Dyto – Digitaalista yhteistä tekemistä yhteisiin tutkinnon osiin

""

14.12.2018 – 31.12.2019

Rahoittaja

Opetushallitus

Toteuttajat

Aikuiskoulutuskeskus Kouvola (koordinaattori), Ammattienedistämislaitossäätiö AEL, Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto Ekami, Etelä-Pohjanmaan opisto, Etelä-Savon ammattiopisto Esedu, Itä-Savon koulutuskuntayhtymä Samiedu, Kouvolan seudun ammattiopisto Ksao, Seurakuntaopisto 

Kohderyhmä

Oppilaitosten opiskelijat ja opettajat

Tavoite

Luoda yhteisiin tutkinnon osiin materiaalia verkko-oppimisympäristöön, mikä mahdollistaa ajasta ja paikasta riippumattoman opiskelun. Oppimateriaalien kehittämisessä huomioidaan myös ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden heterogeeninen lähtötaso, esimerkiksi heikot perustaidot ja opiskelijat, joiden äidinkieli ei ole suomi.

Lisäksi tavoitteena on toimintakulttuurin kehittäminen oppilaitoksissa yhä enemmän tiimimäisen toiminnan suuntaan siten, että opiskelijoiden henkilökohtaisten polkujen rakentaminen toteutuu käytännössä mahdollisimman hyvin.

Verkko-opintoina suunnitellut ja järjestettävät yhteiset tutkinnon osat ja niiden osa-alueet tukevat ja vahvistavat opiskelijan kokonaisvaltaista osaamista asiakaslähtöisesti ja osaamisperusteisesti.

Toteutus

Kehitetään, pilotoidaan ja arvioidaan materiaalia osallistamalla myös opiskelijat. Perustetaan yto-opettajien vertaisverkosto jakamaan hyviä käytäntöjä ja kehittämään digitaalisessa oppimisympäristössä tapahtuvaa yto-opetusta.

Yto-opettajia valmennetaan suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan digitaalisessa ympäristössä tapahtuvaa opetus- ja ohjaustoimintaansa. Yhteistyö ammatillisten opettajien kanssa painottuu yto- ja ammatillisten tutkinnon osien sisältöjen kytkemiseen toiminnallisesti yhteen. Perustetaan yto-opettajien vertaisverkosto jakamaan hyviä käytäntöjä ja kehittämään digitaalisessa oppimisympäristössä tapahtuvaa yto-opetusta ja -ohjausta.

Laaditaan ja/tai täydennetään verkkopedagoginen toiminta- ja ohjausmalli, jolla tuetaan yhteisten tutkinnon osien verkossa järjestettävää koulutuksen yhdistämistä osaksi ammatillisia tutkinnon osia. Toiminta- ja ohjausmallissa otetaan huomioon osaamisen hankkimiseen tarvittava ammattialakohtainen tiedottaminen, neuvonta ja ohjaus sekä osaamisen osoittamisen suunnittelu ja järjestäminen osana ammatillisten tutkinnon osien näyttöjä.

KSAOn painopisteet ovat viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen sekä matemaattis-luonnontieteellisen osaamisen tutkinnon osissa. Jatkuvan haun ja yksilöllisten polkujen toteuttaminen edellyttää yhteisten tutkinnon osien verkkototeutusmahdollisuutta.

Tulokset

Verkko-oppimisympäristöön on luotu sisällöt ja rakenteet, jonka avulla opiskelija voi hankkia ohjatusti osaamista matemaattis-luonnontieteellisen, viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen sekä yhteiskunta- ja työelämäosaamisen tutkinnon osiin ja niiden osa-alueisiin.

Yto-tiimien sisäinen yhteistyö on sujuvaa ja yhteistyö ammatillisten opettajien kanssa tukee opiskelijoiden HOKSien toteutumista.

Verkkopedagoginen toiminta- ja ohjausmalli, jolla tuetaan asiakas- ja osaamislähtöisesti yhteisten tutkinnon osien ja niiden osa-alueiden integrointia ammatillisiin tutkinnon osiin.

KSAOssa jo aiemmin aloittaneen YTO-tiimin toimintaa kehitetään hankkeen avulla sekä osallistutaan hankkeen yto-verkoston rakentamiseen ja yhteistyöhön.