Kouvolan ydinkeskustan osayleiskaava valmistuu

Keskustan maankäyttöä ohjaava ydinkeskustan yleiskaavoitus on edennyt ehdotusvaiheeseen. Kaavaehdotus on Teknisen lautakunnan käsittelyssä tiistaina 10.9.2019, ja se on tarkoitus asettaa syksyn aikana julkisesti nähtäville mielipiteiden keräämistä varten.

Kouvolan kaupungin kaupunkisuunnitteluyksikkö on aloittanut Kouvolan ydinkeskustan osayleiskaavan laatimisen syksyllä 2015. Kaavaluonnos oli nähtävillä vuosi sitten ja sen jälkeen kaavaratkaisua on hiottu ehdotusmuotoon luonnoksesta saatujen lausuntojen ja mielipiteiden sekä talven aikana käytyjen neuvottelujen pohjalta. Lisäksi Urheilupuiston alueesta on laadittu kehittämissuunnitelma, joka toimii kaavan taustamateriaalina.

Kaavaehdotusta käsitellään Teknisessä lautakunnassa tiistaina 10.9.2019, ja hyväksymisen jälkeen se on tarkoitus asettaa syksyn aikana julkisesti nähtäville. Ajankohta nähtävilläololle tarkentuu lautakunnan kokouksen jälkeen ja siitä tiedotetaan erikseen. Kaavaehdotuksesta on nähtävilläolon aikana mahdollista jättää muistutus, jos sen sisällöstä on huomautettavaa. Kaavaehdotus pyritään saamaan hyväksymiskäsittelyyn kaupunginhallitukseen ja -valtuustoon syksyn 2019 aikana.

Kaavan tarkoituksena on noudattaa vuonna 2013 valmistuneen Kouvolan keskustavisio 2030 suunnitelman periaatteita ja mahdollistaa keskustan kehittäminen maankäytön osalta. Alueen voimassa olevat osayleiskaavat ovat vuosilta 1996 ja 2001. Niiden tavoitteet eivät ole kaikin osin toteutuneet, ja nyt laadittavalla osayleiskaavalla päivitetään kaavan sisältöä tämän päivän ja lähivuosikymmenten näkemyksiä vastaavaksi. Osayleiskaava toimii pohjana tuleville asemakaavamuutoksille ja varmistaa keskustan kaavallisen kokonaisratkaisun toimivuuden.

Ydinkeskustassa pyritään parantamaan yleiskaavan päivityksen myötä alueen kaupunkikuvaa, täydennysrakentamisen mahdollisuuksia, liikenteen ja pysäköinnin sujuvuutta, viherverkkoa ja liiketoiminnan edellytyksiä sekä monipuolistamaan alueen palveluita ja toimintoja. Kaavaehdotuksessa keskustan alueelle on osoitettu mm. kehittämisalueita käyttötarkoituksineen ja suojelukohteita. Liikennejärjestelyihin ei ole ehdotettu suuria muutoksia katulinjausten osalta.

Suunnittelualue rajautuu etelässä Puutarhurinkatuun ja Kiskoraittiin, lännessä Varuskuntakatuun ja vanhaan ratapohjaan, pohjoisessa Ahdinkatuun ja Palomäenkatuun sekä idässä VR:n alueeseen.

Kaavan etenemistä voi seurata verkkosivuilta

Kaavahankkeen etenemistä voi seurata ja materiaaleihin tutustua osoitteessa www.kouvola.fi/ydinkeskustaoyk. Sivulla voi tutustua mm. kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan (OAS), sekä kaavaa varten tehtyihin selvityksiin. Nähtävilläoloaikana sivuilla voi tutustua myös kaavaehdotukseen ja siihen liittyvään -selostukseen.

Lisätietoja:
kaavoitusarkkitehti Kaisa Niilo-Rämä, puh. 020 615 7404, kaisa.niilo-rama@kouvola.fi

Sivun alkuun