VETO! – Vertaisarviointitulokset toiminnaksi

""

Toteuttajat: Kouvolan seudun ammattiopisto, hallinnoija

Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto

Toteutusaika:       1.1.2013–31.12.2013

Rahoittaja:           Opetushallitus

Taustaa

Projekti on jatkoa vuonna 2012 toteutetulle ”Laadunhallinnan ja arvioinnin kehittäminen
Kaakkois-Suomen ammatillisessa koulutuksessa”-verkostohankkeelle.
Päättyneessä hankkeessa mm. arvioitiin organisaatioiden laadunhallintaa vertaisarvioinnin keinoin.
VETO! -projektin tavoitteena on vertaisarvioinneissa havaittujen parantamisalueiden kehittäminen
ja hyvien käytäntöjen juurruttaminen arjen toimintaan olemassa olevan verkoston yhteistyönä niin,
että henkilöstö osallistuu aktiivisesti jatkuvaan toiminnan parantamiseen.

Tavoitteet

– Kaakkois-Suomen laatuverkoston vertaisarvioinneissa havaittujen parantamisalueiden 
  kehittäminen ja hyvien käytäntöjen käyttöönotto olemassa olevan verkoston yhteistyönä.

– toiminnan ja laadunkehittämistyön systematisointi ammatillisen koulutuksen
  laatustrategian mukaiseksi kaikilla toiminnan tasoilla.

– Kaakkois-Suomen laatuverkoston toiminnan vakiinnuttaminen ja
  yhteistyön syventäminen entisestään.

Tulokset

– Toteutetaan johdon ja henkilöstön yhteinen benchmarking-koulutus sekä laaditaan verkoston
  yhteinen toimintamalli laadukkaiden benchmarking-käyntien toteuttamiseksi.

– Kehitetään vertaisarviointitulosten perusteella valittuja kehittämiskohteita bencmarking-
  menetelmän avulla.

    – Toteutetaan työelämälle kyselytutkimus koulutuksen vaikuttavuudesta.

    –  Laaditaan vuoden 2014 vertaisarviointikierroksen toteutussuunnitelma.