Teiden asfaltointi on alkanut

20.10.2021
Lokakuussa päästiin päällystämään RRT-alueelle johtavia teitä.

Kouvola RRT

Terminaalikentän pohjatyöt ovat hyvällä mallilla ja hanke etenee aikataulun mukaisesti.

Kouvola RRT terminaalikenttä
Kouvola RRT terminaalikenttä

Lastauslaiturin pohjaa rakennetaan jo

27.8.2021

Kouvola RRT laiturilaatan valu

Lastauslaiturin pohjatyöt ovat hyvässä vauhdissa. Pohjia on tasattu ja raudoitustyöt alkoivar elokuun puolivälin jälkeen. Reunalaituri koostuu useista 25 metrin pituisista valulohkoista.

Kouvola RRT laiturielementtejä valetaan

Laiturin yläpinta vastaa tulevan raiteen kiskon korkeutta. Laiturin ylänurkat vahvistetaan kuumasinkityllä kulmateräksellä. Ensimmäiset kolme valulohkoa valettiin 23. elokuuta.

Lastauslaiturin raudoitus 18.8.2021.

Hulevesilinjasto radan alitse on rakennettu. Kolme hulevesiviemäriä purkaa lopputilanteessa radan eteläpuoliseen öljynerotusaltaan kautta isompaan hulevesialtaaseen.

Valettavina olleet liitoskaivo sekä hulevesiviemärin ja kaivon liitos valettiin 23.8.2021. Hulevedet on ohjattu kolmanteen hulevesiviemärin ja rakennusurakassa rakennetun salaojaston kautta. Muotit puretaan ja hulevedet ohjataan kahden hulevesiviemärin kautta radan eteläpuolelle olevaan hidastusaltaaseen.

Kouvola RRT hulevesiviemärit radan ali

Iso hulevesiallas on perustilanteessa matala joki, joka kiemurtelee patorakenteiden rajoittaman altaan keskellä. Rankkasateella vesi nousee öljynerotusaltaassa altaita erottavan maavallin yli, jolloin vesi joessa nousee yli äyräiden pysyen kuitenkin patovallien sisäpuolella. Eteläpäässä hulevedet johdetaan halkaisijaltaan 800 mm:n rummun kautta peltoalueelle kulkevaan ojastoon ja edelleen Kymijokeen.

Kouvola RRT Kullasvaarantien parantaminen

Kullasvaarantien uusiminen käynnistyi elokuun alussa. Kuva on otettu sen eteläpäästä. Nykyinen katulinjaus kääntyy edessä näkyvän murskekasan edestä oikealle kiertäen sen. Uusi yhteys terminaaliin linjataan kuvassa näkyvien murskekasojen välistä. Murskeet on murskattu terminaalin louhepainopenkereistä ja ne hyödynnetään Kullasvaarantien rakennekerroksissa.

Kullasvaarantien uusiminen toteutetaan vaiheittain ja työn aikana katu on yksiajoratainen
muutosalueella. Kadun liikennemäärä on vähäinen ja järjestely on toiminut sujuvammin
väistämisvelvollisuus-periaatteella, kuin jos se olisi toteutettu liikennevalojärjestelyillä, johon oli varauduttu.

Kullasvaarantien uusiminen on alkanut

Työt Kullasvaarantien uusimiseksi käynnistyivät maanantaina 26.7.2021. Nykyisen kadun rakennekerrokset uusitaan ja tien linjausta tarkistetaan paikoin. Lisäksi kadun varteen tulee erillinen kevyenliikenteen väylä.

Maaleikkaustöissä kaivetaan perusmaa pois tulevan kadun rakennekerrosten alapintaan saakka.

Kullasvaarantietä levitetään noin 100 metrin matkalla Tehontien liittymän päässä, jolloin pitkien yhdistelmäajoneuvojen kääntyminen Tehontielle helpottuu. Tässä yhteydessä Kullasvaarantien ja viereisen asutuksen välissä olevaa nykyistä meluvallia korotetaan ja katuvalaistus uusitaan.

Kullasvaarantien uusimisella sujuvoitetaan rekkaliikennettä RR-terminaaliin. Kadun uusimistyö saa EU-tukea. Samassa yhteydessä rakennetaan kadun reunaan hulevesilinja, jonka tehtävänä on ohjata Teholan teollisuusalueen asfalttikenttien hulevedet pois pohjavesialueelta niin, että ne eivät pääse imeytymään pohjaveteen.  

Maaleikkaustöitä Kullasvaaran Tehontien päässä.

Kullasvaarantiellä on rakennustyömaan kohdalla nopeusrajoitus 30 km/h. Lisäksi työskentelyalueella katu on yksiajoratainen. Tavoitteena on, että katu on valmis asfaltoituna viimeistään joulukuussa 2021.

Helle haittasi hitsaustöitä

Heinäkuun helleaalto vaikutti myös RRT -työmaahan. Pääraiteen kiskoja ei päästy hitsaamaan suunnitellusti, kun kiskojen lämpötila pysyi liian korkeana läpi vuorokauden. Hulevesilinjastojen rakentaminen jatkui.

Kouvola RRT pääradan kiskot lähikuvassa
Pääraiteen kiskojen hitsaukset saatiin tehtyä heinäkuun alussa yön tunteina, jolloin kiskolämpötila
laski alle 20 asteen. Kuva otetttu 10. heinäkuuta 2021.
Ratakiskot RRT-alueella heinäkuussa 2021

Valokuva on otettu terminaalialueen puolelta kohti länttä. Lähin tuleva terminaaliraide sijaitsee kuvassa näkyvän oikean puoleisesta raiteesta noin 10 metrin etäisyydellä ja siitä seuraava terminaaliraide viiden metrin etäisyydellä. Tulevien terminaaliraiteiden kohtaa on esikuormitettu louhepenkereellä lähes kaksi vuotta. Taustalla murskataan louheylipenkereen viimeisiä jäänteitä.

Kouvola RRT hulevesiputkia heinäkuussa 2021

Hulevesiyhteyttä radan eteläpuoliselle hulevesialtaalle ei ole vielä yhdistetty. Pääosa vesistä kulkee vielä vanhaa reittiä, mutta osa vesistä pumpataan putken päiden välillä. Etummaisen kahden putken väliin valetaan kaivo. Taaimmaisten välille tulee putki ja  kaivo.

Patovalli RRT -alueella 072021

Talvella märistä kaivumassoista rakennettuun patovalliin on kuivuessaan päässyt halkeamia, jotka hiljalleen menevät umpeen. Taustalla oleva joen mutkien väliin jäävä viherkaista jää aika-ajoin veden alle tulevaisuudessa.

Hulevesioja RRT työmaalla

Purkurummun takana oleva oja, johon hulevesialtaan vedet johdetaan. Patovallin takana oleva viljelystie toimii eteläosassa myös patovallina. Altaan pohjoispäässä osa vesistä rankkasateella voi olla tarpeen ohjata kiertämään kosteikko sitä kiertävän ojan kautta.

Hulevesilinjasto rakennettiin radan ali

Pääraiteiden alle rakennettiin hulevesiviemärit 11–13.6.2021. Junaliikenne työmaan kohdalla ohjattiin kulkemaan sivuraiteen kautta.

Kullasvaarantien rakentaminen alkaa

Rakenteilla oleva kullasvaarantie
Puusto on kaadettu Kullasvaarantien itäreunalta, tulevan kevyenliikenteen väylän kohdalta. Tilanne 8.5.2021.

Puusto on kaadettu Kullasvaarantien itäreunalta, tulevan kevyenliikenteen väylän kohdalta. Kullasvaarantie rakennetaan uudelleen käynnistyvässä rakennusurakka 4:ssä. Linjaus pysyy pääosin nykyisellä paikallaan, mutta kadun rakennekerrokset uusitaan ja sen itäreunaan rakennetaan kevyenliikenteen väylä. Katulinjaus jatkuu suoraan RR-terminaalin pääportille ja liittymän kautta radan alitukseen.

RRT rekkaparkkikenttä sepelillä
Kuva rekkaparkin itäreunasta ja sen eteläpäästä toukokuussa 2021.

Kullasvaarantien katuyhteys tulee alueelle jatkossa taustalla olevien puiden kohdalla sijaitsevien murskekasojen välisestä aukosta. Murskeet on tarkoitettu Kullasvaarantien rakentamiseen ja ne on murskattu alueelta vapautuneesta louheesta urakassa 3. Louhe on saatu alueelle olevasta kalliomäestä.

RRT-alue radan vieressä, näkymä itään päin
Kuva idän suuntaan kohdasta, josta louhepainopenger on purettu tulevien terminaaliraiteiden kohdalta.

Huoltotie ja aidat erottamaan

Kuvassa näkyvän nykyisen raiteen 904 vasemmalle puolen noin kolmen metrin etäisyydelle tulee aita erottamaan terminaalialueen nykyisistä raiteista. Aidan ja sitä lähimmäksi tulevan terminaaliraiteen väliin tulee huoltotie, joka palvelee myös terminaaliraiteilla sijaitsevien junien lähtövalmistelun kulkuyhteytenä sekä toimii lastaustoiminnan suoja-alueena.

Huoltotien ja aidan väliin tulee korkeudeltaan 20 metriset valaisinpylväät, jotka palvelevat lastaustoimintaa. Lähimmän nykyisen raiteen junien liikennöintinopeus on 35 km/h ja sen vieressä olevan nykyisen raiteen 903 junien liikennöintinopeudet ovat maksimissaan 80 km/h. Pääradat, jotka oikeassa reunassa on, henkilöjunien nopeudet ovat 200 km/h ja tavarajunien 100 km/h.

Vihreät kontit junaradan vieressä Kouvola RRT-työmaalla

Kuvaussuunta on kohti Kouvolaa. Käytöstä poistetut ja RRT värein maalatut merikontit toimivat sekä mainoksena, että meluesterakenteena radan eteläpuolella sijaitsevaan asutuksen suhteen. Konttien tarve suojausrakenteena alkaa vähitellen poistua. Kapea louhekasa ajetaan lopussa RRT 2 -alueelle, jossa se hyödynnetään tontin esirakentamisessa.

Hulevesilinjasto alkaa hahmottua

Hulevesilinjaston rakentaminen on edennyt hyvin. Terminaalialueen pohjois-eteläsuuntaa halkovat hulevesiputket ovat halkaisijaltaan 1600 mm. Kesäkuussa putket jatketaan ulottumaan tulevien kahden terminaaliraiteen ja nykyisten neljän liikennöidyn raiteen ali.

Asennustyöt toteutetaan vaiheittain siten, että junaliikenne hyödyntää eri raiteita työvaihdeiden etenemisen mukaan Kattilaharjun ja Kouvolan liikennepaikkojen välillä.

Näkymä Kouvola RRT työmaalta junaradan yli hulevesialtaille
Kuva RRT-työmaalta radan yli hulevesialtaiden suuntaan 22.4.2021.

Radan takana on jo valmiina kaksi suunnitelluista hulevesialtaista. Etualalla tasausallas ja takana sen pääallas. Lähimmäksi rataa tuleva öljynerotusallas kaivetaan radan alittavien rumpujen yhteydessä.

Kouvola RRT hulevesioja huhtikuussa 2021
Radan eteläpuolinen oja, johon hidastusallas purkaa vedet. Hidastusallas siintää taustalla.

Hulevesikaivojen päälle tulevat teräsristikot estämään vesilintujen tai puroa pitkin hulevesialtaaseen tulevien kelluvien esineiden pääsy hulevesilinjaan.

Louhepainopenkereellä on saatu louherakenteen alapuolella ollut perusmaa kuormitettua siten, että hulevesilinjaan ei aiheudu haitallisia painumia käytön aikana.

Kouvola RRT terminaalialueen valaisimen perusta ennen valua
Kuvassa terminaalialueen yhdistetty valaisinpylvään perustus, kaapelikaivo ja valaisinpylväiden suojarakenne raudoitusvaiheessa. Pohjalaatta on valettu.

Valaisinten perustuksia ja murskausta

RRT valaisinpylvään perusta
Tulevan valaisinpylvään perustukset valettuna 5. huhtikuuta 2021. Perustusten koko on 5,5m x 5,5m. Päälle tulee 36 metriä korkea valaisinpylväs.

Kiviainesta murskataan louhepenkasta ja hyödynnnetään rakennekerrosten tekemisessä Kouvola RRT työmaalla.
Myös hulevesilinjaston rakentaminen jatkuu. Hulevesilinjasto huolehtii rankkasateiden aiheuttamista tulvatilanteista, jolloin ylimääräinen vesi kentältä keräytyy hulevesialtaaseen. Altaasta vesimassa purkautuu pikku hiljaa ja hallitusti alueen ojastoon.

Hulevesiallas RRT-alueella
Hulevesiallas vastaanottaa mahdolliset rankkasateet ja huolehtii vesien hallitusta poistumisesta terminaalialueelta. Hulevesikaivojen päälle tulevat vielä teräsristikot estämään lintujen ja kelluvien esineiden ajautumisen linjastoon.

Hulevesien hallinnointi rakenteilla

Suurella kentällä hulevesistä huolehtiminen on tärkeää. Hulevedet kulkevat leveää ojauomaa pitkin eteläpäässä olevalle purkuputkelle, mistä hulevesi purkautuu rakenteilla olevaan ojastoon ja sieltä edelleen nykyisen ojastoon ja edelleen Kymijokeen.

Radan eteläpuolisen hulevesialtaan esiallas, joka toimii öljynerotusaltaana.
Radan eteläpuolisen hulevesialtaan esiallas, joka toimii öljynerotusaltaana.

Rankkasateella, jolloin RRT:n asvaltoiduilta alueilta hulevesijärjestelmään tulee kerralla iso määrä sadevesiä, veden on mahdollista nousta hulevesialtaassa yli ojan äyräiden. Alueen reunoille rakennetut patorakenteet varmistavat, että vesi ei pääse läheisille pelloille.

Hulevesiviemäri RRT-työmaalla 10.3.2021.

Hulevesialtaan purkuputki tyhjentää tulvavedet hitaasti alla olevaan ojastoon. Hulevesialtaasta on mahdollista ajan myötä muodostua esimerkiksi vesilintujen suosima kosteikkoalue.

Murskekasoja RRT-työmaalla, työkoneita vieressä
Murskekasa RRT-työmaalla. Kaivinkoneesta saa suhteutettua kasan korkeuden.

Murskaustyöt jatkuvat. Louhepenkereestä vapautuvia ylijäämämassoja hyödynnetään mm. tienpohjien rakenteissa.

Rakennustyöt etenevät hyvää vauhtia

Kouvola RRT rakentamisen tilanne helmikuussa 2021
Klikkaamalla kuvaa avautuu kuva suurempana, pdf.

Työt Kouvolan RRT-työmaalla ovat jatkuneet vuonna 2021 vauhdikkaasti. Louhetta murskataan kentän ja katujen rakennekerroksiin ja terminaalikentän rakennekerrokset ja kuivatusrakenteet ovat tekeillä.

Uutena kohteena rakennettin radan eteläpuolelle hulevesiallas helmikuussa. Kullasvaarantien rakentamisen urakkatarjouspyynnöt on lähetetty ja tarjoukset saadaan maaliskuun alussa. Työt Kullasvaarantien osalta voidaan aloittaa kesäkuussa. 

Uuden logistiikka-alueen tontit hinnoiteltu

Rautatie- ja maantieterminaali Kouvola RRT:n suunnittelu ja rakentaminen etenevät vaiheittain. 1. Pitkien junien intermodaaliterminaali, arvioitu käyttöönottovuosi 2023. 2. Logistiikka-alue, arvioitu käyttöönottovuosi 2023. 3. Yritysalue, asemakaavoitus käynnissä, rakentamisen aloitus tarkentuu. 4.. ja 5. Vielä tarkentamattomat yritysalueet. Lisäksi täydennetään olemassa olevaa yritysaluetta Teholassa.
Rautatie- ja maantieterminaali Kouvola RRT:n suunnittelu ja rakentaminen etenevät vaiheittain

Logistiikkatonttien hinnoittelu rautatie- ja maantieterminaalissa Kullasvaarassa on valmistunut. Tonttien hinnoittelu on teknisen lautakunnan käsittelyssä tiistaina 8.2.2021. Uudet tontit ovat luovutettavissa vuonna 2023. Kullasvaaraan on valmisteilla myös asemakaavaa alueen pohjoisosaan, joka parantaa tonttien saavutettavuutta uusien tie- ja katuyhteyksien rakentamisen myötä.

Hinnoittelu koskee rakennuspaikkoja pitkien junien intermodaaliterminaalissa sekä viereisellä ns. 2. vaiheen alueella. Alueet valmistuvat vuonna 2023, jonka jälkeen tontit ovat luovutettavissa.

Lue tiedote tonttien hinnoittelusta.

Pääministeri tutustui Kouvolassa myös RRT-hankkeeseen

Kouvolassa maanantaina 1.2.2021 vierailleelle pääministeri Sanna Marinille esiteltiin Kouvolan kaupungin kannalta tärkeitä hankkeita ja edunvalvontakohteita. Keskustelussa esillä olivat mm. Itärata, Valtatie 15 Kotka−Kouvola välin parantaminen, Railgate Finland ja Kouvola RRT -hankkeen eteneminen, Hyötyvirta -yritysalueen kehittämishanke sekä valtion ja kaupungin välisen sopimusyhteistyön tarpeellisuus.

Kehityshankkeiden osalta pääministerille esiteltiin mm. Railgate Finland ja Hyötyvirta -yritysalueen kehittäminen. Kouvolan kaupunki odottaa, että kestävän kasvun ohjelmassa osoitetaan merkittävä panostus vihreään siirtymään, ilmastotavoitteita ja Suomen kilpailukykyä tukevaan logistiikan TKI-toimintaan ja sen toimeenpanoon. Lisäksi tarvitaan merkittävä panostus kiertotalouteen perustuvan liiketoiminnan kehittämiseen, pystyttämiseen ja jalostamiseen Suomen vahvuudeksi ja vientituotteeksi.

Lue uutinen pääministerin vierailusta.

Terminaalista valmiina jo 40 prosenttia

Vuoden 2020 aikana intermodaaliterminaalin rakentaminen sujui hyvin: suunnitelmien mukaan, aikataulussa ja budjetissa. Vuoden aikana rakennettiin terminaalialueelle runsaasti kunnallistekniikkaa, Tykkimäentietä ja Kultasuontietä sekä työkonereittejä ja kuivatusojia. Painopenkereet tiivistivät perusmaata ja heinäkuussa niitä päästiin purkamaan. Penkereistä vapautunutta louhetta murskataan aina kevääseen 2021 saakka, ja se hyödynnetään terminaalin rakennekerroksissa. Kesällä 2020 valettiin uudet perustukset energiayhtiö KSS Verkko Oy:n korkeammalle 110 kV:n sähkölinjalle. Linja saatiin käyttöön marraskuussa.

Lue lisää joulukuun uutiskirjeestämme!

Sähkölinja kohoaa, maatyöt jatkuvat

Työt Kouvola RRT työmaalla etenevät suunnitellusti ja aikataulussa. Työkonereittiä rakennetaan intermodaaliterminaalista Tykkimäentielle, esikuormituspenkereitä valmistellaan ja rakennekerroksia varten murskataan kiviainesta.

110 kV sähkölinjan korkea masto Kouvola RRT työmaalla.
Intermodaaliterminaalin yli rakennettavan 110 kV:n sähkölinjan pylväät ja johtimet on asennettu Kultasuontien erityksestä pohjoiseen. Kultasuontie ja sen viereinen työkonereitti toimivat maansiirtokuljetusreittinä.

Kullasvaarantien varteen rakennettavan pohjavesisuojauksen kohdalta on poistettu perusmaita. Pohjavesisuojaus toimii pengerrettynä ojana, jota pitkin hulevedet johdetaan pohjavesialueen ulkopuolelle.

Kouvola Cargo Handling halliRRT-työmaalta nähtynä. Etualalla uuden tien murskepohja. Taustalla oranssi kone, joka poraa kalliota.
Kouvola Cargo Handlingin piha-alueelle louhitaan kallioon oja hulevesiä varten.
Porausvaihe käynnissä.

Tehtyjen tutkimusten perusteella perusmaa vastaa maaperätutkimuksia eli on savista silttiä tai silttistä savea. Terminaalialuetta rakennettaessa myös ympäristöasiat on otettu huomioon. Liito-oraville jätetään liitokäytävä ja hyppypuita. Kultasuontien katualueiden pengerryksissä on hyödynnetty
kiertotalousmateriaalia.

Kivenmurskausyksiköitä Kouvola RRT terminaalikentällä.
Murskausyksikkö työn touhussa. Vihreät merikontit toimivat
meluesterakenteena suojaten radan eteläpuolista asutusta melulta.

Logistiikkabisneksen kasvun puitteita luodaan

"
Avaa juttu luettavaksi Issuu-sovelluksessa klikkaamalla kuvaa.

Railgate Finlandin projektipäällikkö Tero Valtonen kertoo Kouvolan asukaslehdessä mukavia terveisiä RRT-työmaalta. Hanke etenee aikataulussa ja budjetissa ilman ongelmia.

Kouvola RRT luo uusia työpaikkoja ja tuo yrityksiä Kouvolaan, visioi Railgate Finlandin projektipäällikkö Tero Valtonen. Lue koko juttu Kouvolan asukaslehdestä.

Elokuun 2020 uutiskirje on ilmestynyt

"

Kouvola RRT uutiskirje ilmestyi elokuun lopussa sisältäen jälleen runsaasti kiinnostavaa tietoa intermodaaliterminaalista ja sen rakentamishankkeen etenemisestä.

RR-terminaalin maanleikkaustyöt ja painopenkereiden purkaminen ovat hyvässä vauhdissa työmaalla. Lisäksi alueelle rakennetaan kunnallistekniikkaa ja murskataan louhepainopenkereistä vapautunutta louhetta.

Myös Railgate Finland hallinnointiyhtiö on perusteilla. Katso lentovideo työmaan tilanteesta ja lue koko uutiskirje täältä.

Työmaainsinöörinä Suomen nykyaikaisimman rautatielogistiikkakeskuksen työmaalla

Työmaainsinööri Vilma Pohjola Erkkiheikkilä Oy:stä työmaavaatteet päällä työmaalla kaivinkone taustalla.

Julkaistu 6.7.2020

Kouvola RR-terminaalin työmaalla tarvitaan monenlaista osaamista. Työmaainsinööri Vilma Pohjola Erkkiheikkilä Oy:stä on juuri aloittanut työnsä. Mitä tehtäviin kuuluu ja miten homma sujuu?

Kuka olet ja mistä tulet?

Olen Vilma Pohjola, 23-vuotias juuri valmistunut rakennusinsinööri. Olen kotoisin Jyväskylästä ja muutin hiljattain Pyhtäälle Siltakylään. Opiskelin rakennus- ja yhdyskuntatekniikkaa Jyväskylän ammattikorkeakoulussa. Kävin myös viime vuonna avartamassa omaa maailmankatsomustani opiskeluvaihdossa Saksassa. Valmistuin insinööriksi toukokuussa.
 
Aloitin RRT rakennusurakka 3:n pääurakoitsijalla Erkkiheikkilä Oy:lla työmaainsinöörinä kesäkuun alussa, eli kovin kauaa en vielä ole ehtinyt olla hankkeessa mukana. RRT:n lisäksi työskentelen myös muissa Erkkiheikkilä Oy:n hankkeissa Kouvolan alueella.

Mitä työhösi Kouvola RRT-alueella kuuluu eli missä töissä päivät kuluvat?

Työmaainsinöörinä minun vastuullani ovat muun muassa viestinnälliset asiat ja erilaisten lupien sekä ilmoitusten tekeminen. Huolehdin viikoittaisilla MVR-mittauksilla siitä, että työmaalla työskennellään turvallisesti, ja että sivullisille ei aiheudu työmaasta vaaraa. Lisäksi työhöni kuuluu erilaisten pöytäkirjojen, suunnitelmien ja selostusten laatiminen. Vastaavan työnjohtajan apuna huolehdin siitä, että työmaalla toteutetaan tarvittavat laatumittaukset ja -katselmukset ja että niistä raportoidaan asiaankuuluvalla tavalla.

Mikä on ollut parasta töissä tähän mennessä? Entä haasteellisinta?

Parasta työssäni on se, että pääsee tekemään vaihtelevasti erilaisia hommia. Pidän toimistotöistä, ja niitä minun työssäni riittää. On myös tärkeää käydä katsomassa työmaalla, mitä siellä konkreettisesti tapahtuu. RRT on pinta-alaltaan niin iso työmaa, että odotan innolla miltä esimerkiksi vuoden päästä työmaa näyttää.
 
Haasteellisinta olen kokenut olevan sen, että opiskeluni painottuivat lähinnä talonrakennukseen ja tässä työssä keskityn maanrakentamisen puolen asioihin. Joka päivä oppii jotain uutta!

Miltä tuntuu olla mukana rakentamassa Suomen hienointa ja nykyaikaisinta rautatielogistiikan keskusta?

Kukapa ei voisi sanoa ylpeästi työskentelevänsä tämän hankkeen parissa. On tärkeää, että Suomessa tehdään tällaisia isoja projekteja myös pääkaupunkiseudun ulkopuolelle.

Projektipäällikkö Tero Valtonen tuo kansainvälistä logistiikkaosaamista Kouvola RRT:hen

Projektipäällikkö Tero Valtonen RRT-työmaalla työmaakypärä ja huomioliivi päällä. Takana menee tavarajuna.

Julkaistu 22.6.2020

Voidaan sanoa, että kouvolalainen Tero Valtonen, 52, on nähnyt maailmaa. Englannissa logistiikasta korkeakoulututkinnon suorittanut, Briteissä ja Espanjassa 35 vuotta työskennellyt Valtonen toi kesäkuun alussa osaamisensa Kouvola RRT:n hyödynnettäväksi. Kouvolaan Valtonen tuli Barcelonasta, missä hän työskenteli merilogistiikan parissa ruotsalaisen Erik Thun Ab:n välimeren toiminnoista vastaavana.

Railgate Finland -konsepti houkutteli takaisin kotimaahan

– On hienoa palata kotikaupunkiin toteuttamaan Suomen hienointa ja nykyaikaisinta rautatielogistiikan keskusta. Kouvolalaisena olen tietysti seurannut RR-intermodaaliterminaalin etenemistä ja kun mahdollisuus avautui, päätin heti hakea projektipäällikön paikkaa. Uskon, että aiemmasta kokemuksestani on runsaasti hyötyä Euroopan ehkä moderneimman intermodaaliterminaalin ja sen ympärille rakennettavan logistiikkakeskittymän toteuttamisessa.

Projektipäällikön laajaan tehtävänkuvaan kuuluu Railgate Finland -logistiikkakeskuksen osahankkeiden koordinointi ja Kouvolan rautatie- ja maantieterminaalin sekä terminaalin läheisyydessä olevien logistiikkatonttien edistäminen ja markkinointi. Tehtäviin kuuluu myös koko logistiikkakeskuksen toiminnan kehittäminen ja tiivis yritysyhteistyö logistiikkasektorin kanssa.

Suomi ei ole byrokratian luvattu maa

Tero Valtonen on innostunut päästessään toteuttamaan kansainvälisestikin merkittävää hanketta Kouvolassa. Ensimmäiset kokemukset ovat olleet myönteisiä.
– Byrokratian määrä ja hierarkkisuus on Espanjassa aivan toista luokkaa kuin Suomessa. Espanjassa useimmat asiat hoidetaan edelleen paperilla ja monen hallintoportaan kautta, vaikka toiminta on monin paikoin hyvin modernia. Mutta täytyy sanoa, että byrokraattiseksikin haukutussa Suomessa asiat hoituvat jouhevasti, Valtonen toteaa.

Projektipäällikkö on jo päässyt hyvään vauhtiin yritysten tapaamisessa ja kontaktien luomisessa sidosryhmiin.
– Olen tavannut kiinnostuneita tahoja ja luon uusia yhteyksiä jatkuvasti. Uskon myös, että laajasta kansainvälisestä verkostostani tulee olemaan työssäni hyötyä, Tero Valtonen tuumii.

Rautatielogistiikalla lupaavat näkymät

Koronaviruksen maailmanlaajuiset vaikutukset eivät ulotu Kouvolan intermodaaliterminaalin alueelle.
– Olemme nyt otollisessa tilanteessa, kun maailma vetää henkeä. Tavaralogistiikka toimii lähes normaaliin malliin ja me saamme intermodaaliterminaalia rakennettua aikataulussa ja budjetissa. Nyt on hyvä hetki avata Pohjois-Euroopalle vientiväylä sellaisille markkinoille mitä Suomella ei vielä ole, Valtonen viittaa Kaukoitään. Suomen ja Kiinan välissä on monia rautatielogistiikasta riippuvaisia maita. Aiommekin tehdä yhdessä Kinnon kanssa hartiavoimin töitä uuden logistiikkaklusterin luomiseksi Suomelle. Kouvolalla on siihen ehkä Suomessa parhaat edellytykset, Valtonen hymyilee.

Painopengerten purkaminen alkaa heinäkuussa

Kouvola RRT:n työmaalla on perusmaata tiivistetty painopenkereillä vuoden verran. Paikoin perusmaan päälle on pengerretty louhetta jopa kuusi metriä, josta kolme metriä on sellaista ylipengertä, joka poistetaan ja hyödynnetään sekä louheena että murskana intermodaaliterminaalin rakennekerroksissa. 

Perusmaata tiivistetään kuormituksella. Ylipengertä on enimmillään kolme metriä ja sen paino vastaa tulevaa terminaalin kuormitusta. Alla on pengerrettyä louhetta enimmillään kolme metriä ja sekin painaa noin viisi tonnia neliömetrillä.

Perusmaata tiivistetään kuormituksella. Ylipengertä on enimmillään kolme metriä ja sen paino vastaa tulevaa terminaalin kuormitusta. Alla on pengerrettyä louhetta enimmillään kolme metriä ja sekin painaa noin viisi tonnia neliömetrillä.

– Perusmaasta otetaan kuormituksella löysät pois eli pakotetaan painon avulla vesi muualle. Tuo ylipenger vastaa tulevaa terminaalin kuormitusta. Penger on painoltaan noin viisi tonnia neliömetrillä ja lisäksi maksimissaan noin kolmen metrin paksuinen – rakenteeseen jäävä louhepenger painaa saman verran, kertoo projektipäällikkö Matti Tossavainen.
 
Perusmaan painuma vaihtelee RRT-alueella paljonkin, koska savisilttikerrosten paksuus vaihtelee, mikä on tyypillistä Salpausselän eteläreunalla maakerrostumissa.
 
– Painopenkereitä aletaan purkaa heinäkuun alussa. Työ jatkuu aina kesään 2021 saakka. Louhepenkereistä poistettava aines murskataan ja käytetään terminaalin rakennekerroksissa. Loput kuljetetaan RRT2-alueelle tontin pohjan louherakenteeksi, summaa Tossavainen.

Näkymiä työmaalta

Kouvola RRT on 13. paras Euroopan logistiikkakeskusten vertailussa

Saksan logistiikkakeskusten liitto julkaisi perjantaina 20. maaliskuuta Euroopan logistiikkakeskusten rankingin. Kouvolan logistiikka-alue, joka käsittää Tehola-Kullasvaaran logistiikka-alueen ja rakenteilla olevan RR-terminaalialueen, on vertailussa sijalla 13.

Kouvola RRT oranssipukuinen mies kurottajan kanssa terminaalialueella
Kouvola RRT:n logistiikka-alue Kullasvaarassa on yksi Euroopan parhaita. Kuva: Jari Heikkilä.

Arvostetussa listauksessa on mukana 300 alan toimijaa Euroopasta ja Venäjältä. Kouvolan logistiikka-alue oli listauksessa mukana viimeksi viisi vuotta silloin, ja sijoitus oli tuolloin 32. Kouvola on edelleen ainoa Suomesta kansainvälisessä listauksessa mukana oleva logistiikkakeskus. – Tämä on koko Suomelle globaalisti kova juttu, logistiikka-asiantuntija Simo Päivinen Kinnosta sanoo.

Viiden vuoden välein julkaistavassa, alalla yleisesti arvostetussa listauksessa on mukana tällä kertaa 300 logistiikkakeskusta Euroopasta ja Venäjältä. Kouvola osallistui vertailuun edellisen kerran viisi vuotta sitten, ja sijoitus oli tuolloin 32.

Lue koko uutinen

Kouvola RRT:n kolmosurakan toteuttajaksi Erkkiheikkilä Oy

Kouvola RRT:n ensimmäiseen vaiheeseen kuuluva rakennusurakka 3:n urakoitsijaksi on valittu Erkkiheikkilä Oy. Urakkatarjouksia saatiin kaikkiaan kuudelta tarjoajalta, joista Erkkiheikkilä Oy:n tarjous oli edullisin.

Kolmosurakka käsittää intermodaaliterminaalin rakennekerrosten ja siihen liittyvän kunnallistekniikan rakentamisen päällystystä, valaisinpylväitä ja aitauksia vaille valmiiksi. Halvimman tarjouksen antoi Erkkiheikkilä Oy 9,2 miljoonan euron hintaan.

Työmaa-aluetta ja kaivantoja, joihin on vedetty putkia ja kaapeleita. Taustalla kaivinkoneet työssä.

Urakkaneuvottelu pidettiin edullisimman tarjouksen antaneen tarjoajan kanssa ja tekninen lautakunta teki hankintapäätöksen 3. maaliskuuta 2020. Hankintapäätös annettiin sähköisesti tiedoksi 4. maaliskuuta. Hankintalain mukaisesti hankintapäätökseen voidaan kohdistaa valitus 14 päivän kuluessa hankintapäätöksen toimituksesta.

Urakan aloittaminen edellyttää ympäristölupaa murskaustöille. Päätös ympäristöluvasta saadaan 8.huhtikuuta. Mikäli ympäristölupa myönnetään, allekirjoitetaan urakkasopimus. Tavoitteena on, että intermodaalin terminaalikenttä on valmiina päällystöiden käynnistämistä varten toukokuussa 2022.

Päivitetty 20.10.2021