Osavuosikatsaus 1─4/2022 ─ Toimintaympäristön haasteet jatkuvat

Osavuosikatsaus-1-4_2022-kuvituskuva

Vuoden 2022 talouden ennusteisiin vaikuttavat Kymsoten alijäämän kattaminen sekä maailmanpoliittisen tilanteen vuoksi kohonneet energia- ja raaka-ainekustannukset. Kaupunginhallitus käsittelee osavuosikatsausta 1─4/2022 kokouksessaan 6.6.2022, jonka jälkeen se etenee valtuuston käsittelyyn.

Kouvolan kaupungin vuoden 2022 alijäämäksi arvioidaan tällä hetkellä muodostuvan -4,9 miljoonaa euroa. Kaupungin oma toiminta ilman ulkoisia muutostekijöitä on pysynyt talousarviossa.

− Vuoden 2022 kustannuksia kasvattavat alkuvuoden haasteelliset sääolosuhteet sekä maailmanpoliittisen tilanteen johdosta kohonneet energia-, polttoaine- ja muut kustannukset. Merkittävimmät vaikutukset näkyvät energian ja muiden raaka-aineiden hintojen nousussa sekä saatavuudessa. Myös koronasta johtuvat sijaiskustannukset ovat tuoneet lisäkustannuksia, toteaa talousjohtaja Hellevi Kunnas.

Kustannuksien nousua tasapainottavat edelleen positiiviseen suuntaan kehittyneet verotulokertymät, joiden arvioidaan ylittävän 2022 talousarvion noin 6,5 miljoonalla eurolla. Verotuloja kertyi huhtikuun loppuun mennessä 138,3 milj. euroa ja valtionosuuksia 58,8 milj. euroa.

Vuoden 2022 talousennusteeseen vaikuttaa merkittävästi Kymsoten ennakoima alijäämän kattaminen. Kymsotelta saadun arvion mukaan jäsenkuntalaskutuksen ei ennakoida ylittävän palvelusopimusta, mutta kuntayhtymän tekemien palkkaharmonisointipäätösten johdosta kuntayhtymän kertynyt alijäämä tulee kasvamaan.
− Pakollisen varauksen purku huomioiden ylitykseksi tulisi muodostumaan 6,7 milj. euroa, kertoo Kunnas.

Työllisyystilanne kehittynyt positiiviseen suuntaan

Kouvolan kaupungin toimintakulut ovat huhtikuun lopussa 215,8 milj. euroa (33,4 %). Palvelujen ostojen toteuma on huhtikuun lopussa 139,8 milj. euroa. Asiakaspalvelujen ostojen kertymä on 114,6 milj. euroa (32,6 %), merkittävimpänä ostot Kymsotelta 107,9 milj. euroa. Toimintakatteeksi muodostui -174,9 milj. euroa (33,3 %), muutos edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan oli 1,4 %.

Toimintatulojen kertymään vaikuttaa edelleen koronatilanne. Erityisesti liikunta- ja kulttuuripalvelujen tulot eivät tule kertymään talousarviossa arvioidulle tasolle.

Kaupungin investointimenoja on huhtikuun loppuun mennessä toteutunut yhteensä 4,4 milj. euroa ja investointituloja noin 1,9 milj. euroa. Nettoinvestoinneiksi muodostui tammi-huhtikuulta 2,6 milj. euroa. Investointien toteutuminen painottuu perinteisesti loppuvuoteen. Kaupunki tarkastelee investointisuunnitelmiaan kevään aikana. Painetta investointien perusteelliseen tarkasteluun tuo muuttunut toimintaympäristö ja sen myötä nousseet rakennuskustannukset.

Työllisyystilanne oli 2022 huhtikuun lopussa parempi niin vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna kuin maaliskuun 2022 tilanteeseen verrattunakin. Kouvolassa huhtikuun 2021 työttömyysaste oli 12,1 %. Huhtikuussa 2022 työttömyysaste on painunut 9,8 prosenttiin. Myös avoimien työpaikkojen määrä jatkoi kasvuaan. Tämä on myönteinen signaali elinvoiman kasvusta.

Kouvolan väestö kuitenkin vähenee edelleen ja laskee alle 80 000 asukkaan tänä vuonna. Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan huhtikuun lopussa Kouvolassa oli 80 167 asukasta.

Henkilöstö väheni liikkeenluovutuksien myötä

Kouvolan kaupungin palveluksessa oli huhtikuun 2022 lopussa yhteensä 3 043 viranhaltijaa ja työntekijää, joista vakinaisia oli 2 298. Henkilöstömenojen toteuma on 45,2 milj. euroa (32,7 %). Henkilöstömenot ovat vähentyneet viime vuodesta 7,8 prosentilla. Henkilöstö on vähentynyt edellisvuodesta 342:lla ja henkilötyövuodet yhteensä 228,25:llä. Tähän ovat vaikuttaneet erityisesti vuodenvaihteessa liikkeenluovutuksella toteutetut henkilöstösiirrot: Kouvolan seudun ammattiopistosta (KSAO) siirtyi henkilöstöä yhteensä 229 Kouvolan Ammattiopisto Oy:lle ja lomituspalveluista siirtyi yhteensä 59 henkilöä Sysmän kunnan palvelukseen.

Koronavirusepidemiasta johtuen sairauspoissaoloja on ollut tänä vuonna poikkeuksellisen paljon. Sairauspoissaolojen tunnusluku on 8,4 kalenteripäivää henkilötyövuotta kohden, mikä on 2,4 kalenteripäivää edellisvuotta enemmän. Henkilöstöohjelman mukaisia hyvinvoiva henkilöstö ja turvallinen työyhteisö -tavoitteeseen liittyviä kehittämistoimenpiteitä on toteutettu kevään aikana.

− Vuoden 2022 aikana on kiinnitetty erityistä huomiota mielen hyvinvointiin ja työssä jaksamiseen. Kouvolan kaupungilla käynnistyi huhtikuussa Psykologisesti Terve Työpaikka –projekti yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Tavoitteena on tarjota keinoja henkisten voimavarojen lisäämiseen ja epävarmuuden keskellä jaksamiseen sekä kehittää työkykyjohtamista ja työterveysyhteistyötä, toteaa henkilöstöjohtaja Päivi Karhu.

Kärkihankkeet ja edunvalvonta

Kouvola RRT intermodaaliterminaalin toteuttaminen (EU-hanke) etenee aikataulussaan ja kustannusarviossaan, vaikka pitkä ja luminen kevät siirsi kevään töiden aloitusta hieman eteenpäin. Lastausraiteiden rakentaminen on Väyläviraston toimesta aloitettu suunnitellusti. Euroopan komissio on hyväksynyt hankkeen raportoinnin vuoden 2021 osalta.

Käyrälammen kehittämisprojekti eteni suunnitellusti alkuvuoden aikana työryhmä- ja ohjausryhmätyöskentelynä sekä mukana olevien yksiköiden toimintana. Asemakaavan muutos eteni nähtävillä oloon asti huhtikuun alussa.

Itärata-hankeyhtiön hallitus on nimitetty ja hankeyhtiö on käynnistänyt toimintansa. Kaupunki on maksanut hankeyhtiölle sovitun osakkeiden merkintähinnan. Hankeyhtiön väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi valittiin toukokuun lopulla Kouvolan kaupungin kehitysjohtaja Petteri Portaankorva.

Myös Valtatien 15 Kouvola-Kotka eteen on tehty vahvaa edunvalvontaa useissa eri yhteyksissä sidosryhmien kanssa. Tavoitteena on, että tienrakentamisen määrärahat myönnetään koko hankkeelle (126 milj. euroa) valtion talousarvion yhteydessä.

Lue lisää esityslistalta kohta 7 Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2022

Lisätietoja:
talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas(at)kouvola.fi ja
henkilöstöjohtaja Päivi Karhu, puh. 020 615 4001, paivi.karhu(at)kouvola.fi

Sivun alkuun