OikeusOsata Turva

Kehitetään opiskelijoiden sekä henkilöstön turvallisuusosaamista ja turvallisuuteen liittyviä toimintamalleja

1.1.2021 – 30.6.2022

Kohderyhmä
Hankkeen kohderyhmänä on oppilaitoksen johto, muut esimiehet ja kehittäjät, turvallisuushenkilöstö, muu henkilöstö, opiskelijat ja työelämän edustajat.

Tavoitteet
Hankkeessa kehitetään opiskelijoiden sekä henkilöstön turvallisuusosaamista eri mallein ja menetelmin. Opiskelijoiden ja henkilöstön turvallisuustietoisuus lisääntyy ja toimintakyky paranee erilaisissa onnettomuus- ja häiriötilanteissa. Oppilaitoksen henkilöstön turvallisuusosaaminen vahvistuu sen eri osa-alueilla.

Opiskelijoiden turvallisuusperehdytyksen vaikuttavuus paranee. Työelämän turvallisuuskäytäntöjen osaaminen varmistetaan järjestelmällisesti.

Oppilaitosyhteisön jäsenet sitoutuvat yhteiseen turvallisuusajatteluun ja oppilaitoksen arki muuttuu vakiintuneeksi turvallisuuslähtöiseksi toiminnaksi. Turvallisuuteen vaikuttavat ilmiöt tunnistetaan ja niihin varaudutaan ja reagoidaan. Moninaisen turvallisuuden lisäämiseksi oppilaitoksille syntyy kehitettyjä työkaluja. Opiskelijat ja henkilöstö kokevat oppilaitoksen ja sen oppimisympäristöt fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti turvalliseksi.


Toimenpiteet

Toimenpiteet, joita toteutetaan yhdessä tai useammassa oppilaitoksessa:

  • Kehitetään opetukseen opiskelijoiden turvallisuusperehdytysmalli, joka sisältää mahdollisesti vaihtoehtoisia toteutusmenetelmiä, kuten virtuaalista turvallisuusperehdytystä. Vaihtoehtoisia toteutusmenetelmiä pilotoidaan.
  • Otetaan käyttöön työpaikkaohjaajan, opiskelijan ja ohjaavan opettajan top-muistilistat varmentamaan työturvallisuutta koskevien asioiden perehdyttämistä.
  • Kehitetään turvallisuuteen liittyvien havaintojen ja läheltä piti –tilanteiden ilmoittamiseen, systemaattiseen seurantaan ja käsittelyyn soveltuvia toimintamalleja.
  • Perehdytetään opiskelijat ja henkilöstö tietoturva-asioihin.
  • Toteutetaan koko oppilaitosyhteisöille osoitettuja turvallisuustapahtumia.
  • Tehostetaan turvallisuuteen liittyvää henkilöstön perehdytystä ja koulutusta eri menetelmin ja viestintää eri kanavia pitkin.
  • Kehitetään psyykkistä ja sosiaalista turvallisuutta luomalla kiusaamisen ehkäisemiseksi toimintamalleja.

Hankevastaava Aki Juntto, 02061 58881, aki.juntto@ksao.fi

Hankeassistentti Taru Horppu, 02061 51345, taru.horppu@ksao.fi