Hoksaajat

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamalla hankkeella tuetaan ammatillisen koulutuksen uuden lainsäädännön toimeenpanoa sekä siihen liittyvää toimintatapojen uudistamista: uudenlaisten yhteistyömallien kehittämistä, pilotointia ja käyttöönottoa koulutuksen järjestäjien, yritysten ja julkisen sektorin työpaikkojen sekä myös muiden yhteistyökumppaneiden (esim. TE-hallinto, työpajat, nuorisotoimi ym.) välillä.

Rahoittajana Opetus- ja kulttuuriministeriö
Toteutusaika 2018 loppuun asti

Painopistealueet, joihin hanke kohdistuu:

  • yhteisten toimintamallien kehittäminen opetus- ja ohjaushenkilöstön ja työpaikkojen yhteistyön tiivistämiseksi, opetus- ja ohjaushenkilöstön työelämäyhteyksien ja ammatillisen osaamisen vahvistamiseksi sekä ammatillisen koulutuksen uudistusta koskevan tiedon välittämiseksi työpaikoille
  • toimintamallit työelämän kehittämisen tukemiseksi

Tulokset:

  • Luodaan pysyviä toimintamalleja ja ratkaisuja oppilaitoksen uraohjauskäytäntöihin
  • Luodaan kontaktiverkkoja paikallisten yritysten ja uraohjausta hoitavien toimijoiden kesken
  • Yrityksille parempi tietämys ammattitutkintojen sisällöistä sekä niiden tuottamasta osaamisesta
  • YTO-opettajien ja opojen osaaminen, työelämätuntemus, sekä kontaktiverkko kasvavat
  • Opiskelijoiden työllistymismahdollisuudet koulutusta vastaaviin tehtäviin opiskelupaikkakunnalla paranevat.
  • Opiskelijoiden tietämys työelämän vaatimuksista ja yrittäjyydestä paranee.
  • Työllistymisen suhteen haasteellisessa tilanteessa olevien opiskelijoiden työllistyminen on parantunut henkilökohtaisen uraohjauksen ja työnhakuvalmennuksen kautta.