KOULUSTA DUUNIIN – tie tähtiin

""

KOULUSTA DUUNIIN – tie tähtiin projektin ensisijainen tehtävä on parantaa ammattiopistossa opiskelevien nuorten työllistymisen valmiuksia ja luoda ammattiopistoon oma työllistymisohjaussuunnitelma ja hyvät käytänteet nuorten työllistymisohjaukseen.

Tavoitteena on opintojen keskeyttämisen ehkäiseminen ja nuorten sijoittuminen avoimille työmarkkinoille koulutuksen mukaiseen työtehtävään tai muuhun työhön, työharjoitteluun, työvalmennukseen tai työpajaan oman seutukunnan alueella.

Projektissa kehitetään yhdessä yhteistyökumppanien kanssa alueen tarpeisiin vastaava työelämään siirtymisen malli ja etsitään yhteistyökumppaneita elinkeinoelämästä. Tämän myötä edistetään monipuolisen ohjauskulttuurin muodostumista oppilaitoksen sisällä sekä yhteistyötä verkostokumppaneiden kanssa. Mallin avulla parannetaan nuorten työllistymismahdollisuuksia mm. työllistymisohjauksen ja tehostetun ja tuetun työssäoppimisen keinoin.

Ammattiopiston ohjauskulttuuria kehitetään huomioonottamaan opiskelijan koko elämäntilanne ja ammattiopistossa tuetaan erilaisista lähtökohdista tulevien opiskelijoiden valmistumista ja siirtymistä työelämään.

Samalla parannetaan ammattiopiston ja työelämän sekä muiden opiskelijan elämään liittyvien verkostotoimijoiden moniammatillisen yhteistyön tehokkuutta.

Välillisiä tavoitteita ovat opiskelijan tahdon, tietojen ja taitojen kehittäminen, opiskelumotivaation ja elämänhallintataitojen lisääminen, keskeyttämisen väheneminen sekä syrjäytymisen ehkäisy.

Projektin kohderyhmänä ovat ammattiopiston opettajat, opinto-ohjaajat, kuraattorit, oppilaskunta, työelämän työpaikkaohjaajat ja kaikki nuorten kanssa ohjaustyötä tekevät yhteistyötahot.

KOULUSTA DUUNIIN – tie tähtiin

kehitetään tuettua työssäoppimista yhdessä työelämän edustajien kanssa

kehitetään työssäoppimisen suunnittelua opiskelijan lähtökohdista ja siitä tavoitteesta, että työssäoppiminen palvelee hänen työllistymistään

kootaan yrityspankki yrityksistä, joissa opiskelijoille on mahdollista tarjota monimuotoisempaa ohjausta

luodaan KSAOn, TYPin, työvoimatoimiston, terveyspalveluiden, nuorisotyön ja kodin välinen yhteistyö sellaiseksi, että se edistää opiskelijoiden työllistymistä ja ehkäisee syrjäytymistä

syvennetään yhteistyötä Parik-säätiön ja OTE nuorten työpajojen kanssa

►kootaan materiaalia työllistymisohjauksen suunnitelmaa varten ja luodaan työllistymisohjauksen pedagoginen malli ammattiopistoon sekä tuodaan se opiskelijalle selkeäksi osaksi arjen opiskelua

►työllistymisohjausmateriaalit (dvd, painotuote, verkkomateriaali)

►tehostetaan valmistumisen jälkeisen työllistymisen seurantaa ja KSAOn työllistymismittarin käyttöä ja regoidaan tuloksiin

Hanketta tukee Euroopan sosiaalirahasto ja rahoituksen myönsi Etelä-Suomen lääninhallitus.

Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat Koulutuskeskus Salpauksen Työnäky-hanke ja Parik-säätiön KaaSu-hanke sekä KSAO:n Ammattistartti-pilotti(OPH :n rahoittama)

Hanke on päättynyt 31.12.2011. Kiitos kaikille yhteistyöstä!