+
-+ Tulosta

Kouvolan kaupungin meluselvitys 2016

Kouvolan kaupunki on teettänyt meluselvityksen, joka sisältää laskennallisen arvion tie- ja raideliikenteen sekä erilliskohteiden (teollisuusalueet, ratapiha-alueet, moottoriurheiluradat sekä ampumaradat) aiheuttamista ympäristömelutasoista.

Kouvoloan kaupungin meluntorjuntasuunnitelma 2017 on valmistunut ja löytyy liitetiedostoista.

Tieliikenteen tapauksessa melutasot on laskettu kaupungin vilkkaimpien katujen ja maanteiden osalta. Meluselvityksessä on ollut mukana yhteensä noin 340 km katuja ja maanteitä ja noin 140 kilometriä rautateitä. Selvityksessä on määritetty lisäksi hiljaiset alueet.

Selvityksessä ovat mukana seuraavat alueet: Kouvola, Kuusankoski, Voikkaa, Koria, Valkealan kk, Jokela, Niinistö, Utti, Myllykoski, Ummeljoki, Keltakangas, Inkeroinen, Anjala ja Kaipiaisten taajama. Kouvolan alueella aiemmin v. 2006 aikana teetetyssä ympäristömeluselvityksessä selvitettiin tie- ja raideliikenteen sekä teollisuuden ympäristömelua suppeammalla alueella: Kouvola, Kuusankoski ja Valkealan taajama-alue. Lisäksi raideliikennemelua on selvitetty v. 2007 rataympäristöhankkeessa Kouvolan asemalta Anjalankosken ja Iitin suuntaan olevilla rataosuuksilla.

Nyt tehdyn selvityksen yhteydessä tehtiin liikennemäärälaskemat Kouvolan alueen teillä. Laskennat toteutettiin v. 2014 lopussa. Kesällä 2015 toteutettiin melumittaukset erilliskohteissa. Selvitykseen sisällytettiin mitattavien kohteiden lisäksi myös useiden muiden erilliskohteiden olemassa olleet käyttökelpoiset melumittaustiedot.

Meluselvitykseen sisällytettiin mittaus- ja mallinnustiedon lisäksi asukaskyselyn avulla saatua tietoa asuinalueiden meluavista kohteista sekä hiljaisiksi koetuista alueista. Ympäristöpalvelut toteutti asukaskyselyn kesällä 2015 pehmoGIS –työkalulla ja siitä on laadittu oma raporttinsa.

Selvityksen mukaan tieliikenne aiheuttaa suurimman melualtistumisen Kouvolan kaupungin alueella. Laskennallisen arvioinnin perusteella tieliikenteen aiheuttamat asuinrakennusten julkisivuihin kohdistuvat melutasot ylittivät päiväaikaisen ohjearvotason (LAeq 7-22, 55 dB) yli 1000 ja yöaikaisen ohjearvon (LAeq 22-7, 50 dB) osalta 460 asuinrakennuksen julkisivuilla.

Raideliikenteen aiheuttama ympäristömelu ajoittuu suurelta osin yöaikaan ja raideliikenne on yöaikaisen melualtistumisen osalta merkittävämpi melun aiheuttaja kuin tieliikenne. Raideliikenteen aiheuttama päiväaikainen keskiäänitaso ylitti ohjearvotason 360 asuinrakennuksen julkisivuilla, kun taas yöaikainen ohjearvotaso ylittyi 640 asuinrakennuksen julkisivuilla. Kouvolan ratapihalla tapahtuvan vaunujen järjestelytoimien ei kuitenkaan arvioitu aiheuttavan ohjetasojen ylityksiä lähimpien asuinrakennusten piha-alueilla tai julkisivuilla.

Teollisuuden aiheuttama melualtistuminen oli laskennallisen arvioinnin perusteella selvästi vähäisempää kuin tie- ja raideliikenteen aiheuttama melualtistuminen. Teollisuuden toiminnoista Anjalankoskella Stora Enson teollisuuslaitosten arvioitiin aiheuttavan yöaikaisten ohjearvotasojen ylityksiä. Muista toiminnoista myös Kouvola Circuit moottoriurheilualueen ja Kuusaantien varressa sijaitsevan speedwayradan toimintojen arvioitiin hetkellisesti (LAFmax) ylittävän moottoriurheilulle asetetut vertailuarvot läheisyydessä sijaitsevien asuinrakennusten piha-alueilla kilpailupäivinä ja suotuisissa olosuhteissa. Myös Tyrrin ampumaradalla toimintojen arvioitiin aiheuttavan ampumamelulle asetettujen ohjearvotasojen (LAImax) ylittymisen sekä päiväaikaisen keskiäänitason ohjearvotason (LAeq 7-22) ylittymisen.

Kouvolan keskustan asuinalueet sijoittuvat suurelta osin alueille, joissa laskennallisesti arvioitu päiväaikainen keskiäänitaso jää alle 50 dB tason ja keskustan alueeltakin löytyy suhteellisen hiljaisia alueita mm. Eskolanmäen, Vahteronmäen ja Lehtomäen alueilta.

Ympäristömelulle altistuminen on todennäköisesti lisääntynyt Kouvolassa vuonna 2007 laaditun selvityksen jälkeen. Tämä arvio perustuu yleiseen tieliikenteen kasvuun, joka on Kymenlaakson maanteillä vuosina 2002-2012 arvioitu olevan noin 10 % luokkaa (Liikennevirasto 2014).

Selvityksen tuloksia voidaan käyttää hyväksi esimerkiksi meluntorjunnan toimenpiteiden tai kaupungin maankäytön suunnittelussa. Selvityksen tuloksia tarkasteltaessa on huomioitava, että ne edustavat vain laskentamallissa mukana olevien melulähteiden aiheuttamia melutasoja. Selvityksen aineisto kattaa kaupungin tärkeimmät melulähteet, mutta siitä puuttuu osa mm. kaupungin katuliikenteestä ja teollisuuslaitoksista.

Selvitys teetettiin Kouvolan kaupungin ympäristöpalveluiden vetovastuulla. Mukana selvitystyössä olivat myös kaupunkisuunnittelu ja yhdyskuntatekniset palvelut kaupungilta sekä Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Liikennevirasto ja VR. Samanaikaisesti myös Stora Enso ja UPM teettivät tehtaidensa meluselvitykset.


Lisätietoja:
Ympäristötarkastaja Marleena Naukkarinen
p. 020 615 8016
marleena.naukkarinen(a)kouvola.fi


Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme