ME2 – mallia Euroopasta 2

""

Opiskelijoiden, opettajien ja työelämän edustajien vaihtoa Alankomaissa ja Belgiassa.

Yhdessä kotimaisten ja eurooppalaisten työelämän edustajien kanssa kehitetään työelämälähtöistä ammatillista koulutusta mm. uudistamalla työssäoppimisen toimintamalleja.Oppimisosasto- ja Hoivapuoti- mallien kehittäminen ja vertailu sekä hyvien käytänteiden levittäminen kohdemaihin ja päinvastoin.

Hankkeen tavoitteet

  • Uudet mukaan tulevat koulutuksen järjestäjien edustajat ja työelämän edustajat voisivat tutustua Alankomaissa ja Belgiassa toimiviin Teaching Department-, Care Shop- sekä sTimuling-tyyppisiin oppimisympäristöihin ja niistä saatuihin kokemuksiin ja tuloksiin.
  • Tavoitteena on, että Suomessa kehitettyjä Oppimisosasto ja Hoivapuoti malleja voidaan vertailla ja hyviä käytäntöjä levittää kohdemaihin ja sieltä malleja meille.
  • Tavoitteena on hakea partnerimaista (Belgia ja Alankomaat) eettisen osaamisen vahvistamisen (sTimuling) ja työssäoppimisen hyviä käytänteitä (Teaching department ja Care shop) oman koulutksemme kehittämiseen.
  • Tavoitteena on kehittää työelämälähtöistä ammattista kolutusta kansallisena verkostona.
  • Vaihtojaksojen tavoitteena on lisätä opettajien ja asiantuntijoiden ammatillista osaamista (mm. opiskelijoiden uudenlaista ohjaamista työssäoppimisjaksoilla), kielitaitoa (luennot ja vierailut toteutetaan englannin kielellä ilman tulkkausta), sosiaalisia taitoja (verkosto- ja tiimityömäinen toimintatapa) ja kulttuurista osaamista.

Hankkeen toteutus Kouvolan seudun ammattiopistossa 

  • Ksaosta toteutetaan vaihto Alankomaihin Rotterdamiin ja mukaan valitaan 2-4 koulutuksen järjestäjän edustajaa ja yksi työelämän edustaja.
  • Työelämän edustajat ja opettajat tutustuvat yhdessä kohdemaahan, sen ammatillisen koulutuksen järjestämiseen, sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmään Suomesta käsin. He laativat edellä mainituista asioista kirjallisen esityksen sekä kysymyksiä vaihtoa varten. Lisäksi he tutustuvat ennalta Teaching Department – ja Care Shop-malleihin Suomessa. Mallia Suomessa toteuttaneet pitävät perehdytysiltapäivän. Perehdytys tehdään WEBLI:n kautta. 1. vaiheen kesto 2 – 3 päivää.
  • Etsitään vastaukset ennalta asetettuihin kysymyksiin, tutustutaan ja haastatellaan eri osapuolia em. oppimisympäristöissä. Vaihdon kesto on 6 päivää. 
  • Kootaan kokemukset kirjalliseksi raportiksi kotimaahan paluun jälkeen. Raportissa pohditaan erityisesti mallien kehittämistä ja laajamittaista käyttöönottoa Suomessa. Raporttiin listataan myös malleihin liittyvät epäselvyydet. Kokemusten perusteella laaditaan malli siitä, miten em. oppimisympäristöt voisivat toimia Suomessa ja miten olemassa olevia malleja tulisi edelleen kehittää.

Mukana olevat oppilaitokset Suomessa / Partners in Finland

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, Ylivieskan ammattiopisto, hallinnoi hanketta
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, Oulaisten ammattiopisto
Kajaanin toimipiste, Hyvinvointiala
Kouvolan seudun ammattiopisto, Sosiaali- ja terveysalan toimipiste
Lahden Diakoniasäätiö,Lahden Diakonian instituutti
Porvoo International College, sosiaali ja terveysala
Päijät – Hämeen koulutuskonserni – kuntayhtymä, Koulutuskeskus Salpaus, Sosiaali-