+
-+ Tulosta

Ajankohtaista

Viralliset ilmoitukset viikko 2/2017

11.1.2017

Kouvolan kaupungin lakisääteiset ilmoitukset ja kaupunginvaltuuston kokoukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Kaupungin ilmoitukset julkaistaan myös kaupungin www-sivuilla sekä tarvittaessa sanomalehdissä toimintayksikön tai vastaavan harkitsemalla tavalla.
Ilmoitukset 11.1.2017:

Asemakaavamuutoksien vireilletulo, kaavojen osallistumis- ja arviointisuunnitelmannähtävilläolo ja valmisteluvaiheen kuuleminen

Hinkismäen asemakaavan muutos ja asemakaavan kumoaminen (kaava nro 02/009)

Kaavahankkeen tavoitteena on muuttaa suunnittelualueen maankäyttö vastaamaan oikeusvaikutteista Kasarminmäki-Ruskeasuo-Tanttari osayleiskaavan maankäyttöä. Kaavamuutoksella mahdollistetaan alueen virkistysverkoston, Hinkismäen voimalaitoksen ja hautausmaa-alueen tulevaisuuden kehittämistoimet sekä tutkitaan kaupunkialueelta tulevien aurauslumien säilytyspaikan sijoittamista entiselle puolustusvoimien harjoitusalueelle.


Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Hannu Purho, hannu.purho(at)kouvola.fi tai 020 615 7039,
www.kouvola.fi/hinkismaki


Sarkolan koulun asemakaavan muutos (kaava nro 03/004)

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa uudisrakentamisen Sarkolan koulun korttelialueelle. Samassa yhteydessä ajanmukaistetaan koulun korttelialueeseen liittyvien yleisten katu-, kortteli- ja puistoalueiden kaavamerkinnät vastaamaan nykytilannetta ja –tarvetta. Asemakaavalla myös mahdollistetaan Sarkolan Urheilupuiston lisäpysäköinnin
toteuttaminen. Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Hannu Purho, hannu.purho(at)kouvola.fi tai 020 615 7039, www.kouvola.fi/sarkolankoulu


Osonkujan asemakaavan muutos (kaava nro 23/021)

Kaavamuutoksen tarkoituksena on muuttaa korttelien 256 ja 321 rajauksia siten, että
Osonkujan ja Heinsuonraitin katualueille olisi mahdollista toteuttaa asianmukaiset ajoneuvojen kääntöpaikat. Kaavamuutoksessa myös ajanmukaistetaan suunnittelualueella olevien muiden kortteli- ja virkistysalueiden kaavamerkinnät vastaamaan alueen jo toteutunutta maankäyttöä ja tarvetta.


Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Hannu Purho, hannu.purho(at)kouvola.fi tai 020 615 7039,
www.kouvola.fi/osonkuja

Asemakaavojen aineistot ovat nähtävillä tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten
11.1.–13.2.2017 välisenä aikana Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä kaavojen internet-sivuilla.

Mahdolliset mielipiteet kaava-aineistosta on toimitettava kirjallisesti viimeistään 13.2.2017
klo 15.00 osoitteella Kouvolan kaupunki, Kaupunkisuunnittelu, Valtakatu 33 (PL 32), 45701
Kuusankoski tai sähköpostitse suunnittelijalle.

Kouvolassa 11.1.2017 Kaupunkisuunnittelu

Asemakaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo

Matkakeskus (kaava nro 01/010)

Tavoitteena on muuttaa asemakaavaa siten, että alueelle on mahdollista toteuttaa matka- ja
tapahtumakeskus, joka sisältää mm. tapahtuma-, liike-, toimisto-, asuin- ja majoitustiloja,
maanalaisia ja -päällisiä pysäköintialueita, rautatieaseman sekä paikallis- ja kaukoliikenteen
linja-autoasemat. Rakennushankkeen myötä tavoitteena on saada matkakeskuksen alueesta nykyistä viihtyisämpi ja toimivampi.


Kaavaehdotus on nähtävillä tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten 11.1.-13.2.2017
Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä Internet-sivuilla www.kouvola.fi/matkakeskus

Mahdolliset muistutukset ehdotuksesta on toimitettava kirjallisesti viimeistään 13.2.2017
klo 15.00 osoitteella Kouvolan kaupunki / Tekninen lautakunta, Valtakatu 33 (PL 32), 45701
Kuusankoski tai sähköpostitse: tekninenjaymparisto@kouvola.fi.

Lisätietoja: vt. kaupunginarkkitehti Kaisa Niilo-Rämä, kaisa.niilo-rama(at)ko