+
-+ Tulosta
Tapahtuma


ILMOITUS POLIISILLE YLEISÖTILAISUUDEN JÄRJESTÄMISESTÄ

Yleisötilaisuuden järjestämisestä on tehtävä kirjallinen ilmoitus järjestämispaikan poliisille vähintään viisi vuorokautta ennen tilaisuuden alkamista. Poikkeuksen muodostavat yleisötilaisuudet, jotka osanottajien vähäisen määrän, tilaisuuden luonteen tai järjestämispaikan vuoksi eivät edellytä toimia järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi tai sivullisille ja ympäristölle aiheutuvan haitan estämiseksi tai erityisiä liikennejärjestelyjä. Yleisötilaisuudesta ilmoitettaessa on oltava mukana yleisellä paikalla järjestettävää yleisötilaisuutta koskeva ilmoitus täytettynä.

Lisätietoja, ilmoituslomake sekä palveluhinnasto poliisin nettisivulta.

ILMOITUS YLEISESTÄ KOKOUKSESTA

Ulkona yleisellä paikalla järjestettävästä yleisestä kokouksesta on tehtävä suullisesti tai kirjallisesti ilmoitus kokouspaikan poliisille vähintään kuusi tuntia ennen kokouksen alkamista. Ilmoitus voidaan tehdä myös sellaisesta ulkona yleisellä paikalla järjestettävästä mielenosoituksesta, joka on tarkoitettu ainoastaan yksittäisten henkilöiden mielipiteen ilmaisemista varten.

Yleisestä kokouksesta ilmoitettaessa on oltava mukana yleisellä paikalla järjestettävää mielenosoitusta koskeva ilmoitus täytettynä.

Lisätietoja ja ilmoituslomake poliisin nettisivulta.

ILMOITUS TERVEYSVALVONNALLE SUURESTA YLEISÖTILAISUUDESTA

Terveysvalvontaan tulisi ilmoittaa etenkin sellaisista yleisötilaisuuksista, joihin ennakoidaan osallistuvan yli 500 osallistujaa. Yleisötilaisuudessa on varattava yleisölle riittävä määrä käymälöitä käsienpesumahdollisuuksineen. Jätehuolto tulee järjestää siten, ettei siitä aiheudu terveyshaittaa. Käymälät ja jäteastiat on tyhjennettävä hygieenisesti ja riittävän usein. Lisätietoja suurten yleisötilaisuuksien hygieenisistä järjestelyistä löytyy Valviran ohjeesta (14/2011).

Mikäli tapahtumassa myydään elintarvikkeita, tulee tapahtumanjärjestäjän toimittaa lista elintarvikkeiden myyjistä terveysvalvonnalle.

Lisäksi tapahtumajärjestäjän tulee muistuttaa elintarvikkeiden ulkopaikkakuntalaisia myyjiä tiedottamaan itse toiminnastaan terveysvalvonnalle. Tiedote on oltava viranomaisella viimeistään neljä (4) arkipäivää ennen ilmoitetun toiminnan aloittamista. Hyväksytyn liikkuvan elintarvikehuoneiston tulee tiedottaa viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen hyväksytyn toiminnan aloittamista. Tiedotteen vastaanottamisesta ei peritä maksua.

Ilmoituksen elintarvikehuoneistosta voi tehdä myös tori- tai muun ulkoalueen haltija tai tapahtuman järjestäjä kaikkien alueella toimivien toimijoiden puolesta. Ilmoitus on tehtävä neljä (4) viikkoa ennen tapahtumaa. Elintarvikehuoneistoa koskevan ilmoituksen käsittelevä viranomainen antaa toimijalle todistuksen ilmoituksen käsittelystä. Ilmoituksen käsittely on maksullista.

Jos ko. alueelle tulee toimijoita, joilla on jo ilmoitettu liikkuva elintarvikehuoneisto, tulee joko toimijan tai tapahtuman järjestäjän tiedottaa näistä terveysvalvonnalle. Näin voidaan menetellä niissä tilanteissa, kun tiedetään, että jokin tapahtuma tullaan järjestämään säännöllisesti samassa paikassa. Tapahtuman järjestäjä voi tehdä ilmoituksen ja jatkossa ilmoittaa toiminnassa tapahtuvista muutoksista (keskeytys, lopettaminen, toimijoiden vaihtuminen jne.).

Tapahtumien yhteydessä on syytä kuitenkin tapauskohtaisesti miettiä, onko järkevää ilmoittaa koko tapahtuma elintarvikehuoneistoksi, vai olisiko yksinkertaisempaa, että jokainen tapahtumaan tuleva elintarvikkeiden myyjä ilmoittaa/tiedottaa itse toiminnastaan terveysvalvontaa.

Toimijan liikkuessa sen kunnan valvonta-alueella, jonka terveysvalvonnalle liikkuvasta elintarvikehuoneistosta on alun perin tehty ilmoitus, ei tiedottamista tarvitse tehdä.

Ilmoitusta elintarvikehuoneistosta ei tarvitse tehdä silloin kun toiminta on alkutuotantotoimintaan liittyvää toimintaa. Eikä silloin, jos toimintaan liittyvät riskit ovat elintarviketurvallisuudeltaan vähäiset ja toimija on yksityinen henkilö tai toimintaa ei voida pitää elinkeinon harjoittamisena.

Lisätietoa liittyen elintarvikkeisiin yleisötapahtumissa saa Eviran ulkomyyntiohjeesta (16022/3). Siinä käsitellään elintarvikkeiden käsittelyä, myyntiä ja tarjoilua koskevaa lainsäädäntöä ja sen soveltamista.

Ilmoituksen ja tiedotteen voi toimittaa ympäristöpalveluihin joko postitse osoitteella
Kouvolan kaupunki / Terveysvalvonta
PL 32, Valtakatu 33, 45701 Kuusankoski
tai sähköpostin liitteenä osoitteeseen ymparistopalvelut(at)kouvola.fi, faksi, 020 615 3467.

Elintarvikevalvonta
Anita Hanski, 020 615 7964
Vuokko Karjalainen, 020 615 7247
Saija Lassila, 020 615 5519
Piritta Lehtonen, 020 615 8005
Taina Mäkelä, 020 615 8017
Saara Toppi, 020 615 7965

Terveydensuojelu
Juha Järvinen, 020 615 7996
Mari Järvinen, 202 615 8074

ANNISKELU TILAISUUKSISSA JA TAPAHTUMISSA

Uudessa alkoholilaissa ei ole säännöstä tilapäisestä anniskeluluvasta. Tapahtumia kuten festivaaleja varten voidaan hakea määräaikaista anniskelulupaa. Tilaisuuksissa voidaan anniskella myös ilmoituksella, mutta se edellyttää, että alue on hyväksytty etukäteen anniskelualueeksi alueen omistajan tai haltijan toimesta. Anniskelusta tulee ilmoittaa lupaviranomaiselle viimeistään kolme vuorokautta ennen tilaisuuden alkua.
Lue lisää Aluehallintoviraston nettisivulta.

Valviran ohje 4/2018

YLEISIÄ TILAISUUKSIA KOSKEVA TUPAKOINTIKIELTO

Tupakkalain mukaan tupakointi on kielletty sisätiloissa järjestettävissä yleisissä tilaisuuksissa, ulkotiloissa järjestettävien yleisten tilaisuuksien katoksissa tai katsomoissa taikka muissa tilaisuuden seuraamiseen välittömästi tarkoitetuissa tiloissa, joissa osallistujat oleskelevat paikoillaan ja kokonaan päiväkotien taikka esi- tai perusopetusta, ammatillista koulutusta tai lukio-opetusta antavien oppilaitosten ulkotiloissa.

Yleisen tilaisuuden järjestäjä voi kuitenkin sallia tupakoinnin tähän tarkoitukseen varatussa huoneessa tai asianomaisen huoneiston tai tilan osassa siten, ettei tupakansavu pääse kulkeutumaan niihin sisätiloihin, joissa tupakointi on kielletty. Tupakointia varten ei kuitenkaan voida järjestää erillistä huonetta tai muuta tilaa sellaisen sisätilan yhteyteen, joka on pääasiassa alle 18-vuotiaiden käytössä.

Lisätietoja:
Terveydensuojelusuunnittelija Tuomas Hiltunen, puh. 020 615 7910, tuomas.hiltunen(at)kouvola.fi
Terveystarkastaja Juha Järvinen, puh. 020 615 7996, juha.jarvinen(at)kouvola.fi

MELUILMOITUS

Tilapäistä melua aiheuttavasta tapahtumasta tai yleisötilaisuudesta tulee tehdä kirjallinen ilmoitus Kouvolan kaupungin ympäristöpalveluille. Meluilmoitus tarvitaan ulkotiloissa järjestettävistä tapahtumista, joissa käytetään äänentoistolaitteita, jos melun on syytä olettaa olevan erityisen häiritsevää lähistöllä asuville, oleskeleville tai työskenteleville.

Meluilmoitusta ei kuitenkaan pääsääntöisesti tarvitse tehdä ulkoilmakonserteista ja tapahtumista (pois lukien moottoriurheilutapahtumat), jotka kestävät enintään yhden päivän ja järjestetään klo 07–22 välisenä aikana. Myöskään ilotulituksista tai sirkusesityksistä ei meluilmoitusta tarvita. Meluilmoitusvelvollisuus ei koske yksityishenkilöiden tapahtumia, kuten esim. hää- tai syntymäpäiväjuhlia.

Ilmoitus on tehtävä viimeistään 30 vuorokautta ennen tapahtumaa. Meluilmoituksen käsittelystä peritään kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen maksu.

Meluilmoituslomake ja lisätietoja asiasta kaupungin ympäristönsuojelun nettisivulta tai

Ympäristötarkastaja Katja Kangas, puh. 020 615 7995, katja.kangas(at)kouvola.fi
Ympäristötarkastaja Marleena Naukkarinen, puh. 020 615 8016, marleena.naukkarinen(at)kouvola.fi

TILAPÄISET LIIKENNEJÄRJESTELYT

Liikenteen- ja pysäköinninohjauksen onnistuminen vaikuttaa merkittävästi tapahtuman onnistumiseen. Tilapäiset liikenteenohjaajat erilaisiin tapahtumiin hyväksyy poliisi.

Mikäli tilaisuuden yhteydessä tarvitsee sulkea katuja, pysäköintimittareita tai -alueita tai toimia muuten liikennealueella, tarvitaan maanomistajan tai vuokraoikeuden haltijan lupa.

Luvan katualueiden käyttöön myöntää katupäällikkö. Lupaa haetaan kirjallisesti tai sähköpostin avulla. Tilapäiset liikennejärjestelyt on suunniteltava ennen lupahakemuksen jättämistä.

Katupäällikkö Erkki Immonen, puh. 020 615 8262 tai s-posti tekninenjaymparisto(at)kouvola.fi
Lisätietoja ja katulupahakemus kaupungin yhdyskuntateknisten palvelujen nettisivulta.


MAASTO- JA VESILIIKENNELAIN MUKAISET KILPAILUT JA HARJOITUKSET

Moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla tai vesikulkuneuvoilla tapahtuvaan kilpailujen ja harjoitusten toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen samassa maastossa tai vesialueella on haettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lupa. Lupaa ei kuitenkaan tarvita tätä tarkoitusta varten asemakaavassa varatulle alueelle tai alueelle, jolle on annettu ympäristönsuojelulaissa tarkoitettu ympäristölupa.

Lisätietoja:
Ympäristönsuojelun nettisivulta tai
ympäristötarkastaja Katja Kangas, puh. 020 615 7995 tai katja.kangas(at)kouvola.fi

ILMOITUS TILAPÄISESTÄ LEIRINTÄALUEESTA

Mikäli tapahtuman yhteydessä järjestetään osallistujille tilapäinen leirintäalue, tulee siitä tehdä ilmoitus Kouvolan kaupungin ympäristöpalveluille viimeistään kolme kuukautta ennen toiminnan aloittamista.

Lue lisää ympäristönsuojelun nettisivulta.


ELOKUVIEN JA MAINOSTEN KUVAAMINEN

Kaupungin mailla tapahtuvia kuvauksia varten maanomistajan lupaa ei tarvita, jos kaupungille ei aiheudu niistä kuluja tai vahinkoja. Mikäli elokuvan kuvaaminen yleisellä paikalla rajoittaa muiden liikkumista tai aiheuttaa liikennejärjestelyjä, tehdään ilmoitus poliisille ja Kouvolan kaupungin tekniikka- ja ympäristöpalveluihin. Jos kuvaus tapahtuu yksityisen maanomistajan tai kiinteistönhaltijan maalla, lupa on kysyttävä maan tai kiinteistön omistajalta.

Kaupungin alueiden käyttö ja mainosluvat
katupäällikkö Erkki Immonen, 020 615 8262 tai tekninenjaymparisto(at)kouvola.fi

Poliisin lupapalvelut, puh. 0295 414 411

Kuvausluvat liikunta- ja ulkoilualueilla
Liikuntapäällikkö Teemu Mäkipaakkanen, 020 615 8228 tai teemu.makipaakkanen(at)kouvola.fi

Kuvausluvat museoalueilla
Museonjohtaja Elina Bonelius, 020 615 8332 tai elina.bonelius(at)kouvola.fi

Lupa taideteoksista,
esim. maalauksista tai patsaista, otettujen kuvien käyttöön julisteessa tai muissa julkaisuissa, amanuenssi Anna-Kaarina Kippola, 020 615 4654 tai anna-kaarina.kippola(at)kouvola.fi


MAINOKSET JA OPASTEET

Mainosten sijoittamiseen katu- ja yleisille alueille tarvitaan kaupungin lupa. Yhdyskuntatekniikka vuokraa mainospaikat kirjallisten anomusten perusteella urheilu-, kulttuuri-, messu-, ym. tapahtumien mainostamista varten.

MAINOSLUVAT
Liikennealueilla
Katupäällikkö Erkki Immonen, 020 615 8262 tai tekninenjaymparisto(at)kouvola.fi
Viheralueilla
Viherpäällikkö Jouni Dahlman, 020 615 8569 tai jouni.dahlman(at)kouvola.fi.
Mainosvaatepaikkojen varaukset
Hallintosihteeri Anu Koskikuru, 020 615 5272 tai anu.koskikuru(at)kouvola.fi

Mainospaikkojen vuokrausehdot

Ohjeita maantien varteen sijoitettavista tilapäisistä ilmoituksista sekä määräykset ilmoituksen ulkoasusta ja sijoittamisesta ELY-keskuksen nettisivuilta.

TEKIJÄNOIKEUSKORVAUKSET

Musiikin esittäminen tilaisuuksissa ja tapahtumissa edellyttää usein sekä Teosto (tekijäkorvaukset) että Gramex (esittäjäkorvaukset) -korvausten maksamista. Ne ovat molemmat tekijänoikeusjärjestöjä, jotka toimivat palvelevina linkkeinä edustamiensa tahojen puolesta.

Gramex edustaa äänilevyllä tai muulla äänitteellä esiintyviä muusikkoja, laulajia, kapellimestareita ja äänitteiden tuottajia. Teosto edustaa säveltäjiä, sovittajia, sanoittajia ja musiikin kustantajia. Gramex-korvauksia kerätään vain äänitteiden ja musiikkivideoiden käytöstä, mutta Teosto-korvauksia kerätään niiden lisäksi myös elävän musiikin käytöstä.

Muista hakea musiikin esityslupa aina ennen tapahtumaa. Kun järjestät elävän musiikin tapahtumia, sovi esiintyjän kanssa, kumpi ilmoittaa ohjelmatiedot Teostoon.
Useimpia lupia voit hakea verkon kautta. Lisätietoja järjestöjen Teoston ja Gramexin nettisivuilta.

KOPIOSTO on tekijöiden, kustantajien ja esittävien taiteilijoiden yhteinen tekijänoikeusjärjestö. Kopiosto myöntää kattavia tekijänoikeuslupia painotuotteiden valokopiointiin kaikilla yhteiskuntaelämän aloilla. Luvalla saa kopioida lähes kaikentyyppisiä julkaisuja kuten tieto- ja kaunokirjallisuutta, ammatillisia ja tieteellisiä aikakauslehtiä, käyttöoppaita ja tutkimusraportteja. Tekijänoikeuslain nojalla teoksista saa valmistaa muutaman kappaleen yksityistä käyttöä varten, muuten teosten valokopiointiin tarvitaan lupa. Lisätietoja järjestön nettisivulta.


TAVARA-ARPAJAISLUPA

Tavara-arpajaisten järjestäminen on luvanvaraista. Tavara-arpajaislupa voidaan myöntää yhteisölle tai säätiölle, jolla on yleishyödyllinen tarkoitus. Tavara-arpajaisten tuotto on käytettävä yleishyödylliseen toimintaan.

Lisätietoja, lupahakemus, tilityslomake sekä hinnasto poliisin nettisivuilta tai
Kouvolan poliisiasema, lupapalvelut, puh. 0295 414 411.

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme