+
-+ Tulosta
Tapahtuma

ILMOITUS POLIISILLE YLEISÖTILAISUUDEN JÄRJESTÄMISESTÄ

Yleisötilaisuuden järjestämisestä on tehtävä kirjallinen ilmoitus järjestämispaikan poliisille vähintään viisi vuorokautta ennen tilaisuuden alkamista. Poikkeuksen muodostavat yleisötilaisuudet, jotka osanottajien vähäisen määrän, tilaisuuden luonteen tai järjestämispaikan vuoksi eivät edellytä toimia järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi tai sivullisille ja ympäristölle aiheutuvan haitan estämiseksi tai erityisiä liikennejärjestelyjä. Yleisötilaisuudesta ilmoitettaessa on oltava mukana yleisellä paikalla järjestettävää yleisötilaisuutta koskeva ilmoitus täytettynä.

Lisätietoja, ilmoituslomake sekä palveluhinnasto poliisin nettisivulta.

ILMOITUS YLEISESTÄ KOKOUKSESTA

Ulkona yleisellä paikalla järjestettävästä yleisestä kokouksesta on tehtävä suullisesti tai kirjallisesti ilmoitus kokouspaikan poliisille vähintään kuusi tuntia ennen kokouksen alkamista. Ilmoitus voidaan tehdä myös sellaisesta ulkona yleisellä paikalla järjestettävästä mielenosoituksesta, joka on tarkoitettu ainoastaan yksittäisten henkilöiden mielipiteen ilmaisemista varten.

Yleisestä kokouksesta ilmoitettaessa on oltava mukana yleisellä paikalla järjestettävää mielenosoitusta koskeva ilmoitus täytettynä.

Lisätietoja ja ilmoituslomake poliisin nettisivulta.

ILMOITUS TERVEYSVALVONNALLE SUURESTA YLEISÖTILAISUUDESTA

Terveysvalvontaan olisi hyvä ilmoittaa etenkin sellaisista yleisötilaisuuksista, joihin ennakoidaan osallistuvan samanaikaisesti yli 500 osallistujaa. Yleisötilaisuudessa on varattava yleisölle riittävä määrä käymälöitä käsienpesumahdollisuuksineen. Jätehuolto tulee järjestää siten, ettei siitä aiheudu terveyshaittaa. Käymälät ja jäteastiat on tyhjennettävä hygieenisesti ja riittävän usein. Lisätietoja suurten yleisötilaisuuksien hygieenisistä järjestelyistä löytyy Valviran ohjeesta (14/2011).
Ilmoituslomake on saatavissa terveysvalvonnan internet-sivuilla.

Terveydensuojelu
Juha Järvinen, 020 615 7996
Mari Järvinen, 202 615 8074


ELINTARVIKEMYYNTI

Mikäli tapahtumassa myydään ja/tai valmistetaan elintarvikkeita, tulee tapahtumanjärjes-täjällä olla riittävät tiedot (nimi, y-tunnus, yhteyshenkilö, puh.) elintarvikeyrityksistä. Terveysvalvonta voi pyytää listaa myyjistä etu- tai jälkikäteen.

Tapahtumajärjestäjän toivotaan muistuttavan elintarvikkeiden ulkopaikkakuntalaisia myyjiä tiedottamaan tulostaan terveysvalvonnalle. Tiedote on oltava viranomaisella viimeistään neljä (4) arkipäivää ennen tapahtumaa. Tiedotteen vastaanottamisesta ei peritä maksua.

Tori- tai muun ulkoalueen haltija tai tapahtuman järjestäjä voi myös tehdä kaikkien alueella toimivien toimijoiden puolesta yhteisilmoituksen. Tuolloin tulee tehdä elintarvikehuoneistoilmoitus. Se on tehtävä neljä (4) viikkoa ennen tapahtumaa. Elintarvikehuoneistoa koskevan ilmoituksen käsittelevä viranomainen antaa toimijalle todistuksen ilmoituksen käsittelystä. Ilmoituksen käsittely on maksullista.

Elintarvikehuoneistoilmoituksen tehnyt tapahtuman järjestäjän tulee jatkossa ilmoittaa toiminnassa tapahtuvista muutoksista (keskeytys, lopettaminen, toimijoiden vaihtuminen jne.).

Tapahtumien yhteydessä on syytä kuitenkin tapauskohtaisesti miettiä, onko järkevää ilmoittaa koko tapahtuma elintarvikehuoneistoksi, vai olisiko yksinkertaisempaa, että jokainen tapahtumaan tuleva ulkopaikkakuntalainen elintarvikkeiden myyjä tiedottaa itse toiminnastaan terveysvalvontaa.

Toimijan liikkuessa oman valvontakuntansa (Kouvola, Iitti) alueella, ei tiedottamista tarvitse tehdä.

Tiedotetta elintarvikehuoneistosta ei tarvitse tehdä silloin, kun toiminta on alkutuotanto-toimintaan liittyvää toimintaa. Eikä silloin, jos toimintaan liittyvät riskit ovat elintarviketurvallisuudeltaan vähäiset ja toimija on yksityinen henkilö tai toimintaa ei voida pitää elinkeinon harjoittamisena.

Lisätietoa liittyen elintarvikkeisiin yleisötapahtumissa saa Eviran ulkomyyntiohjeesta (16022/5). Siinä käsitellään elintarvikkeiden käsittelyä, myyntiä ja tarjoilua koskevaa lainsäädäntöä ja sen soveltamista.

Tiedotteen voi toimittaa ympäristöpalveluihin joko sähköisesti: Liikkuva_elintarvikehuoneisto_tiedotus

tai postitse osoitteella
Kouvolan kaupunki / Terveysvalvonta
PL 32, Valtakatu 33, 45701 Kuusankoski

tai sähköpostin liitteenä osoitteeseen
ymparistopalvelut(at)kouvola.fi, faksi 020 615 3467

Elintarvikevalvonta
Anita Hanski, 020 615 7964
Vuokko Karjalainen, 020 615 7247
Saija Lassila, 020 615 5519
Piritta Lehtonen, 020 615 8005
Terhi Ahtiainen, 020 615 8017
Maria Hämäläinen, 020 615 7965

JUOMAVESI

Mikäli tilaisuudessa on vesipisteitä yleisön ja elintarviketoimijoiden käyttöön, tulee tapah-tumajärjestäjän huolehtia, että vesi on juomakelpoista. Jos vesilähteenä on kaupungin verkoston ulkopuolinen vesilähde (esim. kaivo), tulee veden mikrobiologinen laatu (E.colit, koliformiset bakteerit ja entrokokit) tutkia ennen tapahtumaa. Tarvittaessa yhteydenotto terveysvalvontaan.

Lisätietoja terveysvalvonnasta
Minna Lindholm, 020 615 7962
Piritta Lehtonen, 020 615 8005


ANNISKELU TILAISUUKSISSA JA TAPAHTUMISSA

Uudessa alkoholilaissa ei ole säännöstä tilapäisestä anniskeluluvasta. Tapahtumia kuten festivaaleja varten voidaan hakea määräaikaista anniskelulupaa. Tilaisuuksissa voidaan anniskella myös ilmoituksella, mutta se edellyttää, että alue on hyväksytty etukäteen anniskelualueeksi alueen omistajan tai haltijan toimesta. Anniskelusta tulee ilmoittaa lupaviranomaiselle viimeistään kolme vuorokautta ennen tilaisuuden alkua.
Lue lisää Aluehallintoviraston nettisivulta.

Valviran ohje 4/2018

YLEISIÄ TILAISUUKSIA KOSKEVA TUPAKOINTIKIELTO

Tupakointi on kielletty sisätiloissa sekä ulkotilojen katoksissa tai katsomoissaja tilaisuuden seuraamiseen tarkoitetuissa tiloissa, joissa osallistujat oleskelevat paikoillaan.
Tupakointi on kielletty kokonaan päiväkotien, koulujen tai oppilaitosten ulkotiloissa.
Yleisen tilaisuuden järjestäjän tai sisätilan/ulkoalueen haltijan tulee asettaa näkyville tupakointikiellon ja mahdollisen tupakointialueen opasteet.

Yleisen tilaisuuden järjestäjä voi sallia tupakoinnin sisälle vain tupakointitilassa, joka on hyväksytty tupakointiin maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) nojalla. Tupakointi voidaan sallia myös konsertin seuraamiseen tarkoitetulla kentällä, kunhan tupakointialue on niin kaukana esiintymislavasta, ettei tupakansavu kulkeudu tilaisuutta seuraavien katsojien joukkoon.

Yleisen tilaisuuden järjestäjän on ohjeistettava henkilökuntaa tai järjestyksenvalvojia valvomaan tupakointikiellon noudattamista.

Tupakkalakia valvovat kunnan viranomaiset valvovat ulkoalueilla järjestettävien yleisten tilaisuuksien tupakointikieltoa, minkä lisäksi tupakointikiellon valvominen kuuluu poliisille.

Lisätietoja
Terveydensuojelusuunnittelija Tuomas Hiltunen, 020 615 7910, tuomas.hiltunen(at)kouvola.fi
Terveystarkastaja Juha Järvinen, 020 615 7996, juha.jarvinen(at)kouvola.fi


MELUILMOITUS

Tilapäistä melua aiheuttavasta tapahtumasta tai yleisötilaisuudesta tulee tehdä kirjallinen ilmoitus Kouvolan kaupungin ympäristöpalveluille. Meluilmoitus tarvitaan ulkotiloissa järjestettävistä tapahtumista, joissa käytetään äänentoistolaitteita, jos melun on syytä olettaa olevan erityisen häiritsevää lähistöllä asuville, oleskeleville tai työskenteleville.

Meluilmoitusta ei kuitenkaan pääsääntöisesti tarvitse tehdä ulkoilmakonserteista ja tapahtumista (pois lukien moottoriurheilutapahtumat), jotka kestävät enintään yhden päivän ja järjestetään klo 07–22 välisenä aikana. Myöskään ilotulituksista tai sirkusesityksistä ei meluilmoitusta tarvita. Meluilmoitusvelvollisuus ei koske yksityishenkilöiden tapahtumia, kuten esim. hää- tai syntymäpäiväjuhlia.

Ilmoitus on tehtävä viimeistään 30 vuorokautta ennen tapahtumaa. Meluilmoituksen käsittelystä peritään kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen maksu.

Meluilmoituslomake ja lisätietoja asiasta kaupungin ympäristönsuojelun nettisivulta tai

Ympäristötarkastaja Katja Kangas, puh. 020 615 7995, katja.kangas(at)kouvola.fi
Ympäristötarkastaja Marleena Naukkarinen, puh. 020 615 8016, marleena.naukkarinen(at)kouvola.fi

TILAPÄISET LIIKENNEJÄRJESTELYT

Liikenteen- ja pysäköinninohjauksen onnistuminen vaikuttaa merkittävästi tapahtuman onnistumiseen. Tilapäiset liikenteenohjaajat erilaisiin tapahtumiin hyväksyy poliisi.

Mikäli tilaisuuden yhteydessä tarvitsee sulkea katuja, pysäköintimittareita tai -alueita tai toimia muuten liikennealueella, tarvitaan maanomistajan tai vuokraoikeuden haltijan lupa.

Luvan katualueiden käyttöön myöntää katupäällikkö. Lupaa haetaan kirjallisesti tai sähköpostin avulla. Tilapäiset liikennejärjestelyt on suunniteltava ennen lupahakemuksen jättämistä.

Katupäällikkö Erkki Immonen, puh. 020 615 8262 tai s-posti tekninenjaymparisto(at)kouvola.fi
Lisätietoja ja katulupahakemus kaupungin yhdyskuntateknisten palvelujen nettisivulta.


MAASTO- JA VESILIIKENNELAIN MUKAISET KILPAILUT JA HARJOITUKSET

Moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla tai vesikulkuneuvoilla tapahtuvaan kilpailujen ja harjoitusten toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen samassa maastossa tai vesialueella on haettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lupa. Lupaa ei kuitenkaan tarvita tätä tarkoitusta varten asemakaavassa varatulle alueelle tai alueelle, jolle on annettu ympäristönsuojelulaissa tarkoitettu ympäristölupa.

Lupa on haettava myös yksittäisen tapahtuman järjestämiseen, jos tapahtumasta on odotettavissa huomattavia haittoja luonnolle, muulle ympäristölle, asutukselle, yleiselle virkistyskäytölle, kalastukselle tai muulle yleiselle tai yksityiselle edulle.

Lisätietoja:
Ympäristönsuojelun nettisivulta tai
ympäristötarkastaja Katja Kangas, puh. 020 615 7995 tai katja.kangas(at)kouvola.fi

ILMOITUS TILAPÄISESTÄ LEIRINTÄALUEESTA

Mikäli tapahtuman yhteydessä järjestetään osallistujille tilapäinen leirintäalue, tulee siitä tehdä ilmoitus Kouvolan kaupungin ympäristöpalveluille viimeistään kolme kuukautta ennen toiminnan aloittamista.

Lue lisää ympäristönsuojelun nettisivulta.


ELOKUVIEN JA MAINOSTEN KUVAAMINEN

Kaupungin mailla tapahtuvia kuvauksia varten maanomistajan lupaa ei tarvita, jos kaupungille ei aiheudu niistä kuluja tai vahinkoja. Mikäli elokuvan kuvaaminen yleisellä paikalla rajoittaa muiden liikkumista tai aiheuttaa liikennejärjestelyjä, tehdään ilmoitus poliisille ja Kouvolan kaupungin tekniikka- ja ympäristöpalveluihin. Jos kuvaus tapahtuu yksityisen maanomistajan tai kiinteistönhaltijan maalla, lupa on kysyttävä maan tai kiinteistön omistajalta.

Kaupungin alueiden käyttö ja mainosluvat
katupäällikkö Erkki Immonen, 020 615 8262 tai tekninenjaymparisto(at)kouvola.fi

Poliisin lupapalvelut, puh. 0295 414 411

Kuvausluvat liikunta- ja ulkoilualueilla
Liikuntapäällikkö Teemu Mäkipaakkanen, 020 615 8228 tai teemu.makipaakkanen(at)kouvola.fi

Kuvausluvat museoalueilla
Museonjohtaja Elina Bonelius, 020 615 8332 tai elina.bonelius(at)kouvola.fi

Lupa taideteoksista,
esim. maalauksista tai patsaista, otettujen kuvien käyttöön julisteessa tai muissa julkaisuissa, amanuenssi Anna-Kaarina Kippola, 020 615 4654 tai anna-kaarina.kippola(at)kouvola.fi


MAINOKSET JA OPASTEET

Mainosten sijoittamiseen katu- ja yleisille alueille tarvitaan kaupungin lupa. Yhdyskuntatekniikka vuokraa mainospaikat kirjallisten anomusten perusteella urheilu-, kulttuuri-, messu-, ym. tapahtumien mainostamista varten.

MAINOSLUVAT
Liikennealueilla
Katupäällikkö Erkki Immonen, 020 615 8262 tai tekninenjaymparisto(at)kouvola.fi
Viheralueilla
Viherpäällikkö Jouni Dahlman, 020 615 8569 tai jouni.dahlman(at)kouvola.fi.
Mainosvaatepaikkojen varaukset
Hallintosihteeri Anu Koskikuru, 020 615 5272 tai anu.koskikuru(at)kouvola.fi

Mainospaikkojen vuokrausehdot

Ohjeita maantien varteen sijoitettavista tilapäisistä ilmoituksista sekä määräykset ilmoituksen ulkoasusta ja sijoittamisesta ELY-keskuksen nettisivuilta.

TEKIJÄNOIKEUSKORVAUKSET

Musiikin esittäminen tilaisuuksissa ja tapahtumissa edellyttää usein sekä Teosto (tekijäkorvaukset) että Gramex (esittäjäkorvaukset) -korvausten maksamista. Ne ovat molemmat tekijänoikeusjärjestöjä, jotka toimivat palvelevina linkkeinä edustamiensa tahojen puolesta.

Gramex edustaa äänilevyllä tai muulla äänitteellä esiintyviä muusikkoja, laulajia, kapellimestareita ja äänitteiden tuottajia. Teosto edustaa säveltäjiä, sovittajia, sanoittajia ja musiikin kustantajia. Gramex-korvauksia kerätään vain äänitteiden ja musiikkivideoiden käytöstä, mutta Teosto-korvauksia kerätään niiden lisäksi myös elävän musiikin käytöstä.

Muista hakea musiikin esityslupa aina ennen tapahtumaa. Kun järjestät elävän musiikin tapahtumia, sovi esiintyjän kanssa, kumpi ilmoittaa ohjelmatiedot Teostoon.
Useimpia lupia voit hakea verkon kautta. Lisätietoja järjestöjen Teoston ja Gramexin nettisivuilta.

KOPIOSTO on tekijöiden, kustantajien ja esittävien taiteilijoiden yhteinen tekijänoikeusjärjestö. Kopiosto myöntää kattavia tekijänoikeuslupia painotuotteiden valokopiointiin kaikilla yhteiskuntaelämän aloilla. Luvalla saa kopioida lähes kaikentyyppisiä julkaisuja kuten tieto- ja kaunokirjallisuutta, ammatillisia ja tieteellisiä aikakauslehtiä, käyttöoppaita ja tutkimusraportteja. Tekijänoikeuslain nojalla teoksista saa valmistaa muutaman kappaleen yksityistä käyttöä varten, muuten teosten valokopiointiin tarvitaan lupa. Lisätietoja järjestön nettisivulta.


TAVARA-ARPAJAISLUPA

Tavara-arpajaisten järjestäminen on luvanvaraista. Tavara-arpajaislupa voidaan myöntää yhteisölle tai säätiölle, jolla on yleishyödyllinen tarkoitus. Tavara-arpajaisten tuotto on käytettävä yleishyödylliseen toimintaan.

Lisätietoja, lupahakemus, tilityslomake sekä hinnasto poliisin nettisivuilta tai
Kouvolan poliisiasema, lupapalvelut, puh. 0295 414 411.

ELÄIMET YLEISÖTAPAHTUMASSA

Mikäli yleisötilaisuudessa on eläimiä, on niiden hyvinvoinnista, rehusta ja jätöksistä huolehdittava asianmukaisesti. Eläimet ja toiminta tulee myös sijoittaa siten, että siitä ei ole vaaraa tapahtumavieraille.

Näyttelyn järjestäjän on rekisteröitävä näyttelypaikka eläinten pitopaikaksi, mikäli näyttelyssä on yksikin tuotantoeläin esillä. Rekisteröintiä varten näyttelypaikka on ilmoitettava aluehallintovirastolle.

Lue lisää: Eviran ohje eläinten viemisestä maatalousnäyttelyyn tai muuhun tapahtumaan.


Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme