Kulotien asemakaavamuutoksen (06/006) tavoitteena on ajanmukaistaa alueen asemakaava vastaamaan olemassa olevaa tilannetta sekä selkeyttää kaavamääräyksiä. Kaavamuutoksella mahdollistetaan alueen pienimuotoinen täydennysrakentaminen ja huomioidaan alueella olevat kaupunkikuvalliset arvot.

Nykytilanteessa vanhoista asemakaavoista johtuen tonttikohtaisten rakennusoikeuksien määrittämiseksi on jouduttu tekemään tulkintoja ja tonttien tiukasti rajatut rakennusalat vaikeuttavat lisärakentamista.

Kaavasuunnittelun aikana tehdään Kulotien katusuunnittelua. Kaava- ja katusuunnittelun yhteydessä arvioidaan katu- ja korttelialueiden rajauksia.


Sijainti

Kulotien asemakaavamuutoksen suunnittelualue

Suunnittelualue sijaitsee Kouvolan keskustasta noin 3,0 km itään ja sen pinta-ala on noin 12,1 ha. Alue rajautuu Havumetsäntiehen, Enonharjuntiehen ja Enonharjunpuistoon.


Suunnittelun vaihe

Kaavoitus on aloitusvaiheessa
Kaavoitus on aloitusvaiheessa

Aloitusvaihe

Asemakaavan muutoksen vireilletulo sekä kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo

Kaavamuutos kuulutetaan vireille 12.6.2019. Kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnnitelma on nähtävillä 12.6.-12.8.2019 tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2.kerros, Kuusankoski) sekä tällä verkkosivulla.

Maastokatselmus 18.6.2019

Katu- ja kaavasuunnittelun lähtötilanteessa järjestetään tilaisuus, jossa kaavan laatija ja katusuunnittelija ovat tavattavissa maastossa suunnittelualueella. Tilaisuudessa asukkailla on mahdollisuus keskustella katu- ja kaavasuunnittelusta. Maastossa keskitytään erityisesti Kulotien itäpäädyn katu- ja korttelialueiden rajauksiin. Kokoontuminen suunnittelijoiden tapaamiseen tapahtuu Kulotien itäpäädyssä 18.6.2019 klo 17.00.

Kulotien asemakaavamuutoksen maastokatselmuksen kartta 18.6.2019
Kulotien asemakaavamuutoksen maastokatselmuksen kartta 18.6.2019

Päivitetty 11.6.2019