Tälle sivulle on koottu vinkkejä ja linkkejä yhdistystoiminnan kannalta hyödyllisille sivustoille.

Järjestöyhteistyön malli

Kouvolassa on sovittu pelisäännöt järjestöyhteistyöhön ja aluekeskusten yhteisten tilojen käyttöön.
Tutustu järjestöyhteistyön malliin ja linjaukseen aluekeskusten yhteisötiloista.

Uusi Kouvolan kaupungin järjestöyhteistyön malli on otettu käyttöön 2021. Malli tekee näkyväksi kaupungin ja järjestöjen välistä olemassa olevaa toimintaa ja yhteistyötä, sekä tuo esille yhteistoiminnan käytännöt ja pelisäännöt. Samalla syvennetään yhteistyötä, kehitetään yhdessä tekemistä ja ideoidaan uutta eri toimijoiden kesken.

Yhteistyömalliin on koottu kaupungin ja järjestöjen monipuolisen yhteistyön muotoja, muun muassa tapaamiset, koulutukset ja järjestökirjeet. Yhteiset kokoontumiset vanhus- ja vammaisneuvostojen, maahanmuuttoasioiden neuvoston ja nuorisovaltuuston kanssa ovat myös osa yhteistyötä. Lisäksi Kouvolassa toimii järjestöjen ja aluetoimikuntien yhteistyöllä uutta toimintaa luova verkosto, jossa asukkailla on mahdollisuus kehittää aluetta, sen toimintaa, palveluja, demokratiaa ja yrittäjyyttä.

Järjestöyhteistyön mallissa kuvataan, miten järjestöt osallistuvat kaupungin hyvinvointityöhön sekä vaikuttavat osaltaan ja edistävät yhteistyössä kunnan ja sote-palveluiden kanssa asukkaiden terveyttä, hyvinvointia, turvallisuutta ja merkityksellistä elämää.
Yhteisöjen kanssa osallistetaan ja aktivoidaan asukkaita sekä järjestetään palveluja. Yhteistyöllä vahvistetaan elinvoimaa ja hyvinvointia.

Järjestöyhteistyö pohjaa Kouvolassa sekä kuntalakiin että kaupunkistrategiaan.
Järjestöyhteistyön mallissa avataan kuntalain velvoitteita asukkaiden ja palvelujen käyttäjien osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista kunnan toimintaan. Lisäksi tuodaan esille, kuinka Kouvolan kaupunkistrategiassa huomioidaan kolmas sektori eli järjestöt, yhdistykset, seurat, erilaiset yhteisöt ja vapaaehtoistoiminta. Kaupunki tukee kolmannen sektorin toimintaa ja yhteisten päämäärien saavuttamista avustuksin, tilaratkaisuin ja yhteisellä kehittämistyöllä.

Yhteistyömalliin on koottu tietoa yhteistyö- ja palvelusopimuksista, avustuksista ja tuista sekä järjestöille tarjottavista toimitiloista. Lisäksi malliin on kerätty yhteen kehittämistyöhön sekä tiedottamiseen ja viestintään liittyvät asiat ja kaupungin järjestöyhteyshenkilöt.

Järjestöyhteistyön malli on kehitetty yhteistyössä yhdistysten, toimialojen, hyvinvointi-, liikunta- ja kulttuuripalveluiden sekä Kymen-Karjalan sosiaali- ja terveysturva ry:stä kootun työryhmän kanssa.

Yhteistyömalli on osa Kouvolan kaupungin osallisuussuunnitelmaa 2021–2025 ja laajaa hyvinvointivointikertomusta ja –suunnitelmaa. Malli päivitetään vuosittain hyvinvointikertomuksen vuosiraportoinnin yhteydessä.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt päätöksen uudesta mallista toukokuussa 2021.

Uusi järjestöyhteistyön malli pilotoidaan Kouvolassa, ja myöhemmin se on tarkoitus ottaa käyttöön koko Kymenlaaksossa. Myös vapaaehtoistyön mallia kehitetään.

Avustuksia yhdistyksille ja yhteisöille

Kotiseutuarkisto

Kouvolan kaupunginarkiston tiloissa toimii Kouvolan kotiseutuarkisto. Kotiseutuarkisto vastaanottaa paikallisten yhteisöjen, seurojen ja yksityisten henkilöiden arkistoja. Tutustu kotiseutuarkiston ohjeisiin.

Patentti ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteri

Tee muutosilmoitus Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin, kun rekisteröidyn yhdistyksen osoite- ja yhteystiedot muuttuvat, hallituksen puheenjohtaja ja nimenkirjoittajat vaihtuvat tai säännöt muuttuvat. Lisätietoja PRH:n nettisivuilta.

PRH:n Yhdistyshakupalvelu

Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisterin tietopalvelussa voit maksutta katsoa yhdistysten perustietoja. Siirry yhdistyshakupalveluun.

Toimeksi.fi -tietopankki

Toimeksi-tietopankkiin on koottu eri teemojen alle monipuolinen valikoima oppaita, ohjeita ja työvälineitä kansalais- ja yhdistystoiminnan tueksi. Sivuilta löydät myös tietoa valtakunnallisista ja alueellisista verkostoista sekä työvälineitä vapaaehtois- ja vertaistoiminnan tueksi. Lue lisää Toimeksi.fi -palvelusta

Yhdistystoimijat.fi -sivusto

Yhdistystoimijat.fi -sivulta löytyy perustietoa yhdistystoiminnasta, mm. talouden- ja asiakirjahallinnasta sekä hyvistä yhdistys- ja kokouskäytänteistä. Tutustu yhdistystoimijat.fi -sivustoon.

Yhdistysten viestinnän tueksi

Viestintäoppaita ja koostettuja vinkkejä yhdistysviestintään

Päivitetty 16.1.2022

Sivun alkuun