+
-+ Tulosta

Ajankohtaista

Kaupunginhallituksessa maanantaina 4.12.2017 käsiteltäviä asioita

30.11.2017

Kouvolan kaupunginhallitus käsittelee kokouksessaan 4.12.2017 mm. Kouvolan tulevaisuuden palvelumallia, apulaiskaupunginjohtajan viran perustamista ja talous- ja rahoitusjohtajan viran lakkauttamista, Ikääntymispoliittista ohjelmaa sekä Kouvolan erikoissairaanhoidon siirtoa Kymenlaakson sairaanhoitopiiriin.

Kouvolan tulevaisuuden palvelumalli 2030

Pitkälle tulevaisuuteen ulottuva palvelujen saatavuutta koskeva suunnitelma on kaupunkilaisten ja yrittäjien omien tulevaisuussuunnitelmien kannalta tärkeä. Kuntalaisille on toiminnallisesti ja taloudellisesti merkityksellistä ennakolta tietää, missä ja millaisia palveluja Kouvolassa on tarjolla vielä vuonna 2030.

Laadittu palvelumalli perustuu aluekeskuksiin, joihin keskitetään asiakastarpeisiin pohjautuvia paikka- ja rakennussidonnaisia palveluja. Aluekeskuksiin perustettavien monipalvelupisteiden palveluja täydennetään aluekeskusten vaikutusalueilla tarkoituksenmukaisilla lähipalveluilla sekä sähköisillä ja liikkuvilla palveluilla. Aluekeskuksiin nimetään alueparlamentit, joiden tehtävänä on alueen, toiminnan ja palvelujen kehittäminen yhdessä alueen asukkaiden, yritysten ja järjestöjen sekä yhteistyössä muiden alueiden kanssa.

Alueparlamenttien toimintaa testattiin kokeiluluonteisesti kesän ja syksyn 2017 aikana, jolloin kokeilualueiksi valikoituivat Valkealan ja Anjalankosken alueet. Kokeilun tärkeänä antina pidettiin yhteisöllisyyden ja vaikuttavuuden kokemusta, vaikka toiminnassa päästiin vasta alkuun. Yhteinen näkemys oli, että alueparlamenttitoiminta on aluekehittämisen ydintä.

Aluetoiminta arvioitiin hyväksi keinoksi sitouttaa asukkaita kaupungin kehittämiseen ja lisätä asukastyytyväisyyttä sekä positiivista imagoa Kouvolasta. Todettiin, että alueparlamentti tarvitsee riittävän rahoituksen, jolla voidaan toteuttaa paikallisia ja yhteisölle tärkeitä hankkeita. Raportissa esitettyjä rahoitusmalleja pidettiin toimivina. Palvelumallin hyväksymisen ja alueparlamenttien nimeämisen jälkeen aluetoiminta voi käynnistyä (monipalvelupisteiden sijainti, tilat, resursointi, toimintatavat, palvelutarpeiden arviointi ym.).

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:

Hyväksytään palvelumalli PM2030 raportissa esitetyt aluetoiminnan malli ja palvelujen kehittämislinjaukset sekä liitteenä oleva alueparlamentin toimintasääntö.
Nimetään palvelumalliraportin mukaisesti seuraavat taajamat tilastollisten suuralueiden aluekeskuksiksi: Anjalankosken aluekeskus (Inkeroisten ja Myllykosken taajama), Elimäen aluekeskus (Elimäen kk:n ja Korian taajama), Kouvolan aluekeskus (keskusta-alue), Kuusankosken aluekeskus (Kuusankosken keskusta-alue ja Jaalan kk) sekä Valkealan aluekeskus (Valkealan kk, Niinistön ja Jokelan taajama).

Palvelumallin mukainen toiminta käynnistetään vaiheittain talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa; vuonna 2018 Anjalankosken ja Valkealan suuralueilla ja vuonna 2019 muilla suuralueilla.

Lisätietoja:
strategia- ja kehittämisjohtaja Jyrki Harjula, puh. 020 615 3811, jyrki.harjula(a)kouvola.fi ja kehittämispäällikkö Heli Veripää, puh. 020 615 8577, heli.veripaa(a)kouvola.fi

Lue lisää asiasta.

Palvelumalli PM2030 raportti

Apulaiskaupunginjohtajan viran perustaminen, talous- ja rahoitusjohtajan viran lakkauttaminen sekä talous- ja rahoitusjohtaja Tuukka Forsellin siirtäminen apulaiskaupunginjohtajan virkasuhteeseen

Kouvolan kaupungin edunvalvontaa on kehitettävä vastaamaan nykyisen kuntakentän haasteita. Uudet toimintamallit ja kärkihankkeet haastavat totuttuja kehittämisprosesseja. Edunvalvonnan tavoitteena on kaupungin elinvoiman kehittäminen ja konserniohjaus sekä kaupungin etujen ajaminen valtuuston ja hallituksen asettamien tavoitteiden mukaisesti.

Edunvalvonnan ja kaupungin kärkihankkeiden toimintaedellytysten parantaminen edellyttää konsernipalvelujen johtajan tehtävän sekä talous- ja rahoitusjohtajan tehtävien eriyttämistä ja uuden apulaiskaupunginjohtajan viran perustamista.
Konsernipalveluiden toimialajohtajana on toiminut talous- ja rahoitusjohtaja, jonka työnkuva on viime aikoina painottunut yhä enemmän kaupungin omistajaohjaukseen ja elinvoiman kehittämiseen ja tulevan kaupungin roolissa tämä tulee edelleen korostumaan.

Talous- ja rahoitusjohtajan sekä taloussuunnittelupäällikön virat esitetään lakkautettavaksi ja tilalle esitetään perustettavakasi apulaiskaupunginjohtajan virka sekä talousjohtajan virka. Virkojen perustamisen yhteydessä nykyinen talous- ja rahoitusjohtaja Tuukka Forsell on tarkoitus siirtää apulaiskaupunginjohtajan virkaan ja nykyinen taloussuunnittelupäällikkö Hellevi Kunnas talousjohtajan virkaan. Molemmat ovat antaneet siirtoon suostumuksensa.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Apulaiskaupunginjohtajan kokonaispalkaksi vahvistetaan 9.500,00 euroa
kuukaudessa. Lisäksi myönnetään matkapuhelinetu.

Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:
Apulaiskaupunginjohtajan virka perustetaan 1.1.2018 alkaen.
Apulaiskaupunginjohtajan virkaan siirretään KVhL:n 5 luvun 24 §:n perusteella 1.1.2018 alkaen talous- ja rahoitusjohtaja Tuukka Forsell.
Talous- ja rahoitusjohtajan virka lakkautetaan 31.12.2017.

Lisätietoja:
kaupunginjohtaja Marita Toikka, puh. 02061 53100, marita.toikka(a)kouvola.fi ja
henkilöstöjohtaja Päivi Karhu, puh. 02061 54001, paivi.karhu(a)kouvola.fi.

Lue lisää

Ikääntymispoliittinen ohjelma 2017–2021

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista velvoittaa kunnan laatimaan suunnitelman toimenpiteistään ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemisesta sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Suunnitelman hyväksyy kunnan valtuusto ja se on tarkistettava valtuustokausittain.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:
Kaupunginvaltuusto hyväksyy ikääntymispoliittisen ohjelman ja siihen sisältyvän toimenpideohjelman vuosille 2017–2021.

Lue lisää

Kouvolan erikoissairaanhoidon siirto Kymenlaakson sairaanhoitopiiriin

Lue lisää erillisestä tiedotteesta.


Tutustu tarkemmin esityslistoihin ja pöytäkirjoihin liitteineen. Tarkastettu kokouspöytäkirja on nähtävillä kokousta seuraavan viikon keskiviikkona kaupunginkansliassa.

Kaupunginhallituksen kokoonpano ja kokouspäivät.

Lisätietoja:
Hallintojohtaja
Katja Tommiska
puh.020 615 8651

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme