Kouvola on Suomen suurin varuskuntakaupunki.
Täällä toimivat Karjalan prikaati sekä Utin jääkärirykmentti. Varuskunta työllistää monia, näkyy katukuvassa ja tuo alueelle myös erityisosaamista.

Siirry Kouvolan turvallisuustapahtuman pääsivulle!

Karjalan prikaati

Karjalan prikaati toimii Vekaranjärvellä. Varusmiehiä siellä on vuosittain noin 4000 ja henkilöistöä noin 600.

Prikaatiin kuuluu kuusi joukkoyksikköä:

  • Kymen jääkäripataljoona
  • Karjalan tykistörykmentti
  • Salpausselän ilmatorjuntapatteristo
  • Kymen pioneeripataljoona
  • Itä-Suomen viestipataljoona
  • Karjalan huoltopataljoona

Karjalan prikaati ylläpitää operatiivista valmiutta, vastaa Kaakkois-Suomen sotilaallisesta puolustuksesta sekä kouluttaa asevelvollisia. Vekaranjärveltä löytyvät kaikki kuusi aselajia.

Puolustusvoimauudistuksessa Karjalan prikaati sai vastuulleen myös Etelä-
Savon, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakuntien viranomaisyhteistyön, asevelvollisuusasiat sekä maanpuolustustyön.

Karjalan prikaatilla on noin 3000 hehtaaria harjoitusalueita ja
Pahkajärven ampuma-alue. Prikaati pyrkii toiminnassaan ennalta ehkäisemään sotilaallisten harjoitusten haitallisia ympäristövaikutuksia.

Utin jääkärirykmentti

Utin jääkärirykmentti on Kouvolassa sijaitseva Puolustusvoimien erikoisjoukko. Uttiin on keskitetty puolustusvoimien helikopteritoiminta, maavoimien erikoisjoukkotoiminta sekä näitä kahta tukevat toimialat.

Utin jääkärirykmentti on kansainvälisestikin tarkasteltuna ainutlaatuinen yksikkö ja se kuuluu Suomen kansallisen puolustuksen terävimpään kärkeen.

Rykmentin kokoonpanoon kuuluvat esikunnan lisäksi:

  • Erikoisjääkäripataljoona
  • Helikopteripataljoona
  • Tukikomppania
  • Huoltokeskus

Utissa maa- ja ilmakomponentti ovat samassa joukko-osastossa. Rykmentti harjoittelee ja valmistautuu toimimaan koko Suomen alueella – maalla, merellä ja ilmassa.

Rykmentin toiminnan painopiste on palkatun henkilöstön ammattimaisessa suorituskyvyssä. Rykmentissä onkin enemmän palkattua henkilöstöä kuin varusmiehiä.

Varusmiehiä koulutetaan kahdessa yksikössä, Tukikomppaniassa ja Erikoisjääkäripataljoonaan kuuluvassa Laskuvarjojääkärikomppaniassa.

Laskuvarjojääkärikomppaniaan varusmiehet valitaan erillisen hakumenettelyn ja valintakokeen kautta. Tukikomppanian varusmiehistä suurin osa tulee kutsuntojen kautta, mutta osa erityistehtävistä täytetään erillisten hakumenettelyjen kautta.

Rykmentillä on korkea valmius antaa virka-apua muille viranomaisille, ja se osallistuu tarvittaessa kansainvälisen sotilaallisen kriisinhallinnan tehtäviin.

Päivitetty 26.4.2019