Läpi-VETO

Laadunhallintajärjestelmien toimivuuden edistäminen, laatukulttuurin arviointi ja parantaminen, laadunhallinnan tietoisuuden lisääminen.

Hankkeen rahoittajana toimii opetushallitus

Hankeaika: 1.1.2020-30.6.2022

Hankkeen tavoitteina ovat:

  1. Laadunhallintajärjestelmien toimivuuden edistäminen
  2. Verkoston organisaatioiden ja yhteistyökumppaneiden laatukulttuurin kehittymisen arviointi ja parantaminen
  3. Tietoisuuden lisääminen laadunhallinnasta erityisesti opiskelijoiden ja työelämän kannalta
  4. Asiakaspalauteprosessin vaikuttavuuden parantaminen
  5. Tunnistaa ja jakaa verkoston organisaatioiden hyviä käytäntöjä sekä koulutuksen järjestäjien välinen vertaisoppiminen

Toimenpiteet:

Kartoitetaan ja tarvittaessa uudistetaan toimintajärjestelmän prosesseja ja menettelytapoja laadunhallinnan näkökulmasta. Luodaan toimintamalli laadunhallintajärjestelmän toimivuuden seurantaan.

Toteutetaan laatukulttuurin arvioinnit Q-KULT -menetelmällä ja tulosten analysoinnin pohjalta laaditaan kehittämissuunnitelmat. Hankeverkoston lisäksi organisaation laatukulttuuri arvioidaan hankkeessa mukana olevissa yhteistyöoppilaitoksissa Harjun oppimiskeskuksessa ja Itä-Karjalan kansanopistossa.

Muokataan Q-KULT -työväline opiskelijoille ja työelämälle soveltuvaksi arviointivälineeksi. Pilotoidaan muokattu arviointityöväline opiskelija- ja työelämäryhmillä.

Selvitetään asiakaspalautteiden keräämis-, käsittely- ja hyödyntämisprosessit. Laaditaan toimintamalli saadun tiedon käsittelyyn, jakamiseen ja hyödyntämiseen sekä niiden pohjalta tapahtuvaan kehittämiseen. Perehdytetään työelämää valtakunnallisen työelämäpalautteen käyttöönotosta.

Hankkeen koordinaattorina toimii Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto Ekami, osatoteuttajina KSAOn lisäksi Saimaan ammattiopisto Sampo sekä Etelä-Savon ammattiopisto Esedu. Muut yhteistyökumppanit: Harjun oppimiskeskus ja Itä-Karjalan kansanopisto.

Kohderyhmä: osallistuvien organisaatioiden johto, henkilöstö ja opiskelijat sekä työelämän edustajat.

Lisätietoja:

hankevastaava Outi Kailio, p. 020 615 8828, outi.kailio(at)ksao.fi

hankeassistentti Paula Filppu, p. 020 615 5508, paula.filppu(at)ksao.fi