+
-+ Tulosta

Joustava perusopetus - JOPO

JOPO:n tavoitteena on tukea oppilaita, jotka ovat vaarassa jäädä ilman perusopetuksen päättötodistusta, selkeyttää nuoren tulevaisuuden suunnitelmia/ koulutusnäkymiä sekä ehkäistä syrjäytymistä. Opetuksessa hyödynnetään erilaisia opetusmenetelmiä, pienryhmäopetusta, työpaikka-opiskelua ja erilaisia oppimisympäristöjä sekä henkilö-kohtaista tukea ja ohjausta.

Kouvolassa on viisi JOPO -ryhmää 7.-9. -luokkalaisille (yhteensä 50 oppilaspaikkaa). Opetusta järjestetään max. 10 oppilaan ryhmissä, jotka ovat Eskolanmäen koulussa, Myllykosken yhteiskoulussa, Urheilupuiston sekä Valkealan yläkouluissa.

Opetuksen järjestäminen JOPO -luokassa

 • JOPO -luokkien opetuksessa noudatetaan normaalia opetussuunnitelmaa (yleisopetuksen tavoitteet ja sisällöt) sekä Joustavan perusopetuksen opetus-suunnitelmaa
 • JOPO -luokassa noudatetaan koulun yhteisiä järjestyssääntöjä sekä luokan omia yhteisesti sovittuja sääntöjä ja käytänteitä
 • Oppilaille laaditaan oppimissuunnitelma tai tarvittaessa HOJKS

"Luksusta" JOPOssa

 • Opiskelu pienryhmässä (max. 10 oppilasta)
 • Henkilökohtainen tuki ja ohjaus, yksilöllisesti "räätälöity" opetus
 • Tiivis yhteistyö koulun ja kodin välillä
 • Elämäntaitojen opiskelu
 • Työpaikkaopiskelu
 • Koulun ulkopuoliset oppimisympäristöt
 • Leirit, toimintapäivät, tutustumiskäynnit ym.

Opetuksesta vastaa tiimi, johon kuuluu erityisluokanopettaja, JOPO-kuraattori sekä koulunkäynninohjaaja. Kasvatuskumppanuus vanhempien sekä
mahdollisten muiden tukiverkostojen kanssa on tiivistä.


Kokemuksina aikaisemmilta vuosilta:

 • JOPO -toimintamalli on lisännyt oppilaiden opiskelumotivaatiota ja tavoitteellisuutta
 • Lähes kaikki oppilaat ovat saaneet päättötodistuksen ja jatko-opintojen suunnittelu on edistynyt
 • Työpaikkaopiskelusta on pidetty ja se on vahvistanut työelämään suuntautumista
 • Yleinen elämänhallinnan vahvistuminen ja sosiaalisten taitojen parantuminen ovat osaltaan lisänneet kykyä vastaanottaa elämän haasteita.
 • Koulun ja kodin tehostettu yhteistyö on ollut avuksi kaikkien osapuolien näkökulmasta nuorten kasvun ja kehityksen tukemista.