+
-+ Tulosta

Ajankohtaista

Kaupunginhallituksen päätöksiä 20.11.2017

21.11.2017

Kouvolan kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 20.11.2017 mm. Kouvolan kaupungin perusopetuksen kehittämistä, talousarviota 2018 ja taloussuunnitelmaa 2018–2020, henkilöstösuunnitelmaa vuosille 2018–2020, uutta hallintosääntöä sekä useita valtuustoaloitteita.

Kouvolan kaupungin perusopetuksen kehittäminen valtuustokaudella 2017–2021

Kaupunginjohtaja esittää, että asiasta tehdään toukokuuhun mennessä valmistuva selvitys, jota ohjaa kaupunginhallituksen nimittämä poliittinen ohjausryhmä.

Selvitystä tarvitaan ennen muuta laskevien oppilasmäärien vuoksi: lasten määrä Kouvolassa vähenee, ja palvelutarjonta tulee sovittaa muuttuvaan tarpeeseen. Selvittämiseen luo painetta myös perusopetuksen kiinteistöjen rakennustekninen kunto. Koulurakennukset on tehty pääosin 1950- ja 1960-luvuilla, ja niistä moni on peruskorjausiässä.

Selvitykseen laaditaan kolme vaihtoehtoista mallia, joissa jokaisessa toteutetaan ennakkovaikutusten arviointi. Alustava aikataulu selvityksen valmistumiselle on huhtikuun aikana siten, että se voidaan käsitellä kaupunginhallituksessa ja edelleen valtuustossa viimeistään kesäkuuhun mennessä. Valtuuston päätös voidaan huomioida vuoden 2019 talousarvion ml. investointisuunnitelma laadinnassa.

Nyt käynnissä olevaa kolmea koulua koskevaa suunnittelua jatketaan ja niiden alustavat hankesuunnitelmat hyödynnetään soveltuvin osin selvityksestä tehtävän päätöksen täytäntöönpanossa.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus
1. toteuttaa selvityksen perusopetuksen kehittämisestä valtuustokaudella 2017 - 2021,
2. asettaa selvitystyölle ohjausryhmän ja
3. nimeää ohjausryhmän jäseniksi kaupunginhallituksen ja kaupungin valtuuston puheenjohtajiston, lasten- ja nuorten lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, kaupunginjohtajan, talous- ja rahoitusjohtajan sekä lasten ja nuorten palvelujen johtajan.

Ohjausryhmä valtuutetaan hankkimaan tarpeen mukaan selvityksen toteuttamiseen ulkopuolista asiantuntijuutta.

Asian käsittely:

Keskustelun aikana kaupunginjohtaja muutti ehdotustaan seuraavaan muotoon:

Kaupunginhallitus

1. toteuttaa selvityksen perusopetuksen kehittämisestä valtuustokaudella 2017 - 2021,
2. asettaa selvitystyölle ohjausryhmän,
3. nimeää ohjausryhmän jäseniksi kaupunginhallituksen, kaupunginvaltuuston puheenjohtajiston, lasten- ja nuorten lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä kaupunginjohtajan ja
4. ohjausryhmä asettaa työlle tavoitteet pohjaten kaupunkistrategiaan.


Kaupunginhallituksen päätös: Kaupunginjohtajan muutettu ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietoja:
lasten ja nuorten palvelujen johtaja Ismo Korhonen, p. 020 615 8873, ismo.korhonen(at)kouvola.fi
perusopetuksen palvelupäällikkö Kim Strömmer, p. 020 615 7173, kim.strommer(at)kouvola.fi

Lue lisää asiasta.

Tiedote: Perusopetuksen kehittämiseen esitetään selvitystä

Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018–2020

Talousarviokehykseen pääsemiseksi kaupunginhallitus päätti aiemmin kokouksessaan 23.10. kaupunginjohtajan esityksen mukaan palauttaa talousarvion lautakuntiin uudelleen käsiteltäväksi. Lautakuntien tuli esittää kaupunginhallituksen velvoittaman raamin mukainen talousarvioesitys ja toimenpiteet raamissa pysymiseksi.

Kaupunginjohtajan muutetussa talousarvioesityksessä tilikauden alijäämä on 1,1 miljoonaa euroa, vuosikate kattaa poistoista 94,9 % ja vuosikate asukasta kohden on 234 euroa. Kumulatiivinen ylijäämä vuoden 2018 lopussa on 2,0 milj. euroa ja pysyy ylijäämäisenä suunnittelukauden aikana.

Investointiosassa vuoden 2018 investointimenot ovat 51,9 milj. euroa ja investointitulot 3,5 milj. euroa, jolloin nettoinvestoinnit ovat 48,4 milj. euroa. Lainamäärä vuonna 2018 tulee olemaan 244,4 miljoonaa euroa eli 2 903 euroa/asukas.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:
Vuoden 2018 talousarvio ja vuosien 2018–2020 taloussuunnitelma hyväksytään ja talous- ja rahoitusjohtaja oikeutetaan tekemään talousarvioon teknisiä muutoksia.

Kaupunginhallituksen päätös: Hyväksyttiin.

Lisätietoja:
talous- ja rahoitusjohtaja Tuukka Forsell, puh. 020 615 9333, tuukka.forsell(a)kouvola.fi ja taloussuunnittelupäällikkö Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas(a)kouvola.fi.

Lue lisää

Henkilöstösuunnitelma vuosille 2018–2020

Henkilöstösuunnittelun tavoitteena on varmistaa, että kaupungin palveluja tuottaa riittävä määrä osaavaa henkilöstöä. Henkilöstösuunnitelmassa määritellään strategian ja toiminnan vaatima määrällinen ja laadullinen henkilöstötarve. Henkilöstösuunnittelun ydintä ovat henkilöstön määrän, laadun ja kohdentumisen määrittely tulevaisuuden tarpeita varten. Henkilöstösuunnitelmalla luodaan pohjaa myös henkilöstön kehittämiselle.

Henkilöstösuunnitelma vuosille 2018 - 2020 on laadittu talousarvion valmistelun yhteydessä ja se on vuosien 2019 – 2020 osalta alustava ja sitä tarkistetaan vuosittain talousarvion laadinnan yhteydessä.

Valmisteilla olevan sote-kuntayhtymän vaikutuksia ei ole vielä tässä vaiheessa otettu huomioon vuoden 2019 osalta. Henkilöstösuunnitelmassa on sen sijaan otettu huomioon Pohjois-Kymen sairaalan tuottaman erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon vuodeosastotoiminnan siirtyminen Carealle vuoden 2018 alusta alkaen sekä sote- ja maakuntauudistusvuonna 2020.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Henkilöstösuunnitelma vuosille 2018–2020 hyväksytään.

Vuodelle 2018 esitetyt liitteessä nro 3 mainitut uudet työsuhteiset tehtävät hyväksytään. Tehtävien täytössä tarkastellaan mahdollisuudet täyttää tehtävät ensisijaisesti uudelleensijoituksen tai kiinnostuskartoituksen kautta.

Tietosuojavastaavan, sosiaaliohjaajan, liikuntapäällikön, palveluohjaajan,
maanrakennustöiden valvojan, puistomestarin ja suunnitteluinsinöörin virka sekä kolme kaavoitusarkkitehdin virkaa perustetaan 1.1.2018 alkaen sekä apulaisrehtorin virka ja neljä tunti opettajan virkaa 1.8.2018 alkaen liitteenä olevissa tehtävänkuvauksissa mainituin kelpoisuus vaatimuksin.

Liitteessä nro 4 mainitut virat lakkautetaan luetteloon merkityn päivämäärän mukaisesti.

Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:
Henkilöstösuunnitelma vuosille 2018–2020 merkitään tiedoksi.

Kaupunginhallituksen päätös:

Henkilöstösuunnitelma vuosille 2018 - 2020 hyväksyttiin.

Vuodelle 2018 esitetyt liitteessä nro 3 mainitut uudet työsuhteiset tehtävät hyväksyttiin hyvinvointipalvelujen aikuisväestön palvelujen ja ikääntyneiden palvelujen sekä tekniikka- ja ympäristöpalvelujen osalta.

Palveluohjaajan, maanrakennustöiden valvojan, puistomestarin ja suunnitteluinsinöörin virka sekä kolme kaavoitusarkkitehdin virkaa päätettiin perustaa 1.1.2018 alkaen liitteenä olevissa tehtävänkuvauksissa mainituin kelpoisuusvaatimuksin.

Muilta osin uusien työsuhteisten tehtävien ja virkojen perustaminen palautettiin uudelleen valmisteltavaksi.

Liitteessä nro 4 mainitut virat päätettiin lakkauttaa luetteloon merkityn päivämäärän mukaisesti.

Lisätietoja:
henkilöstöjohtaja Päivi Karhu, puh. 020 615 4001, paivi.karhu(a)kouvola.fi ja vs. henkilöstösuunnittelupäällikkö Annamaija Saarela, puh. 020 615 7231, annamaija.saarela(a)kouvola.fi.

Lue lisää


Hallintosääntö 1.1.2018 alkaen

Kouvolan kaupungin hallintosääntö 1.6.2017 alkaen on vahvistettu kaupunginvaltuuston kokouksessa 24.4.2017. Hallintosääntöä ehdotetaan muutettavaksi 1.1.2018 alkaen useilta eri osin. Ehdotetut muutokset koskevat esimerkiksi henkilöstöorganisaatiota, johon ehdotetaan muutoksia kaupunginjohtajan sijaisten osalta siten, että ensisijaisena sijaisena toimii apulaiskaupunginjohtaja ja toissijaisena sijaisena kehitysjohtaja.

Konsernipalvelun osalta ehdotetaan muutoksia siten, että toimialajohtajana ja myös toiminnanohjauksen palveluketjun johtajana toimii apulaiskaupunginjohtaja. Konsernipalvelujen talouden palvelun johtajana ehdotetaan toimivan talousjohtaja.

Muut ehdotetut muutokset koskevat mm. konserniohjausta ja sopimustenhallintaa, toimielinten tehtäviä ja toimivallan jakoa sekä luottamushenkilöiden palkkioita ja korvauksia.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Hallintosääntö jätetään pöydälle tutustumista varten.

Kaupunginhallituksen päätös: Hyväksyttiin.

Lisätietoja:
hallintojohtaja Katja Tommiska, puh. 020 615 8651, katja.tommiska(a)kouvola.fi
henkilöstöjohtaja Päivi Karhu, puh. 020 615 4001, paivi.karhu(a)kouvola.fi
talous- ja rahoitusjohtaja Tuukka Forsell, puh. 020 615 9333, tuukka.forsell(a)kouvola.fi

Lue lisää


Tutustu tarkemmin esityslistoihin ja pöytäkirjoihin liitteineen. Tarkastettu kokouspöytäkirja on nähtävillä kokousta seuraavan viikon keskiviikkona kaupunginkansliassa.

Kaupunginhallituksen kokoonpano ja kokouspäivät.

Lisätietoja:
Hallintojohtaja
Katja Tommiska
puh.020 615 8651

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme