Kullasvaara-Tykkimäki osayleiskaavaehdotus nähtävillä

Kullasvaara-Tykkimäki osayleiskaavaehdotus on julkisesti nähtävillä 11.11.-22.12. Ehdotuksesta järjestetään avoin esittelytilaisuus verkossa 24.11. klo 16.30-18.00. Osayleiskaavassa on esitetty maankäyttöratkaisu liikennejärjestelmineen Tykkimäki-Häkämäki väliselle alueelle. Karjalankadun ja valtatien 6 risteykseen on osoitettu uusi eritasoliittymä.

Kaavaehdotusaineisto on julkisesti nähtävillä 11.11.-22.12.2021 Kouvolan kaupungintalon infopisteessä (Torikatu 10) klo 7.45-15.00, sekä hankkeen verkkosivuilla: www.kouvola.fi/kullasvaara-tykkimaki

Mahdolliset muistutukset kaavaehdotuksesta tulee toimittaa kirjallisena 22.12.2021 mennessä sähköpostitse kirjaamo@kouvola.fi tai postitse osoitteella: Kouvolan kaupunki / Tekninen lautakunta, Kirjaamo, PL 85, 45101 Kouvola. Sähköpostiin tai kirjeeseen otsikko: ”Kullasvaara-Tykkimäki oyk”.


Esittelytilaisuus verkossa 24.11.

Kaavaehdotusta ja Vt6 aluevaraussuunnitelmaa koskeva esittelytilaisuus järjestetään virtuaalisesti keskiviikkona 24.11.2021 klo 16.30–18.00 Teams-sovelluksella. Ohjeet tilaisuuteen osallistumiseen päivitetään kaavahankkeen verkkosivuille ennen esittelytilaisuutta.


Uusi eritasoliittymä suunnitteilla Tykkimäkeen

Suunnittelualue sijaitsee rautatieverkon ja valtateiden solmupisteessä. Alueen laajuus on noin 3 km². Alueen rakennettuja väyliä ja Maijanaron maa-ainesten otto- ja läjitysaluetta lukuun ottamatta suunnittelualue on lähinnä maa- ja metsätalousaluetta sekä haja-asutusaluetta.

Osayleiskaavassa rakennettavaksi aiotut alueet käsittävät teollisuus-, varasto- ja logistiikkatoimintojen alueita sekä palvelujen ja työpaikkarakentamisen alueita. Kaavamääräyksissä näiden maankäyttöalueiden käyttötarkoituksia on nykyiseen verrattuna hieman laajennettu, joka mahdollistaa alueen joustavan käytön.

Liikennejärjestelyjen osalta kaavalla on merkittävä vaikutus valtatien 6 parantamisen suunnittelutilanteeseen. Yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa on laadittu aluevaraussuunnitelma valtatielle 6 välillä Tykkimäki-Häkämäki. Uusi liittymä muodostaisi jatkossa pääyhteyden Käyrälammen ja Tykkimäen huvipuisto- ja virkistysalueille. Se palvelisi myös Teholan logistiikka-aluetta ja alueen yritystoimintaa.

Yleiskaavamuutoksella toteutetaan osaltaan Kymenlaakson maakuntakaava 2040:n maankäyttöä, jossa Teholan alue on merkitty liikennealueeksi. Liikennealueeksi maakuntakaavassa on osoitettu maakunnallisesti tai seudullisesti tärkeät liikennealueet. Yleiskaava on pitkän tähtäimen suunnitelma tuleville 10-20 vuodelle. Tämän yleiskaavan toteutuksen tavoiteajankohta sijoittuu 2030- ja 2040-luvuille.

Lisätiedot:
Lisätietoja kaavaehdotuksesta:
kaavoitusinsinööri Olli Ruokonen, puh. 020 615 9235, olli.ruokonen@kouvola.fi (poissa 15.12.-23.12.-21)
yleiskaavapäällikkö Marko Luukkonen, puh. 020 615 7169, marko.luukkonen@kouvola.fi

Lisätietoja Vt6 aluevaraussuunnitelmasta:
projektipäällikkö Vesa Koistinen. puh. 0295 029 179, vesa.koistinen@ely-keskus.fi

Osayleiskaavan verkkosivut

Kaupunki tekee pitkäjänteistä työtä kaupungin elinvoiman lisäämiseksi kaavoituksen ja maankäytön suunnittelun kautta. Kaavaratkaisu toteuttaa Kouvolan kaupungin strategista tavoitetta houkutella yrityksiä, joille hyvä liikenteellinen sijainti ja toimiva logistinen ketju sekä satamien läheisyys ovat tärkeitä tekijöitä toimipaikan valinnassa. Logistiikka on yksi Kouvolan kaupunkistrategian kulmakivistä.

Sivun alkuun