Ajan puute on suurin kouvolalaisten aikuisten liikkumista estävä tekijä

Mies on syöttämässä palloa

1200 kouvolalaista aikuista vastasi liikunta- ja terveystottumuksia kartoittavaan kyselyyn keväällä. Vain noin kolmasosalla vastaajista liikkumisen suositus toteutui kaikilta osin. Varsinkin lihaskuntoliikunta jää työikäisillä, kuten ikääntyneilläkin, kovin vähälle. Ajan puute koettiin sekä miehissä että naisissa kaikkein eniten liikkumista estäväksi tekijäksi.

Kysely toteutettiin maaliskuussa 2023 Kouvolan lisäksi 12 muussa kunnassa. Kouvolan osalta tulokset olivat melko samansuuntaisia, kun verrataan kaikkien vastanneiden kuntien keskiarvoon. 

Yhteisen kyselyn kautta saatiin laajempi ja paremmin vertailukelpoinen aineisto jokaisen osallistuvan kunnan liikuntapalveluiden hyödynnettäväksi.

Liikunta- ja terveystottumusten lisäksi kyselyssä kysyttiin näkemyksiä ja kehittämistoiveita Kouvolan kaupungin liikuntapalveluihin liittyen. Kyselyn yhteydessä toteutettiin myös Kouvolan kaupungin henkilöstölle suunnattu kysely osana henkilöstöliikunnan kehittämistä.

Luontoliikuntamahdollisuuksista kiitosta, tyytymättömyyttä liikuntapalveluihin liittyvään viestintään ja tiedotukseen

Vastanneista 20 % naisista ja 30 % miehistä harrasti säännöllisesti urheilua tai liikuntaa liikuntaseurassa. Yksityisen palveluntarjoajan liikuntapalveluja käytettiin seuroja hieman enemmän (naiset 36 %, miehet 32 %).

Vain noin kolmasosalla vastaajista liikkumisen suositus toteutui kaikilta osin. Työikäisillä, kuten ikääntyneilläkin lihaskuntoliikunta jää kovin vähälle. Lihasvoimaa ylläpitävällä liikunnalla on merkittäviä positiivisia vaikutuksia painonhallinnassa ja myös esim. tyypin 2 diabeteksen ennaltaehkäisyssä ja hoidossa. 11 % vastaajista arvioi, ettei liikkumisen suositus toteudu heidän kohdallaan millään tavoin.

Ajan puute koettiin sekä miehissä että naisissa kaikkein eniten liikkumista estäväksi tekijäksi. Naisten liikkumista estivät seuraavaksi eniten taloudelliset syyt ja oman motivaation puute. Miesten osalta liikkumista estäviä tekijöitä olivat motivaatio ja sopivien liikuntapaikkojen puuttuminen. Myös terveydelliset syyt ja liikuntakaverin puute koettiin jonkin verran liikkumisen esteinä. Suurimmat liikkumisen esteet olivat samat myös muissa kyselyyn osallistuneissa kunnissa.

Vastaajat tuntevat istumiseen, uneen ja ravintoon liittyvät suositukset kohtalaisen hyvin. Tulosten mukaan näissä kaikissa on kuitenkin parantamisen varaa. Merkittävä osa Kouvolan aikuisväestöstä esimerkiksi istuu päivän aikana liikaa suosituksiin nähden.

Luontoliikuntamahdollisuuksiin oltiin Kouvolassa keskimäärin tyytyväisempiä kuin muissa verrokkikunnissa. Myös kävely- ja pyörätiet sekä ladut ja kuntoradat saivat positiivista palautetta. Sen sijaan uimahallit, kunnan ylläpitämät kuntosalit ja liikuntapalveluihin liittyvä viestintä ja tiedotus saivat osakseen tyytymättömyyttä keskimäärin muita enemmän. Kokonaisuudessaan vastaajat arvioivat kaupungin tarjoamien liikuntapalveluiden ja -olosuhteiden arvosanan keskimäärin hieman alemmaksi kuin verrokkikunnissa.

Kyselyn tulokset antavat Kouvolan kaupungin palveluille tärkeää tietoa kouvolalaisten aikuisten liikuntakäyttäytymisestä sekä tyytyväisyydestä liikkumis- ja liikuntapaikkoihin ja liikuntapalveluihin. Tulokset toimivat yhtenä merkittävänä tietolähteenä palveluita kehitettäessä ja niitä käytetään mm. Liikuntaohjelman käytännön toimenpiteiden valmistelussa.

Tulokset esiteltiin liikunta- ja kulttuurilautakunnalle 6.6.2023. Aineistoon voi tutustua kokouksen asiakirjoissa: Dynasty tietopalvelu : Kouvolan kaupunki.

Lisätietoja:

Teemu Mäkipaakkanen, liikuntapäällikkö, p. 020 615 8228, teemu.makipaakkanen(at)kouvola.fi

Sivun alkuun