Opin Ovi Kymi

Opin Ovi Kymi -hanke on osa valtakunnallista ESR-kehittämisohjelmaa. Hankkeessa pyritään helpottamaan aikuisten koulutukseen hakeutumista sekä parantamaan neuvonnan ja tiedotuksen laatua. Opin Ovi Kymi kehittää neuvonta- ja ohjaustyössä toimivien henkilöiden osaamista sekä ohjaustoiminnan työvälineitä.

Aikuisten koulutusneuvonta on hajanaista ja ohjauksen kenttä on pirstaleinen. Aikuiskoulutusorganisaatiot tekevät opintoneuvonnassa ja ohjauksessa toisistaan tietämättä paljon päällekkäistä työtä. Aikuiskoulutuksen alueellista kokonaistarjontaa on nykyisellään vaikea hahmottaa. Opin Ovi Kymi pyrkii tuomaan tähän muutosta.

Projekti tukee toimenpiteillään Kaakkois-Suomen ammatillisen aikuiskoulutuksen strategiaa 2008 – 2012, jossa keskeistä on toimijoiden välinen kumppanuus, yhteistyö ja verkostoissa oppiminen, koordinoitu tiedotus,neuvonta ja ohjaus, sekä yksilön onnistuvat opinpolut.

KSAO on hankkeen osatoteuttaja. Hanketta hallinnoi Ekami, muut osatoteuttajat ovat ovat Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Kouvolan ammatillinen aikuiskoulutuskeskus ja Kymenlaakson ammattikorkeakoulu. Mukana on myös työhallinto ja kumppaneina kaikki Kymenlaakson aikuiskoulutusta antavat oppilaitokset.

Projektin tuloksia

Opin Ovi Kymi kokoaa Kymenlaakson aikuisten koulutusneuvonnan ja ohjauksen toimijat yhteiseksi verkostoksi, joka tuottaa koordinoituja ohjauspalveluja Kymenlaakson alueella.

Aikuisten ohjausta ja neuvontaa antavan henkilöstön osaamistarpeita on kartoitettu.

 • Toimijoiden yhteistyö- ja verkosto-osaaminen on vahvistunut
 • Verkoston yhteinen näkemys neuvonnasta ja ohjauksesta on muodostunut
 • Verkoston neuvonta- ja ohjauspalveluja tukevia tiedotus- ja verkkopalveluja on kehitetty (www.kymiedu.fi)
 • Hakeutumisvaiheen henkilökohtaistamiskäytäntöjä sekä neuvonnan ja ohjauksen työvälineitä on kehitetty ja viety käytäntöön
 • Neuvonnan ja ohjauksen poikkihallinnollinen yhteistyöverkosto toimii aktiivisesti. Toiminta näkyy asiakkaalle selkeänä henkilökohtaistettuna palveluna.
 • Maakunnan aikuisväestön tietoisuus aikuiskoulutusmahdollisuuksista ja ohjauspalveluista kohdealueella on lisääntynyt

Valtakunnallisen aikuisopiskelun kehittämisohjelman (Osuvuutta ja kysyntälähtöisyyttä aikuisohjaukseen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittämisohjelmalla) piiriin kuuluvat:

 • Alueelliset Opin Ovi -projektit (ohjaus- ja neuvontahenkilöstön ohjauksen ja neuvonnan toimintamuotojen kehittäminen)
 • ERKKERI-koulutusprojekti (neuvonta- ja ohjaushenkilöstön osaamisen vahvistaminen)
 • STUDIO-koulutusprojekti (aikuiskouluttajien pedagogisten osaamisen ja ohjaustaitojen vahvistaminen)
 • NUOVE-neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittämisprojekti (Sähköisten palvelujen kehittäminen neuvontatoiminnassa)
 • Aikuisohjauksen koordinaatiohanke (kokoaa projektien tuloksia, selvittää vaikuttavuutta ja varmistaa projektien välisen yhteistyön ja hyvien käytäntöjen leviämisen)

Hanke on päättynyt – kiitos kaikille yhteistyötahoille!