1. Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen 

Kouvolan seudun ammattiopiston järjestyssääntöjen tarkoitus on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Järjestyssääntö huomioi lainsäädännön velvoittavuuden. 

Järjestyssääntöä sovelletaan KSAOn ja muissa oppimisympäristönä käytetyissä kiinteistöissä ja niiden ulkoalueilla, oppilaitoksen opiskelijoilleen järjestämissä tilaisuuksissa, matkoilla sekä työelämässä tapahtuvan oppimisen (TEO) järjestämispaikoissa ja erillisissä näyttöjen suorituspaikoissa. Lisäksi on otettava huomioon työpaikoilla noudatettavat säännöt TEO-jaksojen järjestämispaikoissa ja näyttöjen suorituspaikoissa.  

2. Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet  

2.1 Opiskelijoiden yhdenvertaisuus ja tasa-arvo sekä muut oikeudet 

KSAOssa opiskelijalla on sivistykselliset perus- ja ihmisoikeudet, kuten oikeus opiskeluun, yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun, henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen sekä yksityiselämän suojaan. Opiskelijalla on myös oikeus saada henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaista opetusta ja ohjausta sekä oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. KSAOlla on kurinpitosuunnitelma, jonka tehtävänä on suojata opiskelijaa väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä. 

Kaikilla KSAOssa on oikeus häiriöttömään ja turvalliseen työskentelyyn sekä velvollisuus edistää hyviä työskentelymahdollisuuksia ja -tapoja. Fyysistä ja henkistä kiusaamista ja vahingoittamista ei sallita.  

2.2 Opiskelijan velvollisuudet 

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan (HOKS), jossa tehdään suunnitelma puuttuvan osaamisen hankkimisesta.Opiskelija sitoutuu noudattamaan HOKSin mukaista opiskelusuunnitelmaa. HOKSia voidaan muuttaa opiskelijan tarpeiden mukaan. 

Opiskelijan tulee osallistua HOKSssa sovittuun puuttuvan osaamisen hankkimiseen noudattaen tavoitteellisuutta ja huolellisuutta (annettuja aikatauluja noudattaen). Oppilaitoksessa noudatetaan oppilaitoksen työaikoja sekä koulutus- ja oppisopimuspaikoissa sopimuksessa sovittuja työaikoja. Jos opiskelija ei sitoudu noudattamaan HOKSia, johtaa se viime kädessä opiskelijan eronneeksi katsomisen käsittelyyn tai työvoimakoulutuksen keskeytymiseen 3 Oppivelvollisuuden piirissä oleva opiskelija ohjataan hänelle paremmin soveltuvalle koulutusalalle. 

Riippumatta poissaoloon johtaneista syistä, opiskelijan tulee hankkia poissaolon aikana järjestetyssä opetuksessa annettu osaaminen. 

Mikäli opiskelija sairastuu tai muusta syystä ei pääse osallistumaan HOKSin mukaiseen osaamisen hankkimiseen, TEO- jaksolle, hänen ja alaikäisen huoltajan tulee viipymättä ilmoittaa poissaolosta Wilmaan sekä opettajalle ja vastuuopettajalle tai TEO-jakson ohjaavalle opettajalle ja työpaikkaohjaajalle. Poissaolon jälkeen opiskelijan on toimitettava hyväksyttävä selvitys tai todistus poissaolon syystä. Opiskelijan tulee osallistua HOKSin mukaisesti opetukseen sekä näyttöihin ja muuhun osaamisen osoittamiseen, jollei hänen poissaololleen ole perusteltua syytä. 

Ammatillisessa työvoimakoulutuksessa toimitaan työelämän pelisäännöillä. Jos opiskelija on toistuvasti niin paljon poissa koulutuksesta, ettei hänen katsota suoriutuvan opinnoista suunnitellussa aikataulussa ja rahoitus keskeytetään, muodostuu tästä keskeyttämisperuste. Ammatillisessa työvoimakoulutuksessa viiden päivän yhtäjaksoinen luvaton poissaolo on laissa keskeyttämisperuste 3,4. Ammatillisessa työvoimakoulutuksessa noudatetaan lakia ammatillisesta koulutuksesta. 

Jokainen huolehtii ja vastaa henkilökohtaisesta omaisuudesta ja kunnioittaa toisen omaisuutta. Oppilaitos ei vastaa sen tiloihin jätetyn omaisuuden turmeltumisesta tai katoamisesta. Opiskelijalla on velvollisuus pitää salassa ammattiopistossa tai työpaikalla järjestetyssä koulutuksessa saamansa luottamukselliset tai salassa pidettävät tiedot. 

3. Viihtyisyys ja opiskelun esteetön sujuminen  

3.1 Hyvä käytös ja ympäristöstä huolehtiminen 

KSAOssa noudatetaan hyviä tapoja, joita ovat toisten huomioonottaminen ja kunnioittaminen, asiallinen kielenkäyttö, työ- ja opiskelurauhan edistäminen ja ylläpito, tervehtiminen, hyvät ruokailutavat, mobiililaitteiden asiallinen käyttö sekä ympäristön siisteydestä huolehtiminen. Omien eväiden syöminen ja juominen opetustiloissa on kielletty. 

Pukeutumisen tulee olla työtehtävien ja koulutus- ja oppisopimuspaikkojen vaatimusten mukaista. Opettajan tai muun ohjaajan antamia työturvallisuusmääräyksiä ja muita koulutusalakohtaisia ohjeita tulee noudattaa. Lävistyskoruja ei käytetä niillä koulutusaloilla, joilla ne ovat kiellettyjä työ- ja/tai asiakasturvallisuuden vuoksi. 

Jokainen vastaa oppimis- ja työympäristön siisteydestä ja viihtyvyydestä niin sisätiloissa kuin piha- ja ulkoalueilla sekä asiallisesta ja korrektista käyttäytymisestä, kielenkäytöstä ja muusta viestinnästä. Oppilaitoksen tilojen roskaaminen on kielletty. Mikäli näin tapahtuu, on sen aiheuttaja velvollinen siivoamaan jälkensä tai maksamaan siivouksesta aiheutuneet kulut. 

3.2 Kiusaaminen  

Kiusaamisen osalta oppilaitoksessa on nollatoleranssi. Kiusaaminen johtaa kurinpidollisiin toimenpiteisiin. Koko KSAOn henkilökunnalla on velvollisuus puuttua kiusaamiseen. Rehtori ja opettajat ilmoittavat tietoonsa tulleesta oppilaitoksessa tai koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta, niihin syyllistyneen ja niiden kohteena olevan opiskelijan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle ja tarvittaessa viranomaiselle. Havaitessaan kiusaamista opiskelijan tai KSAOn henkilökuntaan kuuluvan tulee ilmoittaa siitä rehtorille tai opettajalle.  

3.3 Oleskelu ja liikkuminen 

Raha- ja uhkapelien pelaaminen on kielletty kaikissa opiskeluun liittyvissä tilanteissa, oppilaitoksen alueella ja koulutus- ja oppisopimuspaikoilla. 

Opiskelijoiden ajoneuvot saa pysäköidä ainoastaan opiskelijoille osoitetuille paikoille. Opiskelijat eivät pysäköi henkilökunnan tai muiden lähellä olevien yritysten parkkipaikoille. Polkupyörät jätetään pyörätelineisiin sekä niille osoitettuihin paikkoihin. 

Piha-alueilla ajetaan moottoriajoneuvoja alhaisilla nopeuksilla enintään 20km/h. Voimakas, häiritsevä ja turha moottoriajoneuvojen kaasuttelu sekä kovaääninen musiikin soitto eivät ole luvallisia oppilaitoksen alueilla.  

4. Turvallisuus 

KSAOn oppimisympäristön tulee olla turvallinen niin opiskelijoille kuin henkilöstölle. Opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. 

Oppilaitoksessa on laadittu pelastussuunnitelma ja muita turvallisuuteen liittyviä suunnitelmia. KSAOssa opiskelijat ja henkilöstö perehdytetään suunnitelmiin ja opiskelijan velvollisuus on noudattaa niitä. 

Opiskelijan tulee käyttää koneita ja laitteita käyttöohjeiden mukaan sekä noudattaa turvallisuusohjeita. Opiskelijalla on velvollisuus puuttua havaitsemiinsa työturvallisuuden tai yleisen turvallisuuden puutteisiin tai epäkohtiin ilmoittamalla asiasta opettajalle tai muulle henkilökuntaan kuuluvalle. 

KSAOssa on Kouvolan kaupungin järjestämä kameravalvonta. Opetusta häiritsevä tai uhkaavasti käyttäytyvä taikka toisen henkeä tai terveyttä vaarantava opiskelija poistetaan oppilaitoksen tiloista välittömästi ja otetaan yhteyttä viranomaisiin. 

5. Tietokoneen ja mobiililaitteiden käyttö 

Oppilaitoksen tietokoneita ja muita mobiililaitteita tulee käyttää huolellisesti ja asiallisesti KSAOn ohjeistusten ja turvallisuusmääräysten mukaisesti. Ohjeistusten ja määräysten vastainen ja huolimaton käyttö johtaa korvausvelvollisuuteen. 

Mobiililaitetta ei käytetä opiskelutilanteiden aikana, ellei opetus ja opiskelu sitä edellytä. Opettaja voi antaa luvan mobiililaitteen käyttöön erityistilanteessa opetuksen aikana. Mobiililaitteen käyttäminen tai käsittely koetilanteessa on kielletty, ellei asiasta ole toisin ohjeistettu. Käyttö rinnastetaan vilppiin tai lunttaamiseen, joka merkitsee suorituksen hylkäämistä. Vilpillinen menettely johtaa kurinpidollisiin toimiin. Mobiililaitteen käytöstä näytön aikana ohjeistetaan erikseen. TEO-jaksoilla toimitaan oppilaitosta koskevien määräysten lisäksi työpaikkojen ohjeistuksen mukaisesti. Mobiililaitteiden käytön yhteydessä noudatetaan hyviä käytöstapoja. 

Oppilaitoksen alueella ja tilaisuuksissa otetun kuva-, video- ja audiovisuaalinen materiaali on oltava sellaista, että sitä voidaan julkisesti jakaa eikä kuva saa olla kohteen kannalta epäedullinen tai loukkaava. Oppilaitoksen alueella ja tilaisuuksissa otetun kuvamateriaalin julkaisemiseen internetissä, sosiaalisessa mediassa tai muussa julkisessa paikassa pyydetään aina lupa asianomaiselta henkilöltä. Internetin ja sosiaalisen median asiaton käyttö on kielletty. Nettikiusaamista on pilkkaavat ja uhkaavat viestit, juorujen ja henkilökohtaisten tietojen levittäminen, valokuvien, videoiden tms. manipulointi ja levittäminen, toisen nimellä esiintyminen, sulkeminen ryhmän tai keskustelun ulkopuolelle sekä salasanojen huijaaminen ja muut loukkaavat toiminnot.  

6. Päihteet ja vaaralliset esineet 

Päihteitä ovat tupakka, alkoholi, huumausaineet, tietyt lääkkeet ja muut päihdyttävässä tarkoituksessa käytetyt aineet. Päihdyttävien ja huumaavien aineiden ja niiden käyttöön liittyvien välineiden hallussapito, käyttäminen ja välittäminen sekä niiden vaikutuksen alaisena esiintyminen oppilaitoksen alueella, koulutus- ja oppisopimus-paikoilla sekä oppilaitoksen opiskelijoilleen järjestämissä tilaisuuksissa ja matkoilla on ehdottomasti kielletty. Huumausaineiden käyttö ja hallussapito ovat rikoksia, joista ilmoitetaan poliisille. 

Oppilaitos voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos on perusteltu aihe epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa käytännön tehtävissä tai työssäoppimisessa tai että opiskelijalla on riippuvuus huumeisiin. 

Päihteiden käyttöön liittyvissä tilanteissa toimintaan KSAOn päihdeohjelman ja kurinpitosuunnitelman mukaisesti. Mikäli opiskelija havaitsee opiskelijatoverinsa päihteiden käyttöä tai hänellä on huoli tilanteesta, tulee hänen ilmoittaa asiasta KSAOn henkilökuntaan kuuluvalle henkilölle. 

KSAOn rehtorilla ja opettajalla on yhdessä tai erikseen oikeus ottaa työpäivän aikana haltuun opiskelijoilta kiellettyjä esineitä tai aineita. Esineiden ja aineiden luovutus järjestetään lain määräämällä tavalla. Rehtorilla ja opettajalla on myös oikeus tarkastaa opiskelijan käyttöön luovutetut tilat ja pukukaapit opiskelijan läsnä ollessa. Ennen tarkastusta opiskelijalle ilmoitetaan syy siihen. 

KSAO on savuton oppilaitos. Oppilaitoksen sisätiloissa, sen käytössä olevilla ulkoalueilla, opiskelijoille järjestetyissä tilaisuuksissa ja matkoilla ei saa tupakoida, käyttää nuuskaa eikä sähkösavukkeita. Toistuvista tupakkalain rikkomuksista seuraa rehtorin antama kirjallinen varoitus8 . Rikkomusten jatkuessa ne voivat johtaa poliisiviranomaisen määräämään sakkorangaistukseen.  

7. Kurinpito 

Kurinpidollisia toimenpiteitä ovat opetustilasta poistaminen, opetukseen osallistumisen epääminen määräajaksi (enintään kolmen työpäivän ajaksi), suullinen huomautus, kirjallinen varoitus, määräaikainen erottaminen (enintään yhdeksi vuodeksi ja oppivelvollinen opiskelija enintään kolmeksi kuukaudeksi). 

Rehtorilla ja opettajalla on yhdessä tai erikseen oikeus määrätä häiritsevästi käyttäytyvä opiskelija poistumaan jäljellä olevan oppitunnin ajaksi luokkahuoneesta, muusta opetustilasta tai oppilaitoksen tilaisuudesta. Esimies voi opettajan esityksestä evätä opiskelijan osallistumisen opetukseen enintään kolmen työpäivän ajaksi tietyissä häiriötilanteissa. 

Jos opiskelija häiritsee opetusta, käyttäytyy väkivaltaisesti tai uhkaavasti, menettelee vilpillisesti tai muuten rikkoo järjestystä, kieltäytyy huumausainetestiä koskevan todistuksen esittämisestä tai käyttää tupakkatuotteita koulun alueella, joutuu opiskelija ryhmänohjaajan puhutteluun. Vastuuopettaja/opettaja ilmoittaa alaikäisen opiskelijan huoltajalle rikkomuksesta. Opiskelijalle annetaan suullinen huomautus. Vakavissa tapauksissa hänelle annetaan rehtorin kirjallinen varoitus tiimiesimiehen esityksestä. Jos rikkomus on vakava, tai jos opiskelija jatkaa edellä tarkoitettua epäasiallista käyttäytymistä kirjallisen varoituksen saatuaan, koulutuksen järjestäjä (KSAO) monijäseninen toimielin voi erottaa opiskelijan oppilaitoksesta määräajaksi, enintään yhdeksi vuodeksi. Samaan aikaan, jolloin opiskelijaa vastaan on vireillä syyte yleisessä tuomioistuimessa, ei häntä vastaan samasta syystä saa aloittaa tai jatkaa kurinpitomenettelyä oppilaitoksessa. 

Opiskelija ei saa syyllistyä vilppiin opintosuorituksia ja oppimistehtäviä tehdessään ja esittäessään. Opintosuorituksia ja oppimistehtäviä ovat mm. harjoitustehtävät, kokeet, näytöt, opinnäytetyöt ja projektityöt. Henkilökohtaisesti tehtäväksi tarkoitetut opintosuoritukset ja oppimistehtävät tulee tehdä itse. Lunttaaminen sekä toisten opiskelijoiden tai muiden henkilöiden tekemien töiden kopioiminen ja omana työnä esittäminen on kielletty. Myös toisen opiskelijan auttaminen vilppiin on kielletty. 

Mikäli opiskelija tuo koulun alueelle tai muuhun oppimisympäristöön kiellettyjä, vaarallisia tai omaisuuden vahingoittamiseen tarkoitettuja esineitä tai aineita, mm. alkoholi, huumausaineet, veitset, aseet ja voimakkaat laserosoittimet, tämä johtaa kurinpidollisiin toimenpiteisiin.  

8. Opiskelijan poissaolo ilman perusteltua syytä 

Kun opiskelija on ollut poissa HOKSin mukaisesta opiskelusta ilman perusteltua syytä ja hänen opintonsa eivät etene HOKSin mukaisesti, hänet kutsutaan monialaisen asiantuntijaryhmän kuultavaksi. Kuulemisessa selvitetään syitä poissaoloihin sekä mahdollisen tuen tarvetta ja sen järjestämistä. Perusteltuja syitä poissaololle voivat olla mm. terveydelliset syyt ja vakavat elämäntilanteet. Tällöin seurauksena voi olla opintojen jatkaminen päivitetyn HOKSin mukaisesti. 

Opiskelija katsotaan eronneeksi, jos hän ei suorita opintojaan HOKSin mukaisesti; opiskelija on pois opetuksesta, TEO-jaksolta tai näytöistä ilman perusteltua syytä, ja on ilmeistä, ettei opiskelijan tarkoituksena ole jatkaa opintojaan. 

Ennen eronneeksi katsomista opiskelija kutsutaan kuulemistilaisuuteen, jossa häneltä pyydetään selvitystä opintojen viivästymisestä ja poissaolojen syistä. Tilaisuuden kutsussa mainitaan syy kutsuun ja mahdolliset seuraukset. Jos opiskelija ei ota yhteyttä tilanteensa selvittämiseksi tai saavu kuultavaksi, hänet katsotaan eronneeksi. 

9. Järjestyssäännöistä tiedottaminen 

Niissä asioissa, joista ei erikseen mainita näissä järjestyssäännöissä, noudatetaan lakeja ja asetuksia sekä oppilaitosten omia ohjeita ja sääntöjä. Säännöt ovat nähtävillä oppilaitoksen ilmoitustauluilla, Wilmassa, Henkilökunnan intranetissä, KSAOn kotisivuilla.  

Tiimiesimies perehdyttää tiiminsä henkilöstön järjestyssääntöihin. Vastuuopettaja perehdyttää ohjaamansa opiskelijat järjestyssääntöihin.  

10. Järjestyssääntöjen seuranta ja tarkistaminen 

Järjestyssääntötyöryhmä kerää opiskelijoilta palautetta järjestyssääntöjen toimivuudesta päättökyselyn yhteydessä. Työryhmä tarkistaa järjestyssäännöt säännöllisesti.  

 1. Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017 91§, 92§, 95 §, 85 §, ja 85 1,2.3.4.5:t,  
 2. Varhainen tuki – ohjeistus  
 3. Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta 916/2016, 5 luku 3, 4 ja 5§:t, 6 luku 9 §.  
 4. Ohje: Kuulemismenettely Kaakkois-Suomen TE-toimistossa.  
 5. Vahingonkorvauslaki 412/1974.  
 6. Tupakkalaki 549/2016, 10 luku 74 §, 14 luku 113 §.  
 7. KSAOn päihdeohjelma  
 8. Kurinpitosuunnitelma  
 9. Pelastussuunnitelma  
 10. Oppivelvollisuuslaki 1214/2020 13 §, 1215 18 § 11.  
 11. Laki tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta 1215/2020 18 § Kouvolassa 

5.5.2021 Timo Olli Rehtori 

Päivitetty 5.10.2021