vesien ohjaamiseksi käsittelyn ohitse.
  • Suomen ympäristökeskuksen laatiman mallinnuksen mukaan allasveden purkamisesta aiheutuu purkamisen aikana MTBE-pitoisuuksien kohoamista alapuolisissa Kärmelammessa, Ojantauksenlammessa sekä Pajulammessa. Sarkaveteen ja Vuohijärveen ei mallinnuksen perusteella aiheudu merkittäviä muutoksia MTBE-pitoisuuksien suhteen. Vaikutuksia Sarkaveteen ei ole havaittu purkamisen aikana.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) asiantuntija-arvion perusteella vesi on talousvedeksi kelpaavaa, eikä siitä aiheudu terveysriskiä, MTBE-pitoisuuden ollessa alle 0,0075 mg/l.

Vedenkäyttösuositukset, koskien talous-, pesu- ja löylyvedenkäyttöä, ovat voimassa Kärmelammessa, Ojantauksenlammessa ja Pajulammessa sekä Sarkavedessä Pajulammen purkuojien edustalla 400 metrin säteellä, ulottuen pohjoisen suuntaan Pitkäniemen Itäkodinlahteen. Kartta vedenkäyttösuosituksista löytyy osoitteesta www.vrgroup.fi/kinni.

Lisätietoa mittaustuloksista: päivitetyt alueen kartat löytyvät osoitteesta www.vrgroup.fi/kinni.

Sivun alkuun