Kuraattori toimii varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja toisella asteella tarjoten tukea lapsen ja nuoren elämänvaiheissa. Hän on sosiaalialan asiantuntija, jonka työn painopiste on ennaltaehkäisevässä lastensuojelutyössä. Jokaisella koululla on nimettynä oma koulukuraattori.

Kuraattorin tehtävänä on vaikuttaa siihen, että varhaiskasvatusyksikön tai koulun toimintakulttuuri tukee lapsen ja nuoren oppimista, terveyttä, hyvinvointia, sosiaalista vastuullisuutta, vuorovaikutusta ja osallisuutta. Hänen tehtävänään on tukea lapsen, oppilaan ja opiskelijan kokonaisvaltaista hyvinvointia ja koulukäynnin sujumista sekä opintojen etenemistä.

Kuraattorin työtavat

Kuraattori toimii erilaisissa verkostoissa koulun ulkopuolisten tahojen kanssa ja on käytettävissä konsultaatiota vaativissa asioissa. Kuraattori käy tarvittaessa seuraamassa oppitunteja ja havainnoi luokka- ja ryhmätilanteita. Hän pitää oppitunteja ja pienryhmiä esimerkiksi sosiaalisiin suhteisiin liittyvissä asioissa.

Kuraattori on mukana yhteisöllisessä opiskeluhuoltoryhmässä sekä osallistuu oppimisen ja koulunkäynnin tuen ryhmien toimintaan.
Kuraattori tapaa lapsia, oppilaita ja opiskelijoita, joilla on esimerkiksi vaikeuksia koulunkäynnissä, ihmissuhteissa tai elämässään on tapahtunut muutoksia, jotka vaikuttavat koulunkäyntiin, taikka omaan kasvuunsa ja kehitykseensä liittyviä ongelmia tai pulmia. Hän tekee yhteistyötä perheen, opettajien ja muun koulun henkilökunnan, viranomaisten ja muiden oppilaan elämään vaikuttavien tahojen kanssa. Työmenetelmiä ovat esimerkiksi konsultaatiot, tukikeskustelut ja kartoitukset. Kuraattori tukee oppilasta ja kouluyhteisöä erilaisissa kriisitilanteissa

Kuraattori joustavassa perusopetuksessa

Joustavan perusopetuksen (JOPO) pienryhmissä työskentelee kuraattori. Hänen tehtävänään on kuraattorin perustyötehtävien lisäksi muun muassa erilaisten oppimisympäristöjen, kuten työpaikkaopiskelun ja intensiivijaksojen järjestäminen sekä uravalinnan ohjaus. Keskeistä on koulupudokkuuden ehkäiseminen tehostetulla jälkiohjauksella sekä nivelvaiheen tuella.

Lue lisää JOPO-toiminnasta

Miten otat yhteyttä kuraattoriin

Voit ottaa yhteyttä koulusi kuraattoriin lähettämällä hänelle Wilma-viestin tai puhelimitse. Oman koulusi kuraattorin yhteystiedot löydät koulun omilta kotisivuilta.

Päivitetty 10.12.2020