+
-+ Tulosta

Ajankohtaista

Kolme uutta luonnonsuojelualuetta Kouvolan kaupungin lahjana 100-vuotiaalle Suomelle

18.5.2017

Kouvolan kaupunki lahjoittaa 100-vuotiaan Suomen kunniaksi kolme uutta luontokohdetta suojelualueeksi, jos tekninen lautakunta hyväksyy ehdotuksen ensi tiistain kokouksessa. Luontoarvoiltaan merkittävät alueet sijaitsevat Kymijoen rantavyöhykkeellä Alakylässä, Maunukselassa ja Rauhanharjulla.

Alakylän palsta sijaitsee Kymijoen rannalla, Korian sillan länsipuolella vastapäätä Kallioniemen tanssilavaa. Ehdotetun rauhoitusalueen yläreunassa kulkee Alakylän luontopolku, joka on osa suunnitteilla olevaa Kymijoen rantareittiä. Aluetta käytetään virkistäytymiseen ja ulkoiluun. Se on luontoselvityksen mukaan vanhaa metsää, jossa on elinvoimainen liito-oravakanta sekä norojen reunoilla paljon lahopuuta ja arvokas lahopuujatkumo.

Maunukselan alue sijaitsee Kuusankosken Aronrannassa, Hertzenintien ja Isokaaren välissä Kymijoen länsirannalla. Asemakaavan mukaan se on lähivirkistysaluetta, "jonka metsä on hoidettava niin, että liito-oravan elinympäristö säilytetään. Alueen lehto on jätettävä metsänhoitotoimien ulkopuolelle. Metsien käsittelyssä suositaan lehtipuustoa ja lahopuut säilytetään." Alue on maastonmuodoiltaan edustava Kymijoen rantakohde, jolla on lehtipuuvaltainen noro ja jyrkänteitä.

Rauhanharju on Kuusankoskella Oravantien ja Hukantien päästä Kymijokeen ulottuva edustava, vanha kuusikko joen itärannalla, jossa on lähteinen korpi ja runsaasti lahopuuta. Asemakaavassa puistoksi merkitty alue on arvioitu luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeäksi tai arvokkaaksi elinympäristöksi tai huomattavan arvokkaaksi luontokohteeksi.

Kouvolan kaupungilla on omistuksessaan metsää noin 3900 hehtaaria. Mikäli nyt esitetyt kohteet päätetään suojella, on suojelun piirissä noin 174 ha eli 4,5 % kaupungin metsistä. Kaikkiaan metsänkäsittelyn ulkopuolella noin 292 ha eli 7,5 % metsämaasta, kun mukaan lasketaan myös erilaiset inventoidut metsälakikohteet ja muut arvokkaat elinympäristöt.

Telan käsittelyyn tuleva suojeluehdotus turvaa osaltaan luonnon monimuotoisuutta ja tukee siten kaupungin strategista päämäärää toteuttaa laadukasta ympäristöä kunnassa. Arvokkaiden luontokohteiden inventoinnista ja niiden suojelun toteuttamisesta aiemman METSO-ohjelman puitteissa on kaupunki saanut myös Kymenlaakson luonnonsuojelupiirin ympäristöpalkinnon vuonna 2013.

Luontolahja satavuotiaalle Suomelle -kampanja

Luontolahja on osa ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousminiteriön käynnistämää kampanjaa, jossa kannustetaan maanomistajia perustamaan maalleen luonnonsuojelualueita Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlan kunniaksi. Luontolahjani satavuotiaalle Suomelle –kampanjaan voivat osallistua vapaaehtoisesti myös yksityishenkilöt, yritykset, seurakunnat, säätiöt ja yhdistykset. Yksityismaiden osalta valtio sitoutuu omasta puolestaan kampanjaan vastaavalla suojelupanoksella.

Kampanjan tavoitteena on saada vuoden 2017 aikana jokaiseen maakuntaan vähintään 100 hehtaaria uusia maanomistajan omistukseen jääviä, pysyviä suojelualueita. Suojeltavat alueet voivat olla esimerkiksi metsää tai suota ja niiden tulee täyttää luonnonsuojelulain 10 §:n mukaiset edellytykset suojelualueen perustamiselle. Muita kriteereitä ei ole. Suojelualueiden perustamiseen liittyvät päätökset tekevät ELY-keskukset, niin julkisten kuin yksityistenkin maanomistajien osalta.

Liitteet:
Alakylän luonnonsuojelualue [pdf, 184 KB]Maunukselan ja Rauhanharjun luonnonsuojelualueet [pdf, 313 KB]
Lisätietoja:
kaupungingeodeetti Sami Suoknuuti p. 02061 55436, sami.suoknuuti(a)kouvola.fi
metsätalousinsinööri Kirsi Hokkanen, p. 02061 57754, kirsi.hokkanen(a)kouvola.fi
ympäristöpäällikkö Hannu Friman, p. 02061 57900, hannu.friman(a)kouvola.fi
www.luontolahjani.fi