+
-+ Tulosta

Tapahtuman turvallisuus


PELASTUSSUUNNITELMA

Yleisötilaisuuksiin ja muihin tapahtumiin, joihin osallistuvien ihmisten suuren määrän tai muun erityisen syyn vuoksi sisältyy merkittävä henkilö- tai paloturvallisuusriski, tilaisuuden järjestäjän on pelastuslain (379/2011) nojalla laadittava pelastussuunnitelma ja kuluttajaturvallisuuslain (920/2011) mukainen turvallisuusasiakirja.

Pelastussuunnitelma on laadittava yleisötilaisuuteen tai tapahtumaan, jossa

  • arvioidaan olevan läsnä samanaikaisesti vähintään 200 henkilöä
  • käytetään avotulta, ilotulitteita tai muita pyroteknisiä tuotteita taikka erikoistehosteina palo- ja räjähdysvaarallisia kemikaaleja
  • tapahtumapaikan poistumisjärjestelyt poikkeavat tavanomaisesta tai
  • tapahtuman luonne aiheuttaa erityistä vaaraa ihmisille.

Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma on toimitettava pelastuslaitokselle allekirjoitettuna viimeistään 14 vuorokautta ennen tilaisuuden alkamista. Pelastuslaitos ilmoittaa suunnitelmasta poliisille ja kuluttajaturvallisuudesta vastaavalle viranomaiselle sekä tarvittaessa ensihoidosta vastaavalle viranomaiselle.

Pelastussuunnitelman laatimisvelvoitteen voidaan katsoa myös velvoittavan laatimaan kuluttajaturvallisuuslain mukaisen turvallisuusasiakirjan. Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelmaa ja turvallisuusasiakirjaa ei tarvitse laatia erillisinä, vaan säädetyt asiakirjan sisältöä koskevat seikat voidaan koota yhteen asiakirjaan. Tästä on mainittava suunnitelmassa.

Kymenlaakson pelastuslaitos on yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa laatinut oppaan yleisötilaisuuden pelastussuunnitelman laatimisesta. Opas löytyy Kymenlaakson pelastuslaitoksen nettisivuilta.

Lisätietoja, puh. (05) 23 161 tai kymenlaakson.pelastuslaitos(at)kympe.fi


JÄRJESTYKSENVALVONTA

Järjestyksenvalvojista säädetään laissa. Sen mukaan järjestäjän on huolehdittava järjestyksen ja turvallisuuden säilymisestä sekä lain noudattamisesta tilaisuudessa. Tapahtuman järjestäjän vastuulla on arvioida väkimäärän, tilaisuuden luonteen, järjestämispaikan yms. seikkojen perusteella, montako järjestyksenvalvojaa hän tarvitsee jotta tapahtuma olisi turvallinen kaikille osallistujille.

Järjestyslaki koskee yleisesti käytettäviä paikkoja riippumatta siitä, kuka paikat omistaa.

Järjestyksenvalvojien täytyy olla poliisin hyväksymiä, jolloin heillä on voimassa oleva järjestyksenvalvojakortti tai poliisi hyväksyy heidät erikseen yksittäiseen tilaisuuteen järjestyksenvalvojiksi.

Lue lisää järjestyksenvalvojaksi hyväksymisestä sekä järjestyksenvalvojan tunnuksista.

Lisätietoja poliisin lupapalveluista, puh. 0295 414 411.

VARTIOINTI

Mikäli tapahtumapaikalla tarvitaan vartiointia, vartioinnin voi tilata vartioimisliiketoimintaluvan saaneilta yksityisiltä vartiointiliikkeiltä. Vartijaksi hyväksymisen edellytyksenä on sisäasiainministeriön vahvistaman koulutuksen hyväksytty suorittaminen.
Lisätietoja poliisin nettisivuilta kohdasta vartijaksi ja väliaikaiseksi vartijaksi hyväksyminen


ENSIAPU

Tapahtumanjärjestäjällä on velvollisuus varata tapahtumaan sen luonteesta riippuen riittävä ensiapuvalmius. Suurissa yleisötapahtumissa ensiavun järjestämisestä tulee neuvotella pelastusviranomaisen kanssa, jotta yhteistyö tapahtuman ensiapuorganisaation ja pelastuslaitoksen ensihoitoyksiköiden välillä olisi saumatonta. Ensiavun järjestämisestä tulee tehdä kirjallinen suunnitelma, joka liitetään osaksi pelastussuunnitelmaa.

Suomen Punaiselta Ristiltä voi tilata ensiapu- ja ensihoitopalveluita. Ensiapuryhmä arvioi kanssasi tilaisuuden riskitekijät ja tekee suunnitelman niihin varautumiseksi. Ryhmä kannattaa tilata viimeistään 2–4 viikkoa ennen tapahtumaa. Ensiapuryhmän tilaaminen hyvissä ajoin mukaan, jopa jo suunnitteluvaiheessa, auttaa paljon kumpaakin osapuolta ehkäisemään mahdolliset vaaratilanteet tapahtuman aikana.

Lisätietoja ja tarjoukset päivystyksestä Kouvolan osaston päivystysvastaava Jouko Monoselta jouko.mononen(at)luukku.com, puh 0400 666 409 sekä Punaisen Ristin nettisivuilta.

AVOTULEN KÄYTTÖ

Avotulta ei saa tehdä toisen maalle ilman maanomistajan lupaa.

Lain mukaan jokaisen on oltava huolellinen tulipalon tai muun onnettomuuden vaaran ja vahingon välttämiseksi. Jokaisen on myös mahdollisuuksiensa mukaan valvottava, että hänen määräysvaltansa piirissä noudatetaan tulipalon ja muun onnettomuuden ehkäisemiseksi ja henkilöturvallisuuden varmistamiseksi annettuja säännöksiä ja määräyksiä.

Nuotiota tai muuta avotulta ei saa sytyttää, jos olosuhteet kuivuuden, tuulen tai muun syyn takia ovat sellaiset, että metsäpalon, ruohikkopalon tai muun tulipalon vaara on ilmeinen.
Lisätietoja Sisäministeriön pelastusosaston nettisivulta kohdasta avotulen teon rajoitukset.


KULTTUURITULET (juhannuskokot, köyritulet yms.)

Kulttuuritulien polttamiseen ja ruoan valmistukseen avotulella saa käyttää ainoastaan käsittelemätöntä puumateriaalia. Polttaminen ei saa aiheuttaa naapurustolle savu-, noki-, haju- tai terveyshaittaa.

Lisätietoja:
Ympäristötarkastaja Marleena Naukkarinen, 020 615 8016, marleena.naukkarinen(at)kouvola.fi
Ympäristötarkastaja Katja Kangas, 020 615 7995, katja.kangas(at)kouvola.fi
Ympäristötarkastaja Jaana Martin, 020 615 8032, jaana.martin(at)kouvola.fi
Ympäristötarkastaja Jenni Ojala, 020 615 7923, jenni.ojala(at)kouvola.fi
Ympäristötarkastaja Ulla Rantanen, 020 615 8085, ulla.rantanen2(at)kouvola.fi
Ympäristöterveystarkastaja Piritta Lehtonen, 020 615 8005, piritta.lehtonen(at)kouvola.fi

ILOTULITTEET

Ilotulitteiden käyttö ilman erillistä ilmoitusta pelastusviranomaiselle on sallittu 31.12. klo 18.00 - 1.1. klo 02.00. Muuna aikana ilotulitteiden käytöstä on ilmoitettava vähintään 5 vuorokautta ennen ilotulitteiden käyttämistä paikkakunnan pelastusviranomaiselle. Pelastusviranomainen voi asettaa toiminnalle turvallisuuden kannalta tarpeellisia ehtoja ja rajoituksia tai kieltää käytön. Ilmoituslomake ilotulitteiden käytöstä Kymenlaakson pelastuslaitoksen nettisivulla. Sivulta löytyy myös ohje ilotulitteiden säilytysrajoituksista.

Kun kuluttajailotulitteita käytetään muussa tilaisuudessa kuin yksityisen henkilön järjestämässä tilaisuudessa, tulee käytöstä tehdä ilmoitus poliisille. Ilotulitusnäytöksen järjestämisestä on ilmoitettava paikkakunnan poliisille vähintään 14 vuorokautta ennen näytöksen järjestämistä. Tarkemmat ohjeet ja palveluhinnasto poliisin nettisivulta.

Poliisi kuulee tarvittaessa ilmoituksen johdosta kunnan pelastusviranomaista. Poliisi myös ilmoittaa näytöksestä kunnan pelastusviranomaisille ja hätäkeskukselle.

Ilotulitteiden käyttöön on oltava myös maanomistajan ja alueen haltijan lupa.

NESTEKAASU

Tapahtumanjärjestäjän tulee kartoittaa tapahtumassa käytettävän nestekaasun kokonaistarve ja neuvotella siitä pelastusviranomaisen kanssa hyvissä ajoin ennen tapahtumaa. Pelastusviranomaisella on mahdollisuus rajoittaa nestekaasun määrää tai tarvittaessa kieltää sen käyttö kokonaan, jos harjoitettu toiminta tai olosuhteet aiheuttavat henkilöriskin.

Lisätietoja sekä nestekaasua koskevat säilytysrajoitukset Kymenlaakson pelastuslaitoksen nettisivuilta www.kympe.fi tai puh. (05) 23 161.
Sähköpostiosoite kymenlaakson.pelastuslaitos(a)kympe.fi

PALAVAT NESTEET

Palavien nesteiden käsittelyssä on noudatettava riittävää varovaisuutta. Pelastusviranomainen voi tarvittaessa rajoittaa palavien nesteiden määrää tai hyväksyä säilytettäväksi palavia nesteitä enemmän, jos se on turvallisuutta vaarantamatta mahdollista.

Lisätietoja palavien nesteiden käsittelystä sekä säilytysrajoituksista Kymenlaakson pelastuslaitoksen nettisivuilta, puh. (05) 23 161.
Sähköpostiosoite kymenlaakson.pelastuslaitos(a)kympe.fi

PYROTEKNISET TEHOSTEET

Pyroteknisten tuotteiden käyttö on ammattimaista toimintaa ja vaatii aina pelastusviranomaisen hyväksynnän. Ilmoitus pyroteknisten tuotteiden käytöstä yleisötapahtumassa on tehtävä pelastusviranomaiselle vähintään 14 vuorokautta ennen tilaisuuden järjestämistä. Pelastusviranomainen voi ilmoituksen perusteella määrätä pyroteknisten tuotteiden turvallisen käsittelyn kannalta tarpeellisia rajoituksia ja ehtoja aiotulle käytölle. Pelastusviranomainen voi myös kieltää käytön, jos siitä aiotussa paikassa ja aiottuna ajankohtana voidaan katsoa aiheutuvan ilmeistä henkilö-, ympäristö- tai omaisuusvahinkojen vaaraa.

Pelastusviranomaiselle tehdyssä ilmoituksessa tulee olla nimettynä vastuuhenkilö, jolla tulee olla panostajalaissa tarkoitettu panostajan pätevyys (Panostajalaki 219/2000). Vastuuhenkilön tehtävänä on huolehtia siitä, että pyroteknisiä tuotteita käytetään säännösten sekä pelastusviranomaisen asettamien rajoitusten ja ehtojen mukaisesti.
Ilmoitus tehosteiden käytöstä Kymenlaakson pelastuslaitoksen nettisivuilla.

SÄHKÖ

Tapahtumien yhteydessä tarvittavan sähkön toimittamisen mahdollisista vakuuksista sovitaan sähkölaitoksen asiakastoimiston kanssa.

KSS Energia Oy, puh. (05) 885 111
Kymenlaakson Sähkö Oy, puh. (05) 77 801

Tapahtumien tai muiden tilaisuuksien yhteydessä tarvittavasta julkisen valaistuksen pimentämisestä tai muuttamisesta tulee tehdä tilaus ja sopia käytännön toimista sähkölaitoksen kanssa hyvissä ajoin etukäteen. Jos kyseessä on pitempiaikainen tai ison alueen pimentäminen, on otettava yhteys poliisiin turvallisuuskysymysten hoitamiseksi.
Sähköturvallisuuteen liittyvät tekijät on otettava huomioon laadittaessa pelastussuunnitelmaa.

RAKENNUSTURVALLISUUS

Mikäli tapahtumaa varten rakennetaan tilapäisiä rakenteita, tulee niiden
turvallisuudesta sekä tarvittavista luvista neuvotella rakennusviranomaisen kanssa.

Mikäli kokoontumistila vaatii rakennus- tai toimenpideluvan, luvassa vahvistetaan kyseisessä tilassa samanaikaisesti sallittujen henkilöiden enimmäismäärä.

Varmimmin tavoitat lupakäsittelijät/lupapäätösten tekijät sopimalla tapaamisajankohdasta etukäteen.

Lupakäsittelijät/päätökset:
Rakennusvalvontapalvelut, Valtakatu 33, Kuusankoski

Lisätietoja tarvittavista luvista sekä yhteystiedot vastuualueittain rakennusvalvontapalveluiden nettisivuilta.


Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme