+
-+ Tulosta

Haja-asutuksen jätevesi

Jätevesien käsittely vesihuoltolaitoksen toiminta-alueiden ulkopuolella

Uusittu valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla tuli voimaan 15.3.2011. Jätevedet voidaan käsitellä paikallisesti useamman kiinteistön yhteisellä jätevesijärjestelmällä tai yleisimmin kiinteistökohtaisella järjestelmällä. Käsittelyvaihtoehtoja ovat umpisäiliö, pienpuhdistamo ja maaperäkäsittely (maahan imeytys tai maasuodatus).

Haja-asutuksen jätevesien aiheuttamia haittoja ovat rehevöityminen, hapenkulutus ja hygieniariskit. Myös pohjavedet saattavat pilaantua, mikäli jätevesiä pääsee vuotamaan ympäristöön. Tavallisin haitta on oman tai naapurin kaivon likaantuminen. Avo-ojiin tai maastoon johdetut jätevedet voivat aiheuttaa ympäristöhygieenisiä ongelmia, kuten pahaa hajua.

Asetuksen mukaan jätevedet tulee vähimmäisvaatimusten mukaan käsitellä niin, että jäteveden biologinen hapenkulutus vähenee 80 %, kokonaisfosfori 70 % ja kokonaistyppi 30 % verrattuna käsittelemättömään jäteveteen. Kouvolan kaupungin ympäristönsuojelumääräyksissä määritellään erikseen pilaantumisherkät alueet (pohjavesialueet ja vesistöjen rantavyöhykkeet), joilla vaaditaan edellä mainittua tehokkaampaa puhdistustasoa. Vanhalla sakokaivokäsittelyllä saavutetaan vain noin 15 - 20 prosentin puhdistustulos. Myös maaperäkäsittelykenttien puhdistuskyky vähenee aikaa myöten.

Uutta asuintaloa rakennettaessa asetuksen määräykset ovat voimassa heti ja jätevesijärjestelmästä tulee laatia suunnitelma, joka liitetään rakennuslupahakemuksen liitteeksi.

Vanhojen kiinteistöjen jätevesijärjestelmät tulee saattaa asetuksen vaatimusten mukaisiksi 15.3.2018 mennessä. Järjestelmää on parannettava jo aiemmin, jos kiinteistöllä tehdään sellaisia rakennus- tai toimenpidelupaa edellyttäviä muutostöitä, joita ei voida pitää vähäisinä tai jotka lisäävät jätevesikuormitusta. Järjestelmän muuttamiseen ja parantamiseen tulee hakea rakennusvalvonnalta toimenpidelupaa, jonka hakemukseen on liitettävä suunnitelma jätevesien käsittelystä.

Vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla sijaitsevilla, ennen talousjätevesiasetuksen voimaan tuloa rakennetuilla kiinteistöillä tulee olla jätevesijärjestelmästään selvitys, jonka perusteella on mahdollista arvioida kiinteistön jätevesien aiheuttama ympäristökuormitus. Selvityksen voi laatia oheisella lomakkeella, joka on säilytettävä kiinteistöllä ja esitettävä tarvittaessa valvontaviranomaiselle.

Klikkaamalla kuvaa ilmoitus näkyy suurempana