Osavuosikatsaus 1─4/2020 ─ koronakriisi aiheuttaa haasteita taloustilanteeseen

Kaupungin talous oli kehittymässä alkuvuoden aikana säästötoimenpiteiden toteutumisen ja henkilöstömäärän vähentämisen osalta oikeaan suuntaan. Koronakriisi aiheuttaa kuitenkin kuntatalouteen syvän jäljen, jonka korjaaminen tulee olemaan pitkä urakka ja vaatimaan useita toimia niin kunnilta kuin valtiolta. Valtuusto käsittelee osavuosikatsausta 1─4/2020 kokouksessaan 8.6.2020.

─ Kouvolan kaupungin taloustilanne oli alkuvuoden toteutuman perusteella kehittymässä positiiviseen suuntaan ja talousarvioon sisältyvät säästötoimenpiteet näyttäisivät toteutuvan suurimmalta osin. Koronaepidemian takia tullaan kuitenkin kohtaamaan merkittäviä haasteita. Tämän hetken arvion mukaan menojen kasvun sekä tuottojen ja verotulojen vähenemisen yhteisvaikutus on yli 20 miljoonaa euron vuoden 2020 kustannuksiin, toteaa talousjohtaja Hellevi Kunnas.

Merkittävin tulojen alenema koskee verotuloja. Verotuottojen ennakoidaan Kuntaliitolta saadun arvion mukaan alentuvan lähes 20 milj. euroa vuoden 2020 talousarvioon nähden. Arvion mukaan talousarvioon nähden verotulot vuodelta 2020 laskevat seuraavasti: kunnallisverot -14,1 milj. euroa (-4,7 %), yhteisöverot -5,3 milj. euroa (-22,1 %), kiinteistöverot -0,3 milj. euroa (-1,1 %). Merkittävä vaikutus kaupungin taloustilanteen kehittymiseen tulee olemaan myös Kymsoten kustannuksien kehittymisellä.

Koronaviruksen taloudelliset vaikutukset tulevat näkymään vähitellen vuoden 2020 toteumassa. Huhtikuun lopussa toimintakatteen toteuma on 7,6 milj. euroa edellisvuotta pienempi. Merkittävimmät siihen vaikuttavat tekijät ovat Kymsoten laskutuksen aleneminen (-2,5 milj. euroa edelliseen vuoteen nähden) koronaviruksen vuoksi sekä henkilöstökulujen 2,1 milj. euroa edellistä vuotta alhaisempi toteutuma. Toimielinten ennusteiden mukaan toimintakate ylittyy 3,0 milj. euroa talousarvioon verrattuna. Lähes kaikki poikkeamat johtuvat koronaviruksen taloudellisista vaikutuksista.

Valtion kunnille suuntautuva taloudellinen tukipaketti vuodelle 2020 on noin 1,4 miljardia euroa. Lisätietoa tukien jakoperusteista saadaan perjantaina 5.6.2020, jolloin pystytään arvioimaan kuntakohtaiset osuudet.

─ Tilinpäätösennuste on laadittu koronaviruksen taloudelliset vaikutukset huomioiden. Tilanteen kehittymisen epävarmuus huomioiden Kymsoten osuutta ei kuitenkaan ole vielä otettu kaupungin ennusteessa huomioon. Tilinpäätösennuste nämä seikat huomioiden on tässä vaiheessa noin -5,5 milj. euroa negatiivinen, Kunnas summaa.

Henkilöstö ottanut digiloikan kevään aikana

Kouvolan kaupungin palveluksessa oli huhtikuun 2020 lopussa yhteensä 3 153 viranhaltijaa/työntekijää, joista vakinaisia oli 2 584. Sairauspoissaoloja on ollut keskimäärin 6,1 kalenteripäivää henkilötyövuotta kohden, mikä on 0,5 kalenteripäivää edellisvuotta vähemmän.

─ Kouvolan kaupungilla on asetettu kovat tavoitteet henkilöstön vähentämiseen. Henkilötyövuodet ovat vähentyneet viime vuodesta lähes 170:llä. Vuonna 2019 käytyjen yt-neuvottelujen vaikutukset näkyvät jo selvästi henkilöstömäärän kehityksessä. Lisäksi henkilötyövuosien vähenemiseen on vaikuttanut jossain määrin myös henkilöstön lomautukset sekä sijaisten käytön väheneminen koronavirusepidemian aikana, kertoo henkilöstöjohtaja Päivi Karhu.

Koronatilanteesta johtuen jo aiemmin päätettyjä henkilöstön lomautuksia aikaistettiin niissä palveluissa, joissa se oli mahdollista. Kunta-alan virka- ja työehtosopimusten mukaan lomautusilmoitusaika on vähintään yksi kuukausi, minkä vuoksi palvelutarpeen muutoksiin ei kaikilta osin ehditty reagoimaan riittävän nopeasti. Huhtikuun loppuun mennessä lomautuksia on ollut yhteensä 151 henkilöllä yhteensä 1 257 kalenteripäivää ja niistä saadut lomautussäästöt ovat yhteensä noin 149 000 euroa sosiaalikuluineen. Suurin osa lomautuksista toteutetaan kuitenkin vasta kesällä ja alkusyksystä.

Henkilöstölle tehtiin huhtikuussa kysely, jonka avulla halutiin kartoittaa henkilöstön näkemyksiä siitä, miten työt ovat sujuneet poikkeusolojen aikana. Hyvin sujuneina asioina nostettiin esille muun muassa etätyöhön siirtyminen ja etäopetuksen haltuunotto. Myös viestintä ja yhteisten linjausten tekeminen saivat myönteistä palautetta. Moni lähiesimies sai toiminnastaan kiitosta, kuten myös oman työyhteisön tuki ja yhteistyö. Rasittavina koettiin erityisesti suuri työmäärä ja pitkät työpäivät etenkin etätyön alkuvaiheessa. Etäopetuksessa työmäärän todettiin olevan huomattava lähiopetukseen verrattuna.

─ Etätyötä on tehnyt suurimmillaan noin 1 260 henkilöä eli lähes 40 prosenttia kaupungin koko henkilöstöstä. Poikkeusolojen aikana on tehty melkoinen digiloikka sähköisten järjestelmien ja toimintamallien käyttöönotossa, kuten etäkokouksissa sekä Skypen ja Teamsin käytössä. Henkilöstön osaaminen ja sähköisen toimintatavat ovat lisääntyneet merkittävästi kevään aikana. Lisäksi käyttöön on otettu sähköisiä palveluja. Opittuja uusia käytäntöjä aiotaan hyödyntää myös jatkossa. Sähköisten kokousten myötä myös matkustaminen sekä siihen kuluva aika ja kustannukset vähenevät jatkossa, Karhu näkee.

Osavuosikatsaus 1─4/2020

Osavuosikatsaus esitysmateriaali

Lisätietoja:
talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas(at)kouvola.fi
henkilöstöjohtaja Päivi Karhu, puh. 020 615 4001, paivi.karhu(at)kouvola.fi

Sivun alkuun