Kulotien asemakaavamuutoksen (06/006) tavoitteena on ajanmukaistaa alueen asemakaava vastaamaan olemassa olevaa tilannetta sekä selkeyttää kaavamääräyksiä. Kaavamuutoksella mahdollistetaan alueen pienimuotoinen täydennysrakentaminen ja huomioidaan alueella olevat kaupunkikuvalliset arvot.

Nykytilanteessa vanhoista asemakaavoista johtuen tonttikohtaisten rakennusoikeuksien määrittämiseksi on jouduttu tekemään tulkintoja ja tonttien tiukasti rajatut rakennusalat vaikeuttavat lisärakentamista.

Kaavasuunnittelun aikana tehdään Kulotien katusuunnittelua. Kaava- ja katusuunnittelun yhteydessä arvioidaan katu- ja korttelialueiden rajauksia.


Sijainti

Suunnittelualue sijaitsee Kouvolan keskustasta noin 3,0 km itään ja sen pinta-ala on noin 12,1 ha. Alue rajautuu Havumetsäntiehen, Enonharjuntiehen ja Enonharjunpuistoon.


Suunnittelun vaihe

Kaavoitus on edennyt valmisteluvaiheeseen
Kaavoitus on edennyt valmisteluvaiheeseen

Valmisteluvaihe

Valmisteluvaiheen kuuleminen

Kaavahankkeen valmisteluvaiheen aineistot (kaavaluonnos) ovat nähtävillä 30.10.- 29.11.2019 tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä kaavahankkeen verkkosivuilla. Mielipiteet voi esittää suoraan suunnittelijalle tai osoitteeseen Kouvolan kaupunki, Kaupunkisuunnittelu, PL 32, 45701 Kuusankoski.

Yleisötilaisuus 5.11.2019

Kulotien lähialueen asemakaavaluonnosta, alueen katusuunnitelmaluonnoksia ja vesihuollon saneeraussuunnitelmaluonnoksia esiteltiin yleisötilaisuudessa Kouvolan Tekniikka- ja ympäristötalolla tiistaina 5.11.2019. Tilaisuuden muistion voit lukea tästä.


Aloitusvaihe

Asemakaavan muutoksen vireilletulo sekä kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo

Kaavamuutos on kuulutettu vireille 12.6.2019. Kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnnitelma oli nähtävillä 12.6.-12.8.2019.

Maastokatselmus 18.6.2019

Katu- ja kaavasuunnittelun lähtötilanteessa järjestettiin tilaisuus, jossa kaavan laatija ja katusuunnittelija olivat tavattavissa maastossa suunnittelualueella. Tilaisuudessa asukkailla oli mahdollisuus keskustella katu- ja kaavasuunnittelusta. Tilaisuuden muistion voi lukea tästä.


Päivitetty 13.11.2019