INTOVERKKO

""

INTOVERKKO-PROJEKTI

Yleiskuvaus    
Intoverkko-projekti tähtää Kymenlaakson ammattikorkeakoulun ja Kouvolan seudun ammattiopiston opiskelijoiden yleisten työelämäkompetenssien kehittämiseen. Yleisillä työelämäkompetensseilla tarkoitetaan tässä yhteydessä ns. ammatillisen osaamisen ohella työelämässä tarvittavia muita taitoja, kuten innovatiivisuutta, ongelmien havaitsemiskykyä, ongelmanratkaisutaitoja, epävarmuuden sietokykyä, sekä riskinottokykyä. Projektin toisena tavoitteena on luoda siltaopintoja opiskelijoille helpottamaan toiselta asteelta korkeakouluun siirtymistä.

Projekti kestää vuoden 2014 loppuun saakka. Rahoittajina toimivat Euroopan sosiaalirahasto ja Kaakkois-Suomen ELY-Keskus.

Organisaatio
Intoverkko-projekti toteutetaan yhteistyöhankkeena Kymenlaakson ammattikorkeakoulun (KYAMK) ja Kouvolan seudun ammattiopiston (KSAO) välillä, KYAMK:n toimiessa hankkeen hallinnoijana. Projektihenkilöstön lisäksi hankkeen toteutukseen osallistuvat myös koulutusyksiköt. Oman osaamisensa projektin käyttöön antavat myös kolmannen sektorin edustajat mm. projektin ohjausryhmän toiminnassa.

Kohderyhmä   
Projektin varsinaisena kohderyhmänä ovat koulujen opettajat ja opiskelijat, sekä yritysten ja organisaatioiden kehittämisryhmissä toimivat henkilöt. Välillisinä kohderyhminä ovat alueen PK-yritykset ja organisaatiot, jotka tarjoavat kehittämishankkeita oppimisympäristöiksi.

Tavoitteet
Hankkeessa tavoitellaan sellaista osaamista ja sellaisia toimintatapoja, joilla on kiinnostavuutta koko maan oppilaitosten ja työn-antajien välisessä yhteistyökentässä. Tarkoituksena on kehittää oppilaitoksille yritysyhteistyötä edistävä, verkostoitunut toimintatapa. Keskeisimpiä kehittämiskohteita ovat työnantajayhteistyö oppimisympäristönä, opetussuunnitelmat, lukujärjestykset, arviointitavat, sekä eri toimijoiden roolit työnantajayhteistyössä.

Toimenpiteet   
Projektisuunnitelmassa esitetyt tavoitteet saavutetaan erilaisten opiskelijoiden työelämälle tekemien hankkeiden kautta, sekä järjestämällä koulujen henkilökunnalle ja työelämän edustajille aihepiiriin liittyviä seminaareja, ekskursioita ja asiantuntijaluentoja.
       
Tulokset   
1) Luodaan työelämäläheinen, innovatiivinen ja verkostoitunut toimintatapa, jossa kehittämishankkeet on integroitu opetukseen
   
2) Luodaan verkosto työnantajien, sekä toisen ja korkea-asteen koulutusten välille

3) Eri osapuolien osaaminen ja yhteistyö lisääntyvät kehittämis-hankkeiden kautta   

4) Opettajien työelämäläheinen pedagoginen osaaminen lisääntyy

5) Syntyy siltaopintoja toiselta asteelta korkeakouluun siirtymistä varten