1. Mikä on Kouvola RRT?

Rautatie- ja maantieterminaali Kouvola RRT (Rail and Road Terminal) -hanke on osa Kouvolan logistiikka-alan ja terminaalitoimintojen kehittämistä.

Kouvola RRT on moderni ja monipuolinen, eri kuljetusmuotoja yhdistävä terminaalialue, joka palvelee tasapuolisesti kasvavan kotimaisen ja kansainvälisen konttiliikenteen tarpeita.

Kouvola RRT:n kehittäminen on yksi Kouvolan kaupungin strategisista kärkihankkeista, jonka avulla keskitetään ja tehostetaan intermodaalikuljetustoimintaa.

2. Minne Kouvola RRT rakennetaan?

Kouvola RRT kallioleikkaukset helmikuussa 2020, keltaisia salaojaputkia
Kouvola RRT terminaalialueen kallioleikkaukset helmikuussa 2020.

Kouvola RRT sijoittuu Kouvolan Teholan ja Kullasvaaran alueelle. RRT:n ensimmäisessä vaiheessa toteutettava intermodaaliterminaali sijoittuu Kullasvaaraan, Kouvola–Joensuu-radan varrelle. Valtatie 15 jää alueen läntiselle puolelle ja Kuutostie pohjoispuolelle.

Kouvolan nykyinen logistiikkakeskus sijaitsee Teholan alueella. Tämä alue toimii osana Kouvola RRT-aluetta.

3. Mitä RRT-alueelle kaavaillaan rakennettavaksi?

Alueen kehittämistä varten on laadittu yleissuunnitelma, jonka mukaan ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan intermodaaliterminaalialue. Seuraavissa vaiheissa rakennetaan muun muassa teollisuuden tarpeita palvelevia logistiikka-alueita sekä yritysalueita.

Uusi pitkien junien intermodaaliterminaalialue (vaihe 1) mahdollistaa jopa 1,1 kilometriä pitkien junien hyödyntämisen ja uudenlaisia lastinkäsittelymenetelmiä robotiikkaa ja digitaalisuutta hyödyntämällä. Terminaalialueelle rakennetaan kaksi uutta lastausraidetta.

Koko RRT-alueen rakentamisen ja suunnittelun pinta-ala on 170 hehtaaria. Intermodaaliterminaalin pinta-ala radan pohjoispuolella on 42 hehtaaria.

EU-tuella rakennettavaan terminaalialueeseen kuuluu myös radan eteläpuoleinen hulevesialue, jolle ei tule rakentamista (6 ha).

Uutta terminaalialuetta rakennetaan ympäristöystävällisesti ja materiaalitehokkaasti.

4. Miksi nykyinen logistiikka-alue ei riitä junaliikenteen tarpeisiin?

Kouvola RRT-alueen tuleville logistiikkatoimijoille on taattava riittävästi tilaa sekä mahdollisuus laajentamiseen. Nykyisellä Teholan logistiikka-alueella tonttitilaa ei ole riittävästi, ja tilan tarve on merkittävä.

Uusi intermodaaliterminaali mahdollistaa yli kilometrin pituisten konttijunien lastaamisen ja käsittelyn yhdellä raiteella ja yhdessä osassa. Tämä tuo raiderahtiliikenteelle aika- ja kustannussäästöjä. Konttijunaliikenteen kasvaessa Kouvolan logistiikka-alueella on varauduttava toimintojen osalta käsittelemään jopa kymmeniä junia kuukaudessa.

Teholan logistiikka-alue hyödynnetään osana uutta terminaalialuetta. Alueen olemassa oleva projektihalli tulee palvelemaan tilaa ja erikoisosaamista vaativien junien projektitoimituksia.

5. Millainen rakentamisen aikataulu hankkeella on?

Rakenteilla olevaa tietä ja kuorma-auto.
Kultasuontien ja viereisen työkonereitin rakenteita toukokuussa 2020.

Maantie- ja rautatieterminaali Kouvola RRT -hanketta rakennetaan vaiheittain vuosina 2019–2023. Ensimmäisen vaiheen rakentaminen on aloitettu vuoden 2019 alussa ja se kestää arviolta vuoden 2022 loppuun. Alueen käyttöönotto olisi näin ollen vuonna 2023.

Tähän mennessä intermodaaliterminaalista on rakennettu noin 40 %.(tilanne marraskuussa 2020).

Tähän mennessä Kouvolan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Kouvola RRT:n rakentamisen ja kaupunki on sitoutunut varaamaan hanketta varten tarvittavat määrärahat.

6. Kuinka paljon RRT-hanke maksaa ja kuka sen maksaa?

Hankkeen ensimmäinen vaihe, eli intermodaaliterminaalialue, kustantaa noin 39,3 miljoonaa euroa. Tästä Kouvolan kaupungin osuus on noin 27 miljoonaa euroa ja valtion osuus (Väylävirasto) 4,4 miljoonaa euroa. Kustannukset muodostuvat intermodaaliterminaalin ja päätieverkon välisistä yhteyksistä, pitkien junien lastauslaitureista, intermodaaliterminaalialueesta, sen kunnallistekniikasta sekä hankkeen projektinhallinnasta.

Kouvolan kaupunki, Liikennevirasto ja liikenne- ja viestintäministeriö ovat yhdessä hakeneet EU:lta CEF-rahoitusta hankkeen investointeihin. Maaliskuussa 2019 Euroopan komissio myönsi 7,9 miljoonan euron CEF-rahoituksen hankkeelle. CEF-rahoituksen osuus on noin 20 prosenttia hankkeen ykkösvaiheen kokonaiskustannuksista.

Kouvolan kaupungille on aikaisemmin myönnetty hankkeen suunnitteluun ja kehittämiseen EU:n CEF-rahoitusta noin 1,7 miljoonaa euroa vuosille 2016–2018. Suunnittelun kokonaisbudjetti oli 3,4 miljoonaa euroa, josta CEF-rahoituksen osuus oli 50 prosenttia ja Kouvolan kaupungin osuus 50 prosenttia.

7. Miksi logistiikka-alue rakennetaan juuri Kouvolaan?

Satelliitttikuva Kouvola RRT alueesta. Kuva Maanmittauslaitos, karttapaikka
Maanmittauslaitoksen satelliittikuva Kullasvaarasta toukokuussa 2021.

Kouvolasta on muodostunut paitsi kotimaan tavaraliikenteen, myös kansainvälisen rautatieliikenteen keskittymä. Sen ydin muodostuu yritysverkostosta, josta on kasvanut merkittävä varasto-, terminaali-, huolinta- ja lisäarvopalveluiden keskittymä. Lisäksi Kouvola on Suomen ainoa rautatie- ja maantieterminaalipaikkakunta, joka kuuluu osaksi kansainvälistä liikenteen ydinverkkoa, TEN-T:tä (Trans European Network – Transport).

Kouvola toimii edullisena sijaintina ja linkkinä Pohjoismaiden ja Aasian välissä. Konttijunayhteys Kouvolasta Kiinaan on lyhyin reitti EU:n ja Aasian välillä sekä pituutensa että kaksi viikkoa kestävän kulkuaikansa puolesta.

8. Kuinka paljon RRT-hanke työllistää?

Viikoittain edestakaisin Kouvola ja Aasian välillä kulkeva konttijuna mahdollistaa 10 000 TEU-kontin käsittelyn vuodessa. Tällä kuljetusmäärällä suorat työpaikkavaikutukset ovat arviolta noin 3,5 henkilöä. Konttiliikenteen kasvaessa 250 000 TEU-kontin* käsittelyn vuosivauhdilla työntekijöitä tarvitaan noin 20–25 henkilöä. Kun mukaan lasketaan koko alueen suorat työpaikkavaikutukset, arvioidaan työllisyysnäkymän nousevan alueen tulevasta toiminnasta riippuen kaksin–viisinkertaiseksi.

Kouvola RRT työllistää myös epäsuorasti. Työpaikat lisääntyvät logistiikka-alueella, sillä konttien kuormaukset ja purut pyritään keskittämään Kouvolaan. Lisäksi terminaalialue luo uusia mahdollisuuksia palvelualoille, kuten huoltopalveluita, vartiointia sekä varaosa- ja ravintolapalvelutarpeita. Uusien logistiikka-alueiden sekä pienteollisuudelle että kaupan toiminnoille varattujen alueiden odotetaan luovan edellytykset noin 1 500 työpaikalle.

Aasian ja Euroopan välisten rautatiekuljetusten konttimäärien on arvioitu kasvavan miljoonaan konttiin (TEU) nykyisestä 350 000 kontista (TEU). One Belt, One Road (OBOR) -investointiohjelman päämääränä onkin kaupan kasvu Aasian ja erityisesti Euroopan välillä.

9. Miksi konttijunayhteys on tärkeä Pohjois-Euroopan rautatiekuljetuksille?

Rautatieyhteys lyhentää reittiä Aasian ja Euroopan välillä noin 2000 kilometrillä. Se tuo kustannustehokkuutta ja kilpailuetua. Kun vielä raideleveys Suomessa on sama kuin Venäjällä, ei aikaa vieviä uusintalastauksia näin ollen tarvita reitillä kuin yksi.

Itäinen kuljetuskäytävä avaa liiketoimintamahdollisuuksia sellaisille tuotannon aloille, joille lentorahti on ollut tähän asti liian kallis ja merikuljetus liian hidas. Se mahdollistaa nopeammat rahtiyhteydet Euroopan ja Pohjoismaiden sekä Japanin, Australian ja Etelä-Korean välillä. Nopeutensa ansiosta yhteys tekee mahdolliseksi myös kylmä- ja sesonkituotteiden viennin ja tuonnin.

Kuljetusten siirtäminen rautateille on oleellinen osa vähähiilisempää kontti- ja tavaraliikennettä.

10. Miten tulevaisuuden logistinen ja rautatiealan osaaminen turvataan?

Kouvolaan on keskitetty Suomen rautatiealan ammattikoulutus, Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy (KRAO) sekä Liikenneviraston Ratatekninen oppimiskeskus (ROK), mikä sopii hyvin perinteiselle rautatiekaupungille ja takaa sen, että osaavaa työvoimaa riittää paikkakunnalle rautatiealan vaativiin tehtäviin myös tulevaisuudessa.

Kouvolassa toimii myös Lappeenrannan teknillisen yliopiston yksikkö, johon on sijoitettu rautatiealan yliopistotasoista tutkimus- ja kehittämistoimintaa sekä rautatielogistiikan professuuri.

Lisäksi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (XAMK) Kouvolan kampuksella toimii rautatielogistiikan tutkimuspäällikkö, joka työskentelee yhdessä muun muassa Kouvolan kaupungin, Kouvola Innovation Oy:n ja Liikenneviraston kanssa kehittäen muun muassa rautatieliiketoimintaa ja -osaamista.

11. Millaisiin hallinnollisiin päätöksiin hanke perustuu?

Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyivät joulukuussa 2013 asetuksen (EU) N:o 1315/2013 unionin suuntaviivoista Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittämiseksi. Asetuksen mukaan jäsenvaltioiden on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet ydinverkon kehittämiseksi siten, että se on asetuksen edellyttämällä tasolla vuoden 2030 loppuun mennessä.

Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyivät joulukuussa 2013 asetuksen (EU) N:o 1315/2013 unionin suuntaviivoista Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittämiseksi. Asetuksen mukaan jäsenvaltioiden on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet ydinverkon kehittämiseksi siten, että se on asetuksen edellyttämällä tasolla vuoden 2030 loppuun mennessä.

Kouvolan rautatie- ja maantieterminaali (Kouvola RRT) on määritelty asetuksessa Suomen ainoaksi ydinverkon RRT-terminaaliksi. Kouvolan kaupunki on esittänyt liikenne- ja viestintäministeriölle, että Suomen valtio osallistuu ainoan Suomessa sijaitsevan Euroopan liikenteen ydinverkkoon kuuluvan rautatie- ja maantieterminaalin toiminnan edellyttämän rautatieinfrastruktuurin toteuttamiseen ja rahoittamiseen raideliikenteen edistämiseksi.

Terminaalin palvelutasoa nostetaan Euroopan unionin Skandinavia-Välimeri -ydinverkkokorridorin tavoitteiden mukaiseksi. Intermodaaliterminaali mahdollistaa erityisesti Aasian ja Venäjän suunnan kokojunakuljetukset jopa 1 100 metrin junilla.

Avustussopimus hankkeen suunnittelusta Kouvolan kaupungin ja Euroopan komission innovoinnin ja verkkojen toimeenpanoviraston (INEA) välillä allekirjoitettiin lokakuussa 2016.

Kouvola RRT-alueen kehittäminen on hyväksyttyjen maakunta- ja yleiskaavojen mukaista. Hankkeen kehittäminen sisältyy vuoden 2015 Kymenlaakson liikennestrategia 2035 -aiesopimuksessa toteutettaviin tai käynnistettäviin ehdottoman tarpeellisiin toimenpiteisiin vuosina 2016–2020.

12. Millaisia sopimuksia on tehty konttijunayhteydestä Aasian suuntaan?

Konttijunayhteyttä on suunniteltu vuodesta 2012 alkaen. Ensimmäiset aiesopimukset solmittiin talvella 2016 Kalugan (Venäjä), Khorgosin (Kazakstan) sekä Zhengzhousn ja Xianin (Kiina) kanssa. Konttijunayhteys avattiin Kouvolasta Kiinan Xianiin 10. marraskuuta 2017. Ensimmäinen juna Kiinasta Kouvolaan saapui 12. joulukuuta 2017.

13. Mikä on Railgate Finland?

Railgate Finland Oy on Kouvola RRT-alueen hallinnointiin perustettu Kouvola Innovation Oy:n tytäryhtiö.

Railgate Finland kehittää Kouvola RRT -aluetta EU:n tavoitteen mukaisesti open access -periaatteella toimivaksi kaikkia operaattoreita palvelevaksi sisämaan kuivasatamaksi. Yritys hallinnoi terminaalialuetta ja vuokraa alueella toimiville yrityksille varastointikenttä- ja toimistotilaa.

14. Konttijunayhteys Aasiaan – mistä reitti kulkee ja kuinka nopeasti?

Aasian ja Euroopan välinen rahtijunaliikenne on kasvanut viime vuosina huomattavasti. Tämän odotetaan jatkuvan tulevaisuudessa. Valko-Venäjän reitin kapasiteetti on lähes käytetty, mikä tukee Suomen ja Kouvolan kautta kulkevan liikenteen lisääntymistä.

15. Miten Kouvola RRT:tä hallinnoidaan?

RRT:lle on prustettu hallinnointiyhtiö Railgate Finland Oy, joka on Kouvolan elinkeinoyhtiö Kouvola Innovationin tytäryhtiö.

Hallinnointiyhtiön tehtäviä ovat muun muassa terminaalin infrastruktuurin kehittäminen, hallinta ja hoitaminen, ja turvallisuus- ja ympäristöratkaisujen kehittäminen.

16. Mitkä tahot ovat kehittämässä hanketta?

Kouvola RRT toteutetaan Kouvolan kaupungin ja valtion yhteishankkeena. RRT-alue liitetään kahden lastauslaiturin kautta valtion rataverkkoon, jonka infrastruktuurista vastaa Väylävirasto. Hankkeessa rakennettavat lastausraiteet tulevat myös Väylän omistukseen. Kaupunki vastaa terminaalialueen toteuttamisesta, kunnossapidosta, alueiden vuokraamisesta ja rakennussuunnittelusta. Kaupunki ja Väylä ohjaavat suunnittelua yhdessä.

17. Mitkä yhtiöt toimivat operaattoreina?

Suomessa operaattorina toimii Kouvola Cargo Handling Oy yhteistyössä UnyTrade Oy:n kanssa. Cargo Handling huolehtii operatiivisesta toiminnasta Kouvolassa.

Kazakstanissa operaattorina toimii rautatieyhtiö KTZ Express, ja Kiinassa Xiàn International Port Multimodal Transportation.

Euroopan Unionin rahoittama hanke -logo

Päivitetty 14.7.2021