Kaunisnurmella sijaitsevan Kouvola-talon lähialueen asemakaavamuutoksen (kaava nro 02/010) tavoitteena on ajanmukaistaa alueen asemakaava vastaamaan olemassa olevaa tilannetta, sekä selkeyttää kaavamääräyksiä ja kiinteistöjen rajoja.

Kouvola-talon lähialueen asemakaavaa muutetaan siten, että korttelialueella sijaitseville kulttuurihistoriallisesti arvokkaille asuinrakennuksille osoitetaan omat tontit. Arvokkaat rakennukset huomioidaan suojelumerkinnöillä ja kaavamerkinnöillä mahdollistetaan erilaisten palveluiden sijoittaminen alueelle. Kaavassa tarkennetaan myös Kouvola-talon korttelialueen sekä siihen liittyvien Varuskuntakadun, Kymenlaaksontien ja Kuusaantien rajaukset vastaamaan alueen nykyistä käyttöä.


Sijainti

Suunnittelualue sijaitsee Kaunisnurmen asuinalueen ydinkeskustan puoleisella reunalla ja se rajautuu pohjoisessa Kuusaantiehen, idässä Kymenlaaksontiehen ja länsiosassa Varuskuntakatuun. Kaavamuutosalueen laajuus on noin 5 ha.


Kaavan vaiheet ovat aloitus, valmistelu, ehdotus, hyväksyminen ja voimaantulo.
Kaava on tullut voimaan.

Suunnittelun vaihe

Voimaantulo

Kouvola-talon lähialueen asemakaavan muutos, kaava nro 02/010, sai lainvoiman 27.4.2021.


Hyväksymisvaihe

Kouvola-talon lähialueen asemakaavan muutosta käsiteltiin Kouvolan kaupunginhallituksen kokouksessa 8.3.2021, josta se eteni hyväksyttäväksi kaupunginvaltuuston kokoukseen 15.3.2021. Valtuusto hyväksyi asemakaavan muutoksen.


Ehdotusvaihe

Asemakaavan muutosehdotuksen julkinen nähtävillä olo (MRL 65 §, MRA 27 §)

Kouvola-talon lähialueen asemakaavan muutosehdotus oli julkisesti nähtävillä 2.12.2020-11.1.2021 välisenä aikana Kouvolan Kaupungintalon infopisteessä (Torikatu 10, avoinna arkisin klo 9-13) sekä kaavahankkeen verkkosivuilla.

Kaavasta ei jätetty muistutuksia. Asemakaavan muutoksesta annettiin neljä lausuntoa. Kymenlaakson museon lausunnon perusteella täydennettiin asemakaavan suojelumääräystä. Lisäksi kaavan yleismääräyksiä täydennettiin siten, että alueen rakentamisesta tulee kuulla kaupunkikuvasta vastaavaa työryhmää. Lausunnot ja niiden vastineet ovat kaavaselostuksen sivuilla 28-30.


Tekninen lautakunta 24.11.2020

Kouvola-talon lähialueen asemakaavan muutosehdotus oli käsittelyssä Teknisen lautakunnan kokouksessa 24.11.2020, jolloin lautakunta hyväksyi kaavan ja päätti asettaa sen julkisesti nähtäville ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot § 180.


Aloitus- ja valmisteluvaihe

Asemakaavan muutoksen vireilletulo, kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olo sekä kaavan valmisteluvaiheen kuuleminen

Asemakaavan muutos kuulutettiin vireille 16.9.2020.

Asemakaavan muutoksen valmisteluvaiheen aineisto ja kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) olivat nähtävillä tutustumista varten 16.9.-19.10.2020 välisenä aikana Kouvolan Kaupungintalon infopisteessä ja tällä verkkosivuilla.

Kaavasta annettiin palautetta. Palaute ja sen vastineet ovat luettavissa kaavaselostuksessa.


Päivitetty 7.5.2021