Kulotien asemakaavamuutoksen (06/006) tavoitteena on ajanmukaistaa alueen asemakaava vastaamaan olemassa olevaa tilannetta sekä selkeyttää kaavamääräyksiä. Kaavamuutoksella mahdollistetaan alueen pienimuotoinen täydennysrakentaminen ja huomioidaan alueella olevat kaupunkikuvalliset arvot.

Nykytilanteessa vanhoista asemakaavoista johtuen tonttikohtaisten rakennusoikeuksien määrittämiseksi on jouduttu tekemään tulkintoja ja tonttien tiukasti rajatut rakennusalat vaikeuttavat lisärakentamista.

Kaavasuunnittelun aikana tehdään Kulotien katusuunnittelua. Kaava- ja katusuunnittelun yhteydessä arvioidaan katu- ja korttelialueiden rajauksia.


Sijainti

Suunnittelualue sijaitsee Kouvolan keskustasta noin 3,0 km itään ja sen pinta-ala on noin 12,1 ha. Alue rajautuu Havumetsäntiehen, Enonharjuntiehen ja Enonharjunpuistoon.


Suunnittelun vaihe

Kaavoitus on aloitusvaiheessa
Kaavoitus on aloitusvaiheessa

Aloitusvaihe

Asemakaavan muutoksen vireilletulo sekä kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo

Kaavamuutos kuulutetaan vireille 12.6.2019. Kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnnitelma on nähtävillä 12.6.-12.8.2019 tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2.kerros, Kuusankoski) sekä tällä verkkosivulla.

Mielipiteet voi esittää nähtävilläoloaikana suunnittelijalle tai osoitteeseen Kouvolan kaupunki, Kaupunkisuunnittelu, PL 32, 45701 Kuusankoski.

Maastokatselmus 18.6.2019

Katu- ja kaavasuunnittelun lähtötilanteessa järjestettiin tilaisuus, jossa kaavan laatija ja katusuunnittelija olivat tavattavissa maastossa suunnittelualueella. Tilaisuudessa asukkailla oli mahdollisuus keskustella katu- ja kaavasuunnittelusta. Tilaisuuden muistion voi lukea tästä.


Päivitetty 25.6.2019