VALMAKSI

""

Valmaksi – verkostoituen, vahvistuen, valmentautuen
8.6.2015–31.12.2016

Hankkeen tavoitteena on erilaisten toimijoiden osaamista hyödyntäen tukea oppilaitoksia Valma-koulutuksen toimeenpanossa ja Valman keskeisten tavoitteiden toteutumisessa opiskelijoiden yksilöllisten valinnanmahdollisuuksien lisääntymistä ja koulutusjärjestelmän takaamien mahdollisuuksien mukaisia joustavia siirtymiä. Tavoitteita toteutetaan alueellisena oppilaitosten välisenä yhteistyönä ja oppilaitoskohtaisena kehittämistyönä.

Hankkeessa kehitetään Valman nivelvaihetta, koulutuksen toteutustapaa ja alueellista yhteistyötä. Huomion kohteena on yksilöllisen opintopolun rakentaminen erilaisille opiskelijoille, työelämälähtöisyys, siirtymät perustutkinto- ja oppisopimuskoulutukseen sekä hyvien toimintamallinen kokoaminen, tuottaminen ja levittäminen.

Hankkeessa ovat mukana Keski-, Itä- ja Länsi-Uudenmaan toimivat ammatilliset oppilaitokset sekä Kouvolan ja Saimaan ammattiopistot. Hanketta koordinoi Validia Ammattiopisto. Hanketta ohjaa mukana olevien oppilaitosten johdon edustajien muodostama ohjausryhmä. Käytännön toimenpiteistä vastaa oppilaitosten toimijoista koostuva projektiryhmä.

Hanke koostuu verkoston yhteisestä osaamisen jakamisesta ja yhteiskehittämisestä ja oppilaitoskohtaisesta kehittämistyöstä.

  1. Valmentavaan koulutukseen liittyvien pedagogisten menetelmien kehittäminen

KSAOssa on etsitty ja löydetty yhteistyökumppaneita uusien työvaltaisten Valman pedagogisten menetelmien testaamiseksi. Valma-opiskelijoiden, Kouvolan Nuorisotoimen, Ohjaamon sekä Mannerheimin lastensuojeluliiton kanssa on suunniteltu vapaaehtoistyön yhdistämistä Valma-opintoihin. Pilottiprojekti on suunniteltu ja ensimmäinen kokeilu toteutuu tammikuussa 2016.

2. Opiskelijoiden tukeminen nivelvaiheiden läpi

KSAOssa on perustettu Valma-tiimi pohtimaan KSAOn Valman nykytilanteesta saatuja kokemuksia ja niiden hyödyntämistä toimintamallin suunnittelussa. KSAOn VALMA-tiimi pohtii ja mallintaa verkostosta saatuja hyviä käytänteitä KSAOn toimintamalliin. KSAO on luonnostellut visuaalisen toimintamallin kahdesta alkaneesta Valma-ryhmästä, joiden kokemuksia on analysoitu.

3. Opiskelijoiden yksilölliset opintopolut huomioiden elinikäinen oppiminen

Uuteen HOPS-lomakkeeseen on moniammatillisesti laadittu esimerkkikirjaukset. Valma opettajat ja opinto-ohjaajat ovat aloittaneet pilotointikirjaukset Wilmassa. Kirjausten ohella on kerätty muutosehdotuksia syksyllä 2016 alkavien ryhmien lomakkeen päivittämiseksi.

Toimintamalliin on suunniteltu Valma-opiskelijan valintoja helpottamaan joustavia peruspolkuja, jolloin opiskelijalle on vielä mahdollisuus hops-keskusteluissa tehdä yksilöllisiä tavoitteita tukevia valintoja.