+
-+ Tulosta

Tavoitteet ja jalkautus

Tulevaisuudenkuva 2020 - Kaupunkistrategian tavoitteet

Kouvolan tulevaisuudenkuva 2020 on olla luonnollinen kasvukeskus.

Visio

"Vuonna 2020 Kouvola on elinvoimainen ja luonnollinen kasvukeskus, jossa on hyvä elää, yrittää ja tehdä työtä."

Matkalla kohti visiota etappeina ovat päämäärät:

  1. Tasapainoinen talous
  2. Elinvoimainen kaupunki
  3. Asiakaslähtöinen toiminta sekä
  4. Laadukas ympäristö.

Suunnitelmakauden 2016-2018 tavoitteita:

Tasapainoinen talous
Vastuullinen ja osallistava johtaminen
Riittävä tulorahoitus, vuosikate kattaa poistot
Hyvä esimiestyö ja laadukas työelämä
Hyvinvoiva henkilöstö ja terveet työyhteisöt

Strategiaa toteuttava johdonmukainen päätöksenteko
Merkittäviä päätöksiä ja tavoitteita ei ole arvioitu ennakkoon
Toiminnan, tiedon, tietojärjestelmien ja teknologian yhteensovittaminen

Optimaalinen palvelutarjonta/-verkko
Elinvoimaa ja yhteisöllisyyttä edistävä tulevaisuuden palvelumalli on määritelty ja täytäntöönpano aloitettu.

Asiakaslähtöinen toiminta
Asiakkaan kuuleminen
Asiakkaan palvelukokemusta parannetaan.

Ennaltaehkäisyyn panostaminen
Perus- ja varhaisen tuen palvelujen resursseja lisätään, jotta erityisen tuen palvelujen käyttö vähenee.

Elinvoimainen kaupunki
Alueen saavutettavuus
Elinvoiman edistäminen kärkihankkeiden avulla.

Yrittäjyyden edistäminen päätöksenteossa ja johtamisessa
Monituottajamallin vahvistaminen.
Työllistymistä edistävien palvelujen ja toimenpiteiden tehostaminen.

Laadukas ympäristö
Energiatehokas ja uusiutuviin energialähteisiin tukeutuva kaupunki
Vähintään 50 %:ssa keskitetyissä hankinnoissa käytetään ympäristökriteerejä ja huomioidaan kokonaistaloudellisuus.
Energiatehokkuuden lisääminen ja jätemäärän vähentäminen.

Joukkoliikenne osana palvelujärjestelmää
Kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen edistäminen

Eheä kaupunkirakenne
Kaavoituksella täydennetään nykyistä kaupunkirakennetta erityisesti kaupunkikeskustassa ja rakennemallin ydinalueella.
Vähintään 70 % hyväksytyistä asemakaavoista ja 90 % maanhankinnasta kohdistuu keskeiselle kaupunkialueelle.

Strategia ohjaa taloussuunnittelua

Valtuusto on määritellyt kaupunkistrategiassa tavoitteet, joita kaupunkiorganisaation tulee toteuttaa. Samalla valtuusto on linjannut suunnan, jota se toteuttaa omassa päätöksenteossaan. Merkittävin vuotuinen päätös koskee talousarviota ja -suunnitelmaa.

Vuoden 2014 talousarvion toiminnalliset tavoitteet on johdettu uudesta kaupunkistrategiasta. Vuosittaiset toimenpiteet ja tavoitteet asetetaan vastuualueittain ja ne hyväksytään vastuualueesta päättävässä toimielimessä. Vastuut esitellään tarkemmin vuoden 2014 talousarviossa kohdassa Strategiatarkastelu, luku 2.

Henkilöstö strategian toteuttajana

Kaupunkistrategiasta on tehty tiivistetty vihko päättäjille ja esimiehille. Henkilöstölle on toteutettu huoneentaulu, jossa strategian tavoitteita on purettu helposti ymmärrettäviksi toimintavoiksi. Jotta strategia toteutuu käytännössä, on henkilöstön ymmärrettävä minkälaisia toimintatapoja tai valintoja tämä käytännössä tarkoittaa.