+
-+ Tulosta

Veneranta (kaava nro 22/011) - Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen vireilletulo, kaavan osallistumis- ja arvi-ointisuunnitelmien nähtävilläolo ja valmisteluvaiheen kuuleminen

Suunnittelualue käsittää Voikkaan Virtakivessa sijaitsevan kaupungin venesataman ja siihen rajautuvat kortteli- ja katualueet. Kaavahankkeen tavoitteena on ajanmukaistaa Venerannan katu- ja satama-alueiden sekä niihin rajautuvien lähivirkistysalueiden ja kortteleiden maankäyttö ja aluerajauk-set vastaamaan alueen palvelutason parantamiseen ja Kimolan kanavan avaamiseen liittyviä suunnitelmia. Asemakaavalla myös mahdollistetaan katujen risteysalueiden liikenneturvallinen toteutus.

Kaavahankkeen valmisteluvaiheen aineisto ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat nähtävänä 15.11. – 18.12.2017 tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä hankkeen omalla verkkosivulla www.kouvola.fi/veneranta.

Mielipiteet voi esittää kaavojen nähtävillä oloaikana suoraan suunnittelijalle tai osoitteeseen Kouvo-lan kaupunki, Kaupunkisuunnittelu, PL 32, 45701 Kuusankoski.

15.11.2017 Kaupunkisuunnittelu