+
-+ Tulosta

Haja-asutuksen jätevesi

Jätevesien käsittely vesihuoltolaitoksen toiminta-alueiden ulkopuolella

Uusittu valtioneuvoston asetus (157/2017) talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla tuli voimaan 3.4.2017. Samassa yhteydessä muutettiin ympäristönsuojelulaissa (527/2014) jätevesistä annettuja lainkohtia (luku 16). Jätevesiasetusta sovelletaan pääsääntöisesti talousjätevesien johtamiseen ja käsittelyyn viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla. Kiinteistökohtainen jätevesien puhdistaminen tulee toteuttaa siten, ettei talousjätevesistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. Jätevedet voidaan käsitellä paikallisesti kiinteistökohtaisella järjestelmällä tai vaikka useamman kiinteistön yhteisellä jätevesijärjestelmällä. Käsittelyvaihtoehtoja ovat umpisäiliö, pienpuhdistamo ja maaperäkäsittely (maahan imeytys tai maasuodatus).

Haja-asutuksen jätevesien aiheuttamia haittoja ovat rehevöityminen, hapenkulutus ja hygieniariskit. Myös pohjavedet saattavat pilaantua, mikäli jätevesiä pääsee vuotamaan ympäristöön. Tavallisin haitta on oman tai naapurin kaivon likaantuminen. Avo-ojiin tai maastoon johdetut jätevedet voivat aiheuttaa ympäristöhygieenisiä ongelmia, kuten pahaa hajua.

Ympäristönsuojelulain mukaan jätevedet tulee vähimmäisvaatimusten mukaan käsitellä niin, että jäteveden orgaaninen kuormitus vähenee 80 %, kokonaisfosfori 70 % ja kokonaistyppi 30 % verrattuna käsittelemättömään jäteveteen. Kouvolan kaupungin ympäristönsuojelumääräyksissä on määritelty erikseen pilaantumisherkiksi alueiksi pohjavesialueet ja vesistöjen rantavyöhykkeet, joilla vaaditaan edellä mainitusta tehokkaampi puhdistustaso: orgaaninen kuormitus vähenee 90 %, kokonaisfosfori 85 % ja kokonaistyppi 40 %. Vanhalla sakokaivokäsittelyllä saavutetaan vain noin 15-20 prosentin puhdistustulos. Myös maaperäkäsittelykenttien puhdistuskyky vähenee aikaa myöten, joten ne vaativat tapauskohtaisesti saneerausta 10-25 vuoden välein.

Uutta asuintaloa rakennettaessa ympäristönsuojelulain ja jätevesiasetuksen määräykset ovat voimassa heti ja jätevesijärjestelmästä tulee laatia suunnitelma, joka liitetään rakennuslupahakemukseen.

Pohjavesi- ja ranta-alueet

Pohjavesialueilla ja alle 100 m etäisyydellä vesistöstä sijaitsevilla kiinteistöillä ennen vuotta 2004 rakennetut jätevesijärjestelmät tulee remontoida asetuksen vaatimusten mukaisiksi 31.10.2019 mennessä. Muilla alueilla jätevesijärjestelmät tulee remontoida asetuksen mukaiseksi vasta kun rakennetaan vesikäymälä, korjataan tai uusitaan jätevesijärjestelmää tai tehdään rakennuksen rakentamiseen verrattavissa oleva rakennuslupaa edellyttävä korjaus- ja muutostyö. Järjestelmän muuttamiseen ja parantamiseen tulee hakea rakennusvalvonnalta toimenpidelupaa, jonka hakemukseen on liitettävä suunnitelma jätevesien käsittelystä.

Ikävapautus, joka säädettiin edellisessä lainmuutoksessa, on edelleen voimassa. Näin ollen järjestelmää ei tarvitse uusia, jos kyse on 9.3.2011 olemassa olleesta käyttökuntoisesta jätevesijärjestelmästä ja vakituisesti asuva kiinteistön haltija tai haltijat ovat viimeistään mainittuna päivänä täyttäneet 68 vuotta.

Huussi ja kantovesi – ei yleensä velvoitteita

Kaikkien haja-asutusalueilla sijaitsevien kiinteistöjen omistajien ei tarvitse alkaa suunnitella jätevesijärjestelmänsä uusimista. Tällainen tilanne on niillä kiinteistöillä, joilla on vain kantovesi ja kuivakäymälä (huussi), jos näistä ei aiheudu pilaantumisen vaaraa. Samoin kunnostusta ei tarvita, jos kiinteistö liitetään viemäriverkostoon tai kiinteistöllä on jo säädökset täyttävä jätevesijärjestelmä.

Selvitys jätevesijärjestelmästä sekä käyttö- ja huolto-ohjeet

Vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla sijaitsevilla kiinteistöillä tulee olla jätevesijärjestelmästään selvitys, jonka perusteella on mahdollista arvioida kiinteistön jätevesien aiheuttamaa ympäristökuormitusta. Selvityksen voi laatia oheisella lomakkeella ja se tulee säilyttää kiinteistöllä ja esittää tarvittaessa valvontaviranomaiselle. Selvitys tulee tehdä jokaisesta asumis- tai lomakäytössä olevasta kiinteistöstä erikseen. Rakennettavien uusien kiinteistöjen osalta ei laadita selvitystä, vaan niille laaditaan jätevesisuunnitelmat erikseen rakennuslupia haettaessa.

Selvityksessä on esitettävä kuvaus kiinteistön jätevesien käsittelyratkaisusta sekä arvio jätevesien aiheuttamasta ympäristökuormituksesta ja asetuksen mukaisten puhdistusvaatimusten täyttymisestä sekä muut järjestelmää koskevat olennaiset tiedot. Selvitykseen on sisällytettävä asemapiirros järjestelmän sijainnista ja jätevesien purkupaikasta. Jätevesijärjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeissa on esitettävä tarvittavat tiedot jätevesijärjestelmän asianmukaista käyttöä ja kunnossapitoa varten.


Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme