+
-+

Esiopetuksella tarkoitetaan kuusivuotiaille tarjottavaa maksutonta opetusta. Lain mukaan esiopetus on velvoittavaa. Lapsen huoltajan on huolehdittava, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevalla lapsella on oikeus maksuttomaan esiopetukseen sinä vuonna, jona lapsi täyttää viisi vuotta. Lapsella, joka aloittaa perusopetuksen vuotta säädettyä myöhemmin, on oikeus saada esiopetusta myös oppivelvollisuuden alkamisvuonna.

Esiopetuksessa lapsen yksilöllinen oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa toisten lasten ja aikuisten kanssa. Esiopetuksessa opitaan elämysten, kokemusten ja kokeilun kautta. Leikillä on keskeinen merkitys lapsen kehityksen ja oppimisen kannalta.

Esiopetusta järjestetään koulujen toimintapäivien mukaisesti, lukuun ottamatta lauantaipäiviksi sovittuja koulupäiviä. Esiopetusta annetaan neljä tuntia päivässä.

Esiopetukseen on laadittu Kouvolan kaupungin opetussuunnitelma, jonka mukaan esiopetuspaikoissa on tehty yksikkökohtainen esiopetussuunnitelma. Lapsen esiopetussuunnitelmassa sovitaan yhdessä vanhempien kanssa kasvatuksen ja opetuksen tavoitteista ja toteuttamisen periaatteista esiopetusvuoden aikana.

Esiopetuksessa olevien oppilaiden esiopetusmatkat järjestetään perusopetuslain 32 §:n mukaisesti. Tällöin matka lähimpään esiopetuspaikkaan tulee olla yli viisi kilometriä. Kuljetusetu ei koske lapsen päivähoitokuljetuksia.

Esiopetuspaikat

Tämänhetkiset ja suunnitellut esiopetuspaikat löytyvät tulostettavina liitetiedostoina. Toimintakauden 2017-2018 esiopetuspaikkoihin voi tulla muutoksia nykyisiin verrattuna, mikäli esiopetuksen toteuttamisen ja toiminnan kannalta on tarkoituksenmukaista yhdistää ryhmiä tai perustaa uusia ryhmiä.


Yhteystiedot

Palvelualueiden esimiehet

Eteläinen alue
Asta Nikander
puh. 020 615 7612

Keskinen alue
Satu Hyytiä
puh. 020 615 5985

Pohjoinen alue
Anja Kettunen
puh. 020 615 7822

Koulujen esiopetuksen järjestäminen

Palvelualueiden esimiehet

Keskinen ja eteläinen alue
Maija Saksa
puh. 020 615 8429

Pohjoinen alue
Sari Keskinen
puh. 020 615 9340

Sähköposti
etunimi.sukunimi(at)kouvola.fi