+
-+ Tulosta

Velan vanhentumisesta on säädetty laissa velan vanhentumisesta. Tässä laissa velalla tarkoitetaan rahavelkaa sekä muita velvoitteita. Tämä laki ei koske seuraavia saatavia:

  • veroja, julkisia maksuja tai muita rahasaamisia, joka saadaan periä ulosottotoimin ilman tuomiota tai päätöstä
  • sakkoja tai muita rikosoikeudellisia seuraamuksia
  • eläke- tai sosiaalilainsäädännön nojalla, lakisääteisen vakuutuksen perusteella tai julkisista varoista suoritettavia eläkkeitä, korvauksia, tukia tai muita etuuksia
  • lapsen elatuksesta annetussa laissa (704/1975) tarkoitettua elatusapua tai kunnan takautumissaatava, joka perustuu elatusturvalain (671/1998) nojalla lapselle suoritettavaan elatustukeen.

Yleinen vanhentumisaika on kolme vuotta

Pääsääntöisesti velka vanhentuu kolmen vuoden kuluttua velan erääntymisestä, jos eräpäivästä on ennalta velallista sitovasti määrätty.

Kauppahinnan vanhentumisajasta on määräykset lain 6 §:ssä ja korvausvelan vanhentumisajasta lain 7 §:ssä.

Velan vanhentumisaika on kolme vuotta, ellei vanhentumista ole sitä ennen katkaistu.
Vanhentumisaika on kuitenkin viisi vuotta sen jälkeen, kun velasta on annettu lainvoimaiseksi tullut tuomio tai muu ulosottoperuste, joka voidaan panna täytäntöön niin kuin lainvoimainen tuomio.

Velan vanhentumisen katkaisemisesta alkaa kulua uusi, entisen pituinen vanhentumisaika.

Vanhentumisen katkaiseminen

A. Vapaamuotoiset katkaisutoimet

Velan vanhentuminen katkeaa, kun

  • osapuolet sopivat maksujen järjestelystä, vakuudesta tai muusta velan ehtojen muutoksesta tai siitä, että vanhentuminen on katkaistu
  • velallinen suorittaa velkaa tai muutoin tunnustaa velan velkojalle
  • velkoja vaatii velalliselta suoritusta tai muutoin muistuttaa velallista velasta

B. Oikeudelliset katkaisutoimet

Velan vanhentuminen katkeaa, jos

  • velkoja panee vireille saatavaa koskevan kanteen velallista vastaan tai esittää saatavaa koskevan vaatimuksen tuomioistuimessa, kuluttajavalituslautakunnassa tai laissa säädetyssä muussa toimielimessä
  • velkoja ilmoittaa saatavan velallista koskevan julkisen haasteen johdosta taikka velallisen konkurssissa tai muussa maksukyvyttömyysmenettelyssä tai kun velka muutoin otetaan huomioon menettelyn yhteydessä
  • velkoja panee vireille ulosottoasian tai jos velka muutoin otetaan huomioon ulosottomenettelyssä

Vanhentumisen vaikutukset

Velallisen velvollisuus suorittaa velka lakkaa, kun velka vanhentuu.

Velallisella ei ole oikeutta saada velkojalta takaisin suoritusta, jonka hän on tehnyt vanhentuneesta velasta. Yksityishenkilöllä on kuitenkin oikeus saada takaisin vanhentuneesta kuluttajasaatavasta tekemänsä suoritus. Säännöksen piiriin kuuluvat kaikki elinkeinonharjoittajan saatavat, jotka perustuvat kulutushyödykkeen luovuttamiseen tai luoton myöntämiseen kuluttajalle.

Palautusvaatimus voidaan esittää samoilla edellytyksillä myös silloin, kun yksityistakaaja tai yksityinen pantinantaja on erehdyksessä suorittanut päävelkaa, joka on vanhentunut velalliseen nähden. Sama koskee tilannetta, jossa yksityistakaaja on suorittanut velkojalle vanhentunutta takausvelkaansa.

Velkojalla ei kuitenkaan ole palautusvelvollisuutta silloin, kun yksityishenkilö on tiennyt velan olevan vanhentunut ja tästä huolimatta on suorittanut velkaa.

Vanhentunutta saatavaa voi käyttää kuittaukseen

Velkoja saa käyttää vanhentunutta saatavaa kuittaukseen, jos kuittauksen edellytykset ovat täyttyneet ennen saatavan vanhentumista tai jos osapuolten saatavat liittyvät samaan oikeussuhteeseen.

Jos velan vakuudeksi annettu omaisuutta

Vanhentuminen ei estä velkojaa saamasta suoritusta sellaisesta vakuudeksi annetusta velallisen omaisuudesta, johon velkojalla on pantti- tai pidätysoikeus.

Vanhentuminen, kun vastuuvelvollisia on useita

Jos velallisia on useita, vanhentumisaika lasketaan jokaisen velallisen osalta erikseen. Velan vanhentuminen katkeaa vain sen velallisen osalta, jonka nimissä katkaisutoimi tehdään tai johon katkaisutoimi kohdistetaan.

Jos velalliset vastaavat yhteisvastuullisesti samasta velasta ja velka vanhentuu jonkun velallisen osalta, kukin jäljelle jäävistä velallisista vastaa vain oman osuutensa suorittamisesta. Osuudet lasketaan siitä määrästä, jonka maksamiseen velalliset ovat alun perin sitoutuneet tai jonka maksamiseen heidät on määrätty. Osuudet määräytyvät velallisten pääluvun mukaan, jollei muusta vastuunjaosta ole sovittu tai määrätty.
Jos velallinen on suorittanut velkaa tietämättä, että velka on jonkun yhteisvastuullisen velallisen osalta vanhentunut, velallisella on oikeus vaatia oman osuutensa ylittävän määrän palauttamista. Velkojan on maksettava palautettavalle rahamäärälle korkolain mukaista viivästyskorkoa.

Takautumisoikeuden vanhentuminen

Velan maksaneella velallisella on oikeus vaatia kultakin yhteisvastuussa olleelta velalliselta pääluvun mukainen osuus velasta, jollei muuta ole sovittu. Takautumisoikeus syntyy vain siltä osin, kuin velallinen on maksanut velkaa yli oman maksuosuutensa. Takautumisoikeuden vanhentuminen alkaa velallisen suorittaessa erääntynyttä velkaa. Takautumissaatavan vanhentumisaika ei siten ole sidottu alkuperäisen päävelan vanhentumisaikaan.

Velan maksaneella velallisella ei aina ole edes tietoa siitä, milloin vanhentumisaika toisia velallisia vastaan olisi päättymässä. Hänelle on luonnollisesti varattava myös riittävästi aikaa perintätoimiin ja vähintäänkin katkaisun tekemistä varten. Takautumissaatavan vanhentumisajan pituudesta ei ole erityissäännöstä, joten sovellettavaksi tulee yleinen kolmen vuoden vanhentumisaika. Näin velan maksaneella velallisella on käytettävänään normaalinpituinen vanhentumisaika takautumissaatavansa perimiseen.

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme