+
-+ Tulosta

Ympäristönsuojelun luvat ja ilmoitukset

Ympäristönsuojelun valvottavana on monia toimintoja ja hankkeita, joista toiminnanharjoittajan tulee tehdä lainsäädännön vaatimusten mukainen ilmoitus tai lupahakemus tai hakea vapautuspäätöstä. Mikäli olet epätietoinen tarvitseeko suunnittelemasi hanke viranomaislupaa tai -päätöstä, kannattaa aina kysyä etukäteen henkilökunnaltamme.

Toiminnanharjoittaja on velvollinen hakemaan ympäristölainsäädännössä määritellyille ympäristöön vaikuttaville toiminnoille luvan tai tekemään niistä ilmoituksen viranomaiselle. Ympäristölainsäädännön mukaisia lupia ja ilmoituksia käsitteleviä viranomaisia Kouvolan ja Iitin alueella ovat Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Itä-Suomen aluehallintovirasto, Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, joka on Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta. Myönnetyssä luvassa tai ilmoituksen johdosta tehdyssä päätöksessä voidaan toiminnalle asettaa ehtoja esimerkiksi ympäristökuormituksen vähentämiseksi.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle tehtävät luvat ja ilmoitukset:

Leirintäalueilmoitus

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen toimii ulkoilulain 20 §:ssä tarkoitettuna kunnan leirintäalueviranomaisena. Leirintäalueen perustamisesta ja alueen toiminnan olennaisesta muuttamisesta on viimeistään kolme kuukautta ennen toiminnan aloittamista tai muuttamista tehtävä kirjallinen ilmoitus ympäristölautakunnalle. Ilmoituksen tulee sisältää tarpeelliset tiedot leirintäalueen pitäjästä ja alueen sijainnista sekä toiminnan luonteesta ja laadusta. Ilmoitus on tehtävä myös tilapäisestä leirintäalueesta. Ulkoilulain 25 §:n mukaan tilapäisenä leirintäalueena pidetään aluetta, jolle on tarkoitus enintään 14 vrk:n ajaksi majoittaa telttoihin tai enintään tämän ajan siellä pidettäviin matkailuperävaunuihin tai matkailuajoneuvoihin yli 100 henkilöä.

Lomake leirintäalueilmoituksen tekemiseen [pdf, 63 KB]

Leirintäalueilmoituksen käsittely on maksuton.

Ulkoilulaki (606/1973)

Maa-aineslupa

Maa-ainesten ottamiseen on saatava lupa maa-aineslain (555/1981) 4 §:n mukaisesti. Lakia sovelletaan kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen pois kuljetettavaksi taikka paikalla varastoitavaksi tai jalostettavaksi, jollei 2 §:stä muuta johdu. Maa-ainesluvan myöntää Kouvolan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen, rakennus- ja ympäristölautakunta. Hakemuksen käsittelystä peritään kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen maa-ainestaksan mukainen maksu.

Yli 500 kiintokuutiometrin kotitarveotosta tulee ilmoittaa Kouvolan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ottamispaikan sijainti ja arvioitu ottamisen laajuus. Ilmoitukseen on liitettävä kartta. Ilmoituksen käsittely on maksuton.

Lupahakemus maa-ainesten ottamiseen

Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma

Selvitys naapurien kuulemisesta [pdf, 162 KB]

Ilmoitus maa-ainesten kotitarveotosta

Maastoliikennelain mukainen lupa kilpailuihin ja harjoituksiin

Maastoliikennelain 30 §:n mukaan moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla tapahtuvaan kilpailujen ja harjoitusten toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen samassa maastossa tai jääpeitteisellä vesialueella on haettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lupa. Lupaa ei kuitenkaan tarvita tätä tarkoitusta varten asemakaavassa varatulle alueelle tai alueelle tai alueelle, jolle on annettu ympäristönsuojelulaissa tarkoitettu ympäristölupa.

Lupa on haettava myös yksittäisen tapahtuman järjestämiseen, jos tapahtumasta on odotettavissa huomattavia haittoja luonnolle, muulle ympäristölle, asutukselle, yleiselle virkistyskäytölle, kalastukselle tai muulle yleiselle tai yksityiselle edulle.

Lupaa haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, johon tulee liittää maanomistajan/ vesialueen omistajan kirjallinen suostumus. Maastossa tai vesialueella pidettäville kilpailuille tarvitaan usein myös meluilmoitus.

Lupahakemuksen käsittely on maksuton.

Ohje maastoliikennelain mukaiseen lupahakemuksen tekemiseen [pdf, 197 KB]

Maastoliikennelaki (1710/1995)

Meluilmoitus

Toiminnanharjoittajan on tehtävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toimenpiteestä tai tapahtumasta, kuten rakentamisesta tai yleisötilaisuudesta, jos melun tai tärinän on syytä olettaa olevan erityisen häiritsevää.

Ilmoitusta ei tarvitse tehdä yksityishenkilön talouteen liittyvästä eikä sellaisesta toiminnasta, jolle on myönnetty ympäristölupa. Kunta voi ympäristönsuojelumääräyksissä vapauttaa tietyt toiminnat ilmoitusvelvollisuudesta.

Ilmoitus on tehtävä viimeistään 30 vuorokautta ennen toimenpiteeseen ryhtymistä tai toiminnan aloittamista. Meluilmoituslomake löytyy ympäristöhallinnon sivuilta.

Meluilmoituksen käsittelystä peritään kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen maksu.

Jos hanke toteutetaan usean kunnan alueella, ilmoitus tehdään alueelliselle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

Ympäristönsuojelulaki (527/2014)

Moottorikelkkareitin reittisuunnitelman hyväksyminen

Maastoliikennelain 15 §:n mukaan moottorikelkkareitin perustamiseksi on laadittava reittisuunnitelma, jonka hyväksymisestä päättää kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Reittisuunnitelmassa on osoitettava reitin kulku ja reittiin kuuluvat levähdys- ja huoltoalueet niin, että ne voidaan suunnitelman perusteella tarvittaessa merkitä maastoon. Suunnitelmassa on myös mainittava ne kiinteistöt, joiden kautta reitti tulisi kulkemaan, sekä esitettävä muut reitin perustamisen ja pitämisen kannalta tarpeelliset tiedot. Suunnitelmaan on liitettävä mittakaavaltaan asiamukainen reitin kulkua osoittava kartta.

Suunnitelman hyväksyminen on maksuton.

Maastoliikennelaki (1710/1995)

Ruoppausilmoitus

Vesilain 1 luvun 30 §:n mukaisesta vesialueen ruoppauksesta on tehtävä ilmoitus alueelliselle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle tai kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään 30 päivää ennen suunniteltua ruoppausajankohtaa. Ruoppausilmoitukseen on liitettävä rajanaapureiden suostumukset. Kaikki ilmoitukset, riippumatta siitä kummalle viranomaiselle ne on toimitettu, käsittelee alueellinen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Ruoppaus- ja niittoilmoituslomake

Ruoppausilmoituksen käsittely on maksuton.

Vesilaki (587/2011)

Valvontailmoitus lannan varastoinnista aumassa

Nitraattiasetuksen 9 §:n mukaisesta kuivalannan ja pakkaamattomien orgaanisten lannoitevalmisteiden varastoinnista aumassa (patterissa) tulee tehdä valvontailmoitus (6029 aumausilmoitus) kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ilmoitus tulee tehdä viimeistään 14 päivää ennen kuin on tarkoitus ryhtyä patterin tekoon.

Lannan levityksestä marraskuussa poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi tulee tehdä ilmoitus (6027 lantapoikkeus) ympäristönsuojeluviranomaiselle 31.10. mennessä. Ilmoituksen tekee toiminnanharjoittaja, jonka kotieläintilalla lantaa syntyy.

Valvontailmoituksen käsittely on maksuton.

Vna eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta

Vesiliikennelain mukainen lupa kilpailuihin ja harjoituksiin

Vesiliikennelain 21 §:n mukaan moottorikäyttöisellä vesikulkuneuvolla suoritettavien kilpailujen tai harjoitusten toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen samalla vesialueella on haettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lupa. Lupaa ei kuitenkaan tarvita tätä tarkoitusta varten asemakaavassa varatulle alueelle tai alueelle, jolle on annettu ympäristönsuojelulaissa tarkoitettu ympäristölupa.

Lupaa on haettava myös yksittäisen tapahtuman järjestämiseen, jos tapahtumasta on odotettavissa merkityksellisiä ympäristöhaittoja.

Lupaa haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, johon tulee liittää vesialueen omistajan kirjallinen suostumus. Vesialueella pidettäville kilpailuille tarvitaan usein myös meluilmoitus.

Lupahakemuksen käsittely on maksuton.

Luvan usean kunnan alueella pidettävään kilpailuun tai harjoitukseen antaa alueellinen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Vesiliikennelaki (463/1996)

Ympäristölupa

Ympäristöluvan tarve määräytyy ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaan. Ympäristölupa on oltava ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavalla, asetuksella tarkemmin säädettävällä toiminnalla. Ympäristönsuojeluasetuksen 1 §:ssä luetellaan ne toiminnot, joilla lupa on tällä perusteella oltava.

Pienempien yritysten ympäristöluvat käsittelee kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Suurten laitosten luvat ja useamman kunnan alueelle ulottuvat hankkeet käsittelee aluehallintovirasto. Lomakkeita ympäristöluvan hakemiseksi ja lisätietoja hakemuksen käsittelystä saa ympäristöhallinnon sivuilta.

Ympäristöluvan käsittelystä peritään kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen maksu. [pdf, 93 KB]

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) ja ympäristönsuojeluasetus (713/2014)

Hakemus kiinteistön vapauttamiseksi velvollisuudesta liittyä vesihuoltolaitoksen verkostoon

Vesihuoltolaitoksen vesijohto-, viemäri- tai hulevesiverkostoon liittymisestä voi hakea vapautusta joko vapaamuotoisesti tehdyllä hakemuksella tai ympäristöpalvelujen lomakkeella. Vapaamuotoisesta hakemuksesta tulee kuitenkin ilmetä kaikki asian käsittelyn kannalta keskeiset seikat.

Hakemuksen käsittely on maksuton.

Vapautushakemus lomake [pdf, 493 KB]

Poikkeaminen ympäristönsuojelumääräyksistä

Kouvolan ympäristönsuojelumääräysten 24 §:n mukaan maanalainen käytöstä poistettu öljysäiliö on poistettava maaperästä putkistoineen vuoden kuluessa säiliön käytöstä poistamisesta. Määräysten 30 §:n mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi yksittäistapauksessa erityisestä syystä myöntää hakemuksesta luvan poiketa määräyksistä.
Hakemuksen käsittelystä peritään kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen maksu.

Hakemuslomake öljysäiliön jättäminen maahan [pdf, 103 KB] Kouvolan ympäristönsuojelumääräykset

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme