+
-+ Tulosta

Ajankohtaista

Kaupunginhallituksen päätöksiä 26.11.2018

27.11.2018

Kouvolan kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 26.11. mm. Kouvolan kaupungin pääomarahaston lakkauttamista, henkilöstösuunnitelmaa vuosille 2019–2021 sekä talousarviota 2019 ja taloussuunnitelmaa 2019–2021.

Kouvolan kaupungin pääomarahaston lakkauttaminen

Kouvolan kaupungin pääomarahasto on muodostunut vuonna 2009 tehtyjen energiayhtiöiden omistusjärjestelyn yhteydessä syntyneistä myyntituotoista. Vuoden 2009 tilinpäätöksessä rahaston pääomaksi muodostui 33 864 000, ja summa on edelleen sama.

Pääomarahastoa ei ole purettu (pääoman käyttäminen) eikä sitä ole kartutettu (oman pääoman lisääminen) sen olemassaolon aikana. Rahasto on kirjanpidossa taseen vastattavaa puolella oman pääoman muissa omissa rahastoissa.

Rahaston lakkauttamisesta on keskusteltu tilintarkastajan kanssa, eikä kirjanpidollisesti ei ole perusteita pitää rahastoa erillisenä rahastona kaupungin taseen omassa pääomassa. Rahaston käytölle ei voida katsoa olevan tarvetta, koska sille ei ole ollut käyttötarkoitusta yhdeksän vuoden aikana. Kaupungin taloudellisen tilanteeseen nähden rahaston lakkauttaminen ja siirto edellisten tilikausien ylijäämään/alijäämään vaikuttaa positiivisesti lisäämällä edellisten tilikausien ylijäämää 33 864 000 eurolla. Asukasta kohden vaikutus on noin 400 euroa. Muutos ei vaikuta taseen muihin tunnuslukuihin.

Vs. kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:
Kouvolan kaupungin pääomarahasto lakkautetaan vuoden 2018 aikana ja rahastopääoma siirretään taseen edellisten tilikausien ylijäämään/alijäämään.

Kaupunginhallituksen päätös: Hyväksyttiin.


Lisätietoja:
Talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas(a)kouvola.fi

Lue lisää

Henkilöstösuunnitelma vuosille 2019–2021

Kouvolan kaupungin palvelurakenne muuttuu merkittävästi suunnittelukaudella. Vuoden 2019 alussa käynnistyvällä Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän muodostamisella on suuria vaikutuksia henkilöstösuunnitelmaan, sillä noin 39 % kaupungin nykyisestä henkilöstöstä siirtyy liikkeen luovutuksella sote-kuntayhtymän palvelukseen. Kouvolan kaupungin koko henkilöstön määrä on tämän jälkeen vuoden 2019 alussa noin 3400.

Henkilöstösuunnitelma vuosille 2019–2021 on laadittu talousarvion valmistelun yhteydessä. Henkilöstösuunnitelma on vuosien 2020–2021 osalta alustava ja sitä tarkistetaan vuosittain talousarvion laadinnan yhteydessä.

Kaupungin uusi organisaatio aloittaa toimintansa vuoden 2019 alussa. Alkuvuodesta tarkastellaan vielä kokonaisuudessaan kaupungin henkilöstöresurssit sekä tarpeet siirtää resursseja organisaation sisällä toiminnan vaatimusten mukaisesti.

Vs. kaupunginjohtajan ehdotus:
Henkilöstösuunnitelma vuosille 2019–2021 hyväksytään.
Vuodelle 2019 esitetyt liitteessä mainitut uudet työsuhteiset tehtävät hyväksytään.
Liikenneinsinöörin virka perustetaan 1.1.2019 alkaen liitteenä olevassa tehtäväkuvauksessa mainituin kelpoisuusvaatimuksin.

Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:
Henkilöstösuunnitelma vuosille 2019–2021 merkitään tiedoksi.

Kaupunginhallituksen päätös: Asia jätettiin pöydälle.


Lisätietoja:
Henkilöstöjohtaja Päivi Karhu, puh. 020 615 4001, paivi.karhu(a)kouvola.fi ja vs. henkilöstösuunnittelupäällikkö Annamaija Saarela, puh. 020 615 7231, annamaija.saarela(a)kouvola.fi.

Lue lisää

Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2019–2021

Kouvolan kaupungin taloudelliset lähtökohdat ovat heikentyneet syksyn aikana. Tämän hetkisten toteumaennusteiden mukaan alijäämä vuodelta 2018 kasvaa 14–18 milj. euroon.

Alijäämään merkittävimmin vaikuttavat tekijät ovat aikuisväestön menojen kasvu sekä verotuloissa tapahtunut romahdus vuoden 2017 maksuunpanotilityksen osalta. Verotulot toteutuvat vuonna 2018 noin 8,5 milj. euroa talousarviota heikommin.

Taloudellisen tasapainon saavuttamiseksi vuosien 2019–2021 sopeuttamistoimenpiteiden laatimista on aikaistettu. Toimenpiteet on laadittu niin, että niiden vaikutukset on pystytty ottamaan huomioon vuoden2019 talousarviossa ja vuosien 2019–2021 taloussuunnitelmassa.

Sopeuttamistoimenpiteiden kokonaisuus on laadittu toimialojen kanssa. Kokonaisuuteen on sisällytetty kaikki sellaiset toimenpiteet, joiden arvioidaan vähentävän kaupungin menoja tai lisäävän tuloja vuosina2019–2021 niin, että taloudellinen tasapaino saavutetaan. Tasapainottamistarpeeksi on arvioitu vuositasolla 15 milj. euroa.

Vs. kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:
Vuoden 2019 talousarvio ja vuosien 2019–2021 taloussuunnitelma hyväksytään ja talousjohtaja oikeutetaan tekemään talousarvioon teknisiä muutoksia.

Kaupunginhallituksen päätös: Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti poistaa talousarvion liitteenä olevasta menojen vähennykset ja tulojen lisäykset -listasta kohdat 29 – 33, 47, 62, 63, 65 ja 66. Muilta osin asia palautettiin uudelleen valmisteluun.


Lisätietoja:
Talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas(a)kouvola.fi

Lue lisää


Tutustu tarkemmin esityslistoihin ja pöytäkirjoihin liitteineen. Tarkastettu kokouspöytäkirja on nähtävillä kokousta seuraavan viikon keskiviikkona kaupunginkansliassa.

Kaupunginhallituksen kokoonpano ja kokouspäivät.

Lisätietoja:
Hallintojohtaja
Katja Tommiska
puh.020 615 8651

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme