+
-+ Tulosta

Takaaja ottaa vastuun toisen velasta

Allekirjoittaessaan takaussitoumuksen takaaja ottaa vastuun toisen henkilön, yrityksen tai yhteisön ottaman velan maksamisesta. Jos velallinen ei maksa velkaa sovitusti, velka voidaan periä takaajalta. Takaaja vastaa sitoumuksestaan tuloillaan ja myös varallisuudellaan.

Yksityistakaajan suoja

Takausta ja vierasvelkapanttausta koskevassa laissa on parannettu erityisesti yksityistakaajan asemaa. Yksityistakaajan suoja koskee vain yksityishenkilöä, joka antaa takauksen pankille tai muulle luotonantajalle. Yksityistakaajana ei pidetä velallisyrityksen toimitusjohtajaa, hallituksen jäsentä, vastuunalaista yhtiömiestä eikä henkilöä, joka omistaa vähintään kolmasosan velkaa ottaneesta yrityksestä.

  • Takausvastuuta voidaan sovitella sillä perusteella, että takausvastuun määrä on kohtuuttoman suuri takaajan taloudelliseen asemaan nähden ja luotonantaja takaushetkellä tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää, että takaajan vastuu on tämän maksukykyyn nähden liian suuri.
  • Asuntoluotoissa luotonantajan tulee realisoida vakuudeksi annettu asunto ennen kuin maksua voidaan vaatia asuntoluoton takaajalta

Ennen lain voimaantuloa 1.10.1999 annettuihin takauksiin ei kuitenkaan sovelleta em. yksityistakaajan suojaan liittyviä säännöksiä.

Takaaja saa tietoja velallisen maksuista ja lainanhoidosta

Takaaja voi pyytää pankilta tietoja siitä, kuinka velallinen hoitaa velkaansa ja onko velallisen maksukyvyssä tapahtunut muutoksia. Takaajan oikeus saada pankilta tietoja perustuu suoraan lakiin, eikä tietojen saanti edellytä velallisen antamaa lupaa. Pankilla on velvollisuus antaa ne tiedot, jotka sillä on ja tarkistaa velallista koskevat luottotiedot. Näiden tietojen antamisesta voidaan periä kohtuulliset kustannukset kysyjältä eli takaajalta.

Kun velka erääntyy

Takaaja voi joutua maksuvelvolliseksi, kun velka on erääntynyt velallisen maksettavaksi. Erääntyminen voi johtua siitä, että velka on irtisanottu esimerkiksi maksun laiminlyönnin vuoksi, tai että sovittu luottoaika on päättynyt. Mikäli velallinen ei ole velkaa maksanut, sitä voidaan lähteä vaatimaan sekä velalliselta että takaajalta. Jos velka irtisanotaan, irtisanomisilmoitus toimitetaan myös takaajalle. Takaaja voi aina maksaa erääntyneen velan ilman, että hänen tarvitsisi odottaa velkojan perintätoimia.

Takausvelan erääntyminen riippuu myös takaussitoumuksessa sovituista ehdoista. Kun takausvelka on erääntynyt, ensisijaisesti kannattaa vielä pyrkiä neuvottelemaan pankin kanssa maksujärjestelyistä.

Vaikka velka on eräännytetty, yksityistakaaja voi lain mukaan maksaa velan sen alkuperäisen maksuaikataulun mukaisesti. Näin takaaja saa maksuaikaa ja välttyy viivästysseuraamuksilta. Menettely edellyttää kuitenkin, että takaaja suorittaa velkojalle rästissä olevat maksuerät ja asettaa loppuvelasta vakuuden (esinevakuuden tai pankkitakauksen).

Jos velkaa ei makseta vapaaehtoisesti, velkoja ryhtyy päävelallista ja takaajaa vastaan perintätoimiin. Tarvittaessa pankki panee vireille kanteen tuomioistuimessa ja ryhtyy tuomioistuimen päätöksen saatuaan perimään velkaa ulosoton kautta. Maksuhäiriöstä tulee merkintä luottotietoihin.

Jos takaaja tulee maksukyvyttömäksi takausvelan langettua hänen maksettavakseen ja vapaaehtoisjärjestelyihin velkojan kanssa ei päästä, kannattaa takaajan selvittää mahdollisuudet oikeudelliseen velkajärjestelyyn pääsemiseen.

Takaaja voi periä maksamaansa velkaa päävelallisesta tai toiselta takaajalta

(= takautumis- eli regressioikeus)

Takaajalla on oikeus periä koko maksamansa takausvelan määrä viivästyskorkoineen päävelalliselta. Jos muuta ei ole sovittu, yhteisen takauksen velasta antaneet vastaavat suhteessa toisiinsa velasta saman suuruisin osuuksin. Esimerkiksi jos yksi kolmesta velan takaajasta maksaa koko velan, hän voi vaatia kummaltakin muulta takaajalta 1/3 velasta. Ulosottoperintää varten takaaja tarvitsee tuomioistuimen antaman tuomion velasta.

Rajallinen verovähennysoikeus maksetusta takausvelan korosta

Verotuksessa vähennyskelpoista voi olla sellainen korko, joka on aiheutunut takausvelasta. Edellytyksenä on, että alkuperäisellä velallisella olisi ollut oikeus korkojen vähentämiseen elinkeinotoimintaan tai maatalouteen kohdistuvina korkoina. Vähennyskelpoista on se osa korosta, joka on kertynyt sen jälkeen kun velallinen on todettu maksukyvyttömäksi, esimerkiksi ulosotossa varattomaksi.

Takausvelan vanhentuminen

Takaajan vastuu velkojaan nähden vanhentuu kolmen vuoden kuluttua päävelan erääntymisestä, jollei vanhentumista ole sitä ennen katkaistu.

Jos takaus on annettu voimassaololtaan määrätyksi ajaksi, velkoja menettää oikeutensa takaajaa kohtaan, jollei hän vaadi takaajalta suoritusta ennen kyseisen ajan päättymistä.

Takaussitoumus vanhentuu lisäksi kymmenen vuoden kuluttua sitoumuksen antamisesta niin kuin velan vanhentumisesta annetun lain 8 §:ssä säädetään; jos kysymys on esimerkiksi toistaiseksi myönnetystä velasta (kuten toistaiseksi voimassa oleva luottolimiitti), takaus vanhentuu kymmenen vuoden kuluttua velvoitteen oikeusperusteen syntymisestä, jollei vanhentumista ole sitä ennen katkaistu.

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme