Kouvola kehittää metsiensä hoitoa ja käytön suunnittelua

Kouvolan kaupunki kehittää metsiensä käytön suunnittelua ja hoitoa. Kaupungin keskusta-alueen metsänhoidon kehittämistyö eli MEIDÄN METSÄT - Kouvolan hoito- ja käyttösuunnitelma taajamametsille on edennyt lautakuntakäsittelyvaiheeseen. Kehittämistoimenpiteiden tavoitteena on nostaa kaupungin luonnonläheistä imagoa ja metsänhoidon toimintatapojen arvostusta sekä parantaa virkistysmahdollisuuksia valikoiduissa kohteissa kaupungin taajamametsissä.

Kaupungin keskusta-alueen metsänhoidon kehittämistyön tavoitteena on ollut saada yleiskuva kaupungin omistamien metsien nykytilasta, sekä hahmottaa kuntalaisten tahtotilaa tehdyn alueprofiloinnin avulla. Kaikkiaan hoito- ja käyttösuunnitelmatyön tavoitteena on ollut yhtenäistää ja kehittää kaupungin metsien hoidon tavoitteita, sekä selkeyttää keskeisellä taajama-alueella alueittaisten metsänhoitosuunnitelmien toteuttamisjärjestystä.

Meidän Metsät hoito- ja käyttösuunnitelma on metsien hoitoa yleisesti ohjaava suunnitelma, jota tukemaan on laadittu aluekohtaiset alueprofilointikuvaukset luonnon ydinalueista. Varsinaiset kuviokohtaiset hoito- ja hakkuusuunnitelmat tehdään alueittaisesti kullekin ulkoilu- ja virkistysalueelle erikseen.

Metsänhoitosuunnitelma liittyy vanhan Kouvolan metsäsuunnitelman päivitykseen. Edellinen metsäsuunnitelma on Metsäkeskus Kaakkois-Suomen tekemä vuonna 2007. Kaikkiaan kaupungin metsistä on voimassaolevat metsäsuunnitelmat talousmetsille vuosille 2010 – 2019 ja yleiskaava-alueiden metsäsuunnitelma vuosille 2013 – 2022.

Vuorovaikutteista suunnittelua

MEIDÄN METSÄT – Kouvolan hoito- ja käyttösuunnitelma taajamametsille on laadittu vuorovaikutteisesti asukkaiden, sidosryhmien ja metsäammattilaisten kanssa. Sen pohjana on asukkaille tehty Meidän Metsä -karttakysely arvokkaista luontopaikoista, suojelualueista, reittitoiveista ja metsien hoitotoimenpiteistä. Asukkaille, sidosryhmille, alan toimijoille ja metsässä liikkujille on lisäksi järjestetty viimeisen vuoden aikana metsäsuunnittelun työpajoja sekä kaikille avoina metsäkävely. Lasten toiveita ja ajatuksia lähimetsistä on kerätty erikseen kokemuskävelyjen kautta.

Hoito- ja käyttösuunnitelmaa varten on tehty myös selvitykset Kouvolan taajaman luonnon ydinalueista sekä näistä metsäsuunnitelmaan liittyvä luontoselvitys. Luontoselvityksessä on kartoitettu mm. kaupungin keskustaajaman kaikki suojelu- ja arvometsät. Työn aikana on lisäksi selvitetty metsien hoitoluokitus, metsänhoidon arvoja ja visio sekä tavoitteita osana viheralueiden kehittämistä.

Kaupungin taajamametsissä ei tehdä avohakkuita vaan metsiä hoidetaan jatkuvan kasvatuksen keinoin kasvatushakkuilla. Taajametsien hoitoa ohjataan Taajamametsien hoitoperiaatteet -ohjeistolla (Tela 26.3.2013).

Metsäprofiloinnilla taajamametsät houkuttelevammiksi

Saatujen lähtötietojen ja käyttäjätutkimusten tulosten perusteella on määritelty kaupungin päävirkistysalueille kolmenlaisia metsäprofiileja sekä niille jokaiselle omat hoitosuositukset ja -tavoitteet. Metsäprofiilit ovat: monimuotoiset ulkoilualueet, rauhoittavat retkeilyalueet ja tuntemattomat luontoalueet sekä lisäprofiilina maankäytön muutosalueet.

Alueprofiileja varten on selvitetty alueen vahvuuksia ja haasteita käyttäjien näkökulmasta sekä selvitetty alueen toimintoja ja suunnitelmia. Profilointiin sisältyy myös selvitys alueen puustolle suunnitelmakaudella tarvittavista hoitotarpeista sekä toimenpiteiden kiireellisyydestä.

Metsäprofiileja hyödynnetään taajamametsien tunnettavuuden ja houkuttelevuuden lisäämisessä. Tavoitteena on saada ihmiset näkemään ja arvostamaan omaa lähimetsäänsä ja menemään ”helposti metsään”. Metsissä liikkuminen on meillä jokamiehen oikeus ja metsien mieltä tervehdyttävä vaikutus on tiedetty jo pitkään.

Metsäprofilointi kiteytyy Kouvolan Meidän Metsät –visioon vuodelle 2030: Kouvolan kaupungin monimuotoiset metsät ovat luontoa parhaimmillaan – arvokkaita asukkaille ja vetovoimatekijä kaupungille.

Meidän Metsät -visio 2030 on lopputulos kolmen vuoden aikana tehdystä vuorovaikutuksesta asukkaiden, sidosryhmien ja metsäammattilaisten kanssa.

Lisätietoja: metsätalousinsinööri Kirsi Hokkanen, p. 020 6157754, kirsi.hokkanen(a)kouvola.fi.

Sivun alkuun