+
-+ Tulosta

Perintä ja maksuviivästykset

Kilpailu- ja kuluttajavirasto valvoo perintää

Kilpailu- ja kuluttajaviraston sivuilla selvitetään maksuviivästysten ja perinnän säännöksiä ja annetaan kuluttajille ohjeita tilanteisiin, joissa laskuja ja maksuja ei niiden erääntyessä kykene suorittamaan. Perintälain mukaan kuluttaja-asiamies valvoo perintää, kun kyse on kuluttajasaatavien perimisestä.

Velalliselta perittävien kohtuullisten perintäkulujen enimmäismäärät

Saman kuluttajasaatavan perinnästä velalliselta saa vaatia perintäkuluina yhteensä enintään seuraavat määrät:

  • 60 €, jos saatavan pääoma on enintään 100 €;
  • 120 €, jos saatavan pääoma on yli 100 €, mutta enintään 1 000 €;
  • 210 €, jos saatavan pääoma on yli 1 000 €.

Velalliselta saa vaatia säädetyt määrät ylittävät todelliset perintäkulut, jos perinnän suorittaminen on ollut poikkeuksellisen vaikeaa eikä toteutettuja perintätoimia voida pitää suhteettomina ottaen huomioon erityisesti saatavan pääoma. Velalliselle on tällöin esitettävä erittely vaadituista perintäkuluista ja niiden perusteista sekä samalla ilmoitettava ne syyt, joiden vuoksi kulut ylittävät muutoin sovellettavan kokonaiskuluvastuun enimmäismäärän. Suoraan ulosottokelpoisen kuluttajasaatavan perinnästä velalliselta saa vaatia perintäkuluina yhteensä enintään 51 €.

Velalliselta saa pääsääntöisesti vaatia kuluja enintään kahdesta maksuvaatimuksesta.

Kuluttajasaatavien perintäkulujen eritellyt enimmäismäärät on vahvistettu perintälain 10 a §:ssä.

Oikeus pyytää vapaaehtoisen perinnän keskeyttämistä ja siirtoa ulosottoperintään

Velallinen saa pyytää perintälain mukaisen perinnän keskeyttämistä ja asian siirtämistä oikeudelliseen perintään. Keskeytyspyyntö voi olla järkevä esimerkiksi silloin, kun on ilmeistä, että perintä on tuloksetonta ja vain lisää velallisen maksettavaksi tulevia perintäkuluja.

Keskeytyspyynnön jälkeen velkoja voi velkoa saatavaa tuomioistuimessa tai hakea ulosottoa. Muunlaista perintää velkoja saa jatkaa vain jos ei vaadi velalliselta korvausta perintäkuluista.

Suoritusten kohdentamisjärjestykseen muutos

Velallisen maksamien suoritusten kohdentamista saatavan eri osille muutetaan niin, että suoritukset on kohdennettava ensiksi varsinaiselle saatavalle ja vasta sen jälkeen kuluille. Näin velan pääoma lyhenee nopeammin ja velallisella on paremmat mahdollisuudet valvoa perintäkulujen määrää ja riitauttaa kohtuuttomat kulut.

Velkomis- ja häätöasioiden oikeudenkäyntikulut

Vastapuolen maksettavaksi tuomittavien oikeudenkäyntikulujen enimmäismäärät ovat:

  • 50 €, jos velan pääoma on alle 300 €.
  • 80 €, jos velan pääoma on vähintään 300 €, mutta enintään 1 000 €.
  • 110 €, jos velan pääoma on yli 1 000 € tai kyse on häädöstä.

Velallisen oikeus saada velkojalta tietoja velkatilanteestaan

Velallisella on oikeus saada velkojaltaan kerran vuodessa maksutta ajantasaiset tiedot velkojensa kokonaismääristä ja perusteista, erittely maksamattomista veloista ja niiden lyhennyksistä sekä selvitys koroista ja kuluista.

Jos velallinen pyytää erittelyn tai selvityksen useammin kuin kerran vuodessa, velkojalla on oikeus saada velalliselta kohtuullinen korvaus erittelyn tai selvityksen laatimisesta aiheutuvista kustannuksista

Alaikäisiin kohdistuva perintä

Alaikäisiin kohdistuva perintä ja sen seuraukset huolestuttavat kuluttaja-asiamiestä. Alaikäisen oikeustoimikelpoisuus on holhouslainsäädännössä rajoitettu koskemaan vain olosuhteisiin nähden tavanomaisia ja merkitykseltään vähäisiä sopimuksia sekä alaikäisen omien työansioiden ja huoltajan hänen käyttöönsä antamien varojen käyttämistä. Velanottoon alaikäisen omat valtuudet eivät ulotu lainkaan: valtion takaaman opintolainan voi saada huoltajan suostumuksella, mutta muihin lainoihin tarvitaan holhousviranomaisen lupa. Ilman lupaa tehty toimi ei sido alaikäistä eikä siihen liittyvää perintääkään voida kohdistaa häneen.

Holhouslainsäädännön lähtökohtana on siis pyrkimys suojella alaikäistä velkaantumiselta, jotta hän voisi aloittaa täysi-ikäisen elämän ilman velkataakkaa ja maksuhäiriömerkintöjä. Kuluttaja-asiamiehen mielestä jo sopimuskäytäntöjen tulisi olla sellaisia, että huoltajan suostumusta vaativissa sopimuksissa maksuvelvolliseksi sovitaan suostumuksen antava huoltaja eikä palvelua käyttävä alaikäinen. Silloinkin, kun saatavan perintä perustuu alaikäistä itseään sitovaan perusteeseen, alaikäisen suojelun periaate tulisi ottaa perinnässä huomioon. Yksinomaan alaikäiseen kohdistuvan perinnän tulisi olla poikkeuksellista.

Myös ulosottolainsäädännössä on katsottu tarpeelliseksi pyrkiä estämään alaikäisten joutuminen maksuhäiriörekisteriin asettamalla ulosottoviranomaisille ilmoitusvelvollisuus alaikäisen veloista tämän huoltajalle ja holhousviranomaiselle.

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme