+
-+ Tulosta

Sosiaalityöntekijät

Terveydenhuollon sosiaalityö on osa potilaan kokonaisvaltaista hoitoa. Vakava sairastuminen ja siitä kuntoutuminen on prosessi, joka koskettaa monia elämänalueita - asumista, arkiselviytymistä, perhesuhteita, toimeentuloa, fyysisiä ja psyykkisiä voimavaroja. Sairauden aiheuttamat muutokset edellyttävät asioiden uudelleen järjestämistä tai sopeutumista pysyviin muutoksiin.

Sosiaalityöntekijän tehtävänä on sosiaalisen elämäntilanteen kartoittaminen ja ratkaisumallien etsiminen yhdessä potilaan ja hänen lähiomaistensa kanssa sekä potilaan voimaannuttaminen. Kartoituksen perusteella sosiaalityöntekijä voi yhdessä potilaan ja omaisten kanssa arvioida ja ennakoida tarvittavia tukitoimia, laittaa vireille välttämättömät sosiaalivakuutusasiat sekä kotiutukseen ja kotona asumiseen tarvittavat tukipalvelut. Selvittelyprosessi antaa hyvän mahdollisuuden myös psykososiaalisen tuen antamiseen sairauden muutosvaiheiden aikana.

Sosiaalityöntekijä

  • toimii ammatillisena asiantuntijana sosiaalisen toimintakyvyn kartoittamisessa, sosiaaliturvaan ja lakeihin liittyvissä asioissa ja moniammatillisessa tiimissä
  • on yhteydessä omaisiin, viranomaisiin, järjestöihin ja muihin tahoihin
  • ohjaa ja neuvoo selviytymistä tukevissa palveluissa (mm. kotihoito, vammaispalvelu) sekä sosiaaliturvaan liittyvien etuuksien hakemisessa (mm. sairauspäiväraha, matkakorvaus, hoito- ja toimeentulotuki) ja vakuutusasioissa
  • toimii omalta osaltaan ammatillisena asiantuntijana kuntoutusasioissa (mm. työkykyyn liittyvät asiat)

Yhteystiedot

Sosiaalityöntekijä
Jenni Pyötsiä
puh. 020 615 1615
Osasto 4 sekä kaikki poliklinikat.

Sosiaalityöntekijä

puh. 020 615 1616
Osastot 2, 3, 5 ja 6
sekä tehostettu valvonta.

Osoite
Pohjois-Kymen sairaala
Sairaalankuja 3 C, 2. krs
45750 Sairaalamäki

Sähköposti
etunimi.sukunimi(at)kouvola.fi

Ohje sähköpostin käyttöön
Kouvolan kaupungilla on käytössään suojaamaton sähköposti, jossa viestin lähettäjää ei voida tunnistaa eikä viestiä salata. Tämän vuoksi sähköpostia ei suositella salassa pidettävien tai arkaluonteista tietoa sisältävien viestien lähettämiseen. Mikäli tällaista tietoa sisältäviä asioita tulee sähköpostin kautta, ei henkilökunta voi vastata siihen sähköpostilla. Suojaamattoman sähköpostin kautta voidaan antaa vain yleistä neuvontaa. Lisätietoja tietosuojavaltuutetun toimiston sivuilta.