+
-+ Tulosta

Osastolla 6 hoidetaan naistentautien, urologian, ortopedian ja pehmytosakirurgian tutkimus- ja leikkauspotilaita sekä päiväkirurgisia potilaita. Leikkauspotilaista noin 2/3 on päiväkirurgisia potilaita. Osastolla hoidetaan myös sisätautien erikoisalan potilaita.

Päiväkirurgia sisältää leikkaussalissa tapahtuvan suunnitellun toimenpiteen, joka edellyttää joko laajan puudutuksen tai yleisanestesian käyttämistä. Päiväkirurgia on lyhytjälkihoitoista kirurgiaa, joten potilas pääsee kotiutumaan leikkauspäivänä.

Oikea potilasvalinta, potilaiden suullinen ja kirjallinen ohjaus, potilaan oman aktiivisuuden tukeminen, hyvä kivun hoito ja oikea-aikainen kotiutus ovat ensiarvoisen tärkeitä lyhyissä hoitojaksoissa. Osastolla on 23 potilaspaikkaa ja osasto on jaettu kahteen moduuliin, joissa molemmissa on vaihtuva oma hoitotiimi.

Osaston vierailuaika on klo 9-19.

Mitä voit meillä oppia

  • Hahmottamaan kirurgisen potilaan kokonaishoitoa (pre -ja postoperatiivinen hoito).
  • Työskentelemään moniammatillisen työryhmän jäsenenä.
  • Käyttämään sähköisiä potilasjärjestelmiä.
  • Potilaan suullista ja kirjallista ohjausta.

Harjoittelusta

Jos olet ensimmäistä kertaa Pohjois-Kymen sairaalassa harjoittelussa, harjoittelu alkaa ensimmäisenä maanantaina klo 11:30, tapaaminen pääovilla. Jos olet jo aiemmin ollut sairaalassamme harjoittelussa, voit mennä suoraan yksikköön klo 12:00. Ensimmäisenä päivänä sinulle on nimetty henkilö, joka ottaa sinut vastaan osastolla. Hän esittelee paikat ja kertoo tarkemmin osastosta ja sen toimintatavoista. Pääset tutustumaan perehdytyskansioon ja laatimaan ensimmäisten viikkojen työvuoroja.

Harjoittelemaan osastolle voidaan ottaa sairaanhoitaja-, terveydenhoitaja-, ensihoitaja- ja kätilöopiskelijoita. Opiskelijalta toivotaan kiinnostusta kirurgiseen ja naistentautien erikoisalan hoitotyöhön. Opiskelijan tulee olla suorittanut lääkehoidon perusteet (lääkelaskut) ja käytännön harjoittelun perusterveydenhuollossa. Lääkehoitoon osallistuakseen opiskelijalla tulee olla esittää lääkehoitopassi tai vastaava todistus lääkehoidon opinnoista. Hänellä tulee olla teoriatiedot kirurgisen ja sisätautipotilaan hoitotyöstä. Opiskelijan olisi hyvä myös tutustua naistentautioppiin ennen harjoitteluun tuloa.

Yhteystiedot

Osastonhoitaja
Tuula Salo

Opiskelijavastaavat
Päivi Majanne

Maarit Vargas

Jenika Rämä

puh. 020 615 1650 (toimisto)

Osoite
Sairaalankuja 3 C
45750 Sairaalamäki

Sähköposti
etunimi.sukunimi@kouvola.fi