+
-+ Tulosta

Ajankohtaista

Hyvinvoinnin kehitys päättyvällä valtuustokaudella

18.5.2017

Laaja, koko valtuustokauden kattava Kouvolan hyvinvointikertomus on valmistunut. Kaudelle 2013-2016 asetetut tavoitteet hyvinvointityöhön ovat toteutuneet monelta osin varsin hyvin. Panostus ennaltaehkäisyyn sekä varhaisen tuen ja matalan kynnyksen palveluihin näkyy positiivisena kehityksenä. Kuntajohdon terveydenedistämisaktiivisuus on kasvanut. Alkoholin käyttö sekä sairastavuusindeksi ovat Kouvolassa vertailukuntiin nähden korkeammalla tasolla.

Hyvinvointi-indikaattoritiedon mukaan huostaan otettujen lasten ja nuorten määrä Kouvolassa on laskenut vuodesta 2013 lähtien, peruskoulun päättävien koulutustakuu toteutuu ja alle 25-vuotiaiden työttömyys on kääntynyt laskuun vuodesta 2014 alkaen. Peruskoulun oppilaiden kokema kiusaaminen on vähentynyt ja koulun yhteishenki parantunut. He kokevat myös koulun huomattavasti turvallisempana paikkana kuin aikaisemmin. "Kouvolassa on lisätty erilaisia matalan kynnyksen palveluja, joiden tulos alkaa näkyä. Monialaista tukea ja ohjausta tarjoava nuorten Ohjaamo on lunastanut paikkansa ja viime vuonna avatut Perhekeskukset tarjoavat lapsiperheille varhaista tukea ja yhteisöllisyyttä", sanoo hyvinvointipalvelujen johtaja Arja Kumpu.

Sairaalassa hoidettujen tapaturmien määrä on ollut Kouvolassa laskeva ja kaatumisiin ja putoamisiin liittyvät hoitojaksot yli 65 vuotta täyttäneillä ovat vähentyneet. "Tapaturmien seurantaa toteutetaan TAPE-tapaturmien seurantaohjelmalla palveluittain, ja saatua tietoa on onnistuttu hyödyntämään hyvin", Arja Kumpu toteaa. Vapaa-ajan liikuntaa harrastavia 20–64-vuotiaita on Kouvolassa enemmän kuin maassa keskimäärin.

Rakennetyöttömyys on kasvanut Kouvolassa kuten koko Suomessa ja on täällä keskimääräistä korkeammalla tasolla. Sairastavuusindeksi on noussut ja se on vertailukuntiin nähden korkealla tasolla. Alkoholia käytetään enemmän kuin koko maassa keskimäärin. Vertailukaupunkeihin nähden Kouvolassa on enemmän terveytensä keskitasoiseksi tai sitä huonommaksi kokevia sekä niitä, jotka uskovat etteivät todennäköisesti jaksa työskennellä vanhuuseläkeikään saakka. Lasten (4–6-v.) ylipaino on lisääntynyt, ja kaupungin uimahallien sekä kuntosalien kävijämäärät ovat seurantajaksolla laskeneet.

Hyvinvointinäkökulma osaksi päätöksentekoa

Tulevan valtuustokauden tavoitteet on määritelty Hyvinvoiva Kouvola-ohjelmassa 2017-2020. Tavoitteena on kytkeä hyvinvointijohtaminen osaksi Kouvolan kaupungin toimintaa ja saada hyvinvointinäkökulma osaksi päätöksentekoa lisäämällä ennakkovaikutusten arviointia, panostamalla ennaltaehkäisyyn, yhteisöllisyyteen ja asukkaiden osallistamiseen.

Hyvinvointi-indikaattoritietojen valossa Kouvolan on tulevaisuudessa panostettava määrätietoisemmin lapsuuden lihavuuden ehkäisyyn, työikäisten ennaltaehkäiseviin palveluihin ja ehkäisevään päihdetyöhön sekä elinvoiman kehittämiseen työllisyyden turvaamiseksi. Liikunta- ja kulttuuripalveluiden vahvistaminen sekä asukkaiden oman aktiivisuuden tukeminen ja yhteisöllisen toiminnan kehittäminen sekä tiedotuksen lisääminen hyvinvointia tukevista palveluista on tärkeää. Sote- ja maakuntauudistuksen myötä hyvinvointityössä rakennetaan yhdyspintoja maakuntaan.

Kouvolan kaupunginhallitus käsittelee hyvinvointikertomusta 22.5.2017, jonka jälkeen se menee kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi 29.5.2017.

Lisätiedot:
hyvinvointisuunnittelija Tarja Alamattila puh. 020 615 7483
Kouvolan hyvinvointikertomus 2017-2020

Hyvinvoiva Kouvola -esite

Hyvinvoinnin edistäminen on kunnan perustehtävä. Terveydenhuoltolaki velvoittaa kuntia raportoimaan valtuustolle vuosittain kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä. Hyvinvoiva Kouvola-ohjelman toteutumista sekä vaikutuksia seurataan ja arvioidaan vuosittain. Vuosiraportin indikaattoritiedot kerätään huhtikuussa ja raportoidaan kaupunginvaltuustolle toukokuussa osavuosikatsauksen liitteenä. Valtuustokauden lopussa laajassa hyvinvointikertomuksessa arvioidaan kaupunkilaisten hyvinvoinnin kehittymistä neljän vuoden aikana. Hyvinvointikertomuksen suunnitelmaosana toimii Hyvinvoiva Kouvola-ohjelma 2017-2020. Kouvola on mukana Terve kunta –verkostossa sekä Kuntaliiton Kunta hyvinvoinnin edistäjänä -verkostoprojektissa.