+
-+ Tulosta

Ympäristö- ja maa-ainesten ottamislupapäätös/Kouvolan kaupunki, yhdyskuntatekniset palvelut

Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta on 1.11.2017 käsitellyt Kouvolan kaupungin Yhdyskuntateknisten palvelujen ympäristö- ja maa-ainesten ottamislupahakemuksen ja myöntänyt sen johdosta ympäristönsuojelulain (527/2014) ja maa-aineslain (555/1981) mukaisen luvan kiinteistölle 286-401-45-1. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 9.11.2017.

Päätös on tehty hakemuksesta koskien kalliokiviaineksen ottoa, louhintaa ja murskausta Maijanaron alueella kiinteistöllä 286-401-45-1. Toiminnasta voi aiheutua melua, pölyä ja tärinää.

Alueella on toimintaa arkipäivisin ma-pe klo 7-18, poikkeuksena poraus louhintaräjäytykset ja rikotus klo 8-18. Vuosittain louhitaan ja murskataan maksimissaan 200 000 m3 kalliota, kokonaisottomäärän ollessa 350 000 m3/5 v. Alueelle rakennetaan tukitoiminta-alue, jossa varastoidaan tarvittavat polttonesteet, kemikaalit sekä työkoneet. Hulevedet ohjataan rakennettavaan ojastoon, josta ne johtuvat laskeutusaltaaseen ja edelleen Myllypuroon. Louhintatoiminnan alkaessa lähikiinteistöillä mitataan tärinää, pölyä sekä melua. Toiminnan vaikutuksia on arvioitu YVA-selostuksessa (ympäristövaikutusten arviointimenettely).

Päätös on nähtävillä 8.11. – 11.12.2017 klo 9-15 osoitteessa Kouvolan kaupunki, Tekniikka- ja ympäristöpalvelut/kanslia, Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski. Päätöksen liitteenä on tiedot valitusoikeudesta ja –tavoista. Valitusaika päätöksestä päättyy 11.12.2017. Lisätietoja antaa: ympäristötarkastaja Jenni Ojala, p. 020 615 7923.

Valitusoikeus päätöksestä on niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea sekä muilla ympäristönsuojelulain 191 §:ssä mainituilla henkilöillä ja tahoilla.

Kouvolassa 8.11.2017 Rakennus- ja ympäristölautakunta