+
-+ Tulosta

Maa-aineslupa, kotitarveotto ja ottamisesta tehtävät ilmoitukset

Maa-aineslain mukaisia viranomaistehtäviä Kouvolassa ja Iitissä hoitaa Kouvolan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen 1.7.2016 alkaen.

Maa-aineslupa

Maa-ainesten ottamiseen on saatava lupa maa-aineslain (555/1981) 4 §:n mukaisesti. Lakia sovelletaan kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen pois kuljetettavaksi taikka paikalla varastoitavaksi tai jalostettavaksi, jollei 2 §:stä muuta johdu. Maa-ainesluvan myöntää Kouvolan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen, rakennus- ja ympäristölautakunta.

Maa-ainesluvan haltijan tulee vuosittain ilmoittaa otetun aineksen määrä ja laatu maa-aineslain 23 a §:n mukaisesti.

Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma maa-ainesten ottamistoiminnalle

Maa-aineslain 5 a §:n mukaan luvan hakijan on tehtävä osana ottamissuunnitelmaa kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma, jos kaivannaisjätettä syntyy.

Naapurien kuuleminen

Maa-aineslupaa koskevan hakemuksen johdosta on ottamisalueen sisältävään kiinteistöön rajoittuvien kiinteistöjen ja muiden alueiden omistajille ja haltijoille varattava tilaisuus tulla kuulluksi. Kuulemisen voi tehdä hakija tai viranomainen. Viranomaisen toimesta tehtävä kuuleminen laskutetaan voimassa olevan taksan mukaisesti.

Luontoselvitys

Maa-aineslupahakemukseen tulee liittää luontoselvitys.

Kotitarveotto

Lupa ei ole tarpeen, jos aineksia otetaan omaa tavanomaista kotitarvekäyttöä varten asumiseen tai maa- ja metsätalouteen. Käytön tulee liittyä rakentamiseen tai kulkuyhteyksien kunnossapitoon. Tällöinkin ottamispaikat on sijoitettava ja ainesten ottaminen järjestettävä niin, että ottamisen vahingollinen vaikutus luontoon ja maisemakuvaan jää mahdollisimman vähäiseksi ja että maa-ainesesiintymää hyödynnetään säästeliäästi ja taloudellisesti eikä toiminnasta aiheudu asutukselle tai ympäristölle vaaraa tai kohtuullisin kustannuksin vältettävissä olevaa haittaa. Lisäksi jos ottaminen tapahtuu kiinteistönmuodostamislain mukaisella yhteisalueella, tulee noudattaa maa-aineslain 3 §:n 1 ja 2 momentin vaatimuksia.

Yli 500 kiintokuutiometrin kotitarveotosta tulee ilmoittaa Kouvolan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ottamispaikan sijainti ja arvioitu ottamisen laajuus. Ilmoitukseen on liitettävä kartta.

Hakemus, ottamissuunnitelma ja liitteet tulee toimittaa neljänä (4) kappaleena Kouvolan kaupungin ympäristöpalveluihin. Jos toiminta on Iitin kunnan alueella, tulee em. asiakirjat toimittaa viitenä (5) kappaleena. Ennen luvan hakemista on hyvä olla yhteydessä viranhaltijaan.

Maksutaksa

Maa-aineslupien käsittelystä ja maa-ainesten oton valvonnasta peritään maksut voimassa olevan taksan mukaisesti.

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme