+
-+ Tulosta

Roskaantuneet sorakuopat vaarantavat pohjaveden laatua ja vähentävät viihtyvyyttä

Vuosittain ympäristönsuojeluun saapuu kuntalaisten ilmoituksia roskaamistapauksista. Metsiköistä ja puistoista on löytynyt rakennusjätettä, haravointijätettä, sohvia, kemikaaleja jne. Roskia ei tulisi missään tapauksessa viedä luontoon. Erityisen suuren riskin roskaaminen aiheuttaa mm. luonnonsuojelualueilla, sorakuopilla ja pohjavesialueilla, jolloin alueet tulisi siivota mahdollisimman nopeasti. Pahimmassa tapauksessa jätteet voivat pilata pohjavettä.

Sorakuopat kaatopaikkoina

Vanhat, käytöstä poistetut sorakuopat ovat riski pohjavesille ja aiheuttavat myös maisemallista haittaa. Syrjäiset ja suojaisat paikat koetaan helpoiksi kohteiksi ja alueesta voi muodostua laiton kaatopaikka. Pahimmassa tapauksessa roskaantunut alue voi pilata pohjavettä ja näin ollen vaikuttaa suureenkin määrään ihmisiä juomaveden laadun heiketessä. Ympäristönsuojelulain mukaan pilaantuneen pohjaveden puhdistamisesta vastaa ensisijaisesti aiheuttaja. Roskaantuneen alueen siivouskustannukset lankeavat maanomistajan harteille, mikäli roskaajaa ei saada selville. Kustannukset voivat olla iso menoerä riippuen jätteen määrästä ja laadusta. Helpompaa olisi, kun jätteet vietäisiin jäteasemille. Useat kotitalouksissa syntyvät jätteet, myös sähkölaitteet ja vaaralliset jätteet, otetaan Kouvolan jäteasemilla vastaan ilmaiseksi.

Missä sinun juomavetesi syntyy

Harjualueilla muodostuu runsaasti pohjavettä, vuotuisesta sadannasta n. 60-70 % muuttuu pohjavedeksi. Samoilla alueilla sijaitsee myös hyviä soranottoalueita. Pohjaveden muodostuessa ensimmäisen suodatuksen vedelle tekee kasvillisuus, lopun puhdistamisen hoitaa maaperän sora- ja hiekkakerros. Kun kasvillisuus poistetaan ja sorakerros ohenee, muuttuvat pohjaveden muodostumisolosuhteet suuresti ja vedensuodatusmatka lyhenee, mikä on riski pohjaveden laadulle. Jos tällaiselle alueelle tuodaan jätteitä, kulkeutuvat mahdolliset haitalliset aineet maaperän kautta pohjaveteen. Kuoppaan noussut pohjavesi kasvattaa pilaantumisriskiä, sillä siitä voi olla suora yhteys laajempaan pohjavesiesiintymään ja vedenottamoon.

Maisemoinnilla voidaan ehkäistä roskaantumista

Pohjavesien ja ympäristön suojelemiseksi sorakuoppien jälkihoitoon, eli maisemointiin tulisi kiinnittää erityistä huomiota maa-aineslain mukaisten ottoalueiden lisäksi myös vanhoilla kuopilla sekä kotitarveotossa. Toiminnan loputtua kaikki varastokasat ja toimintaan liittyvät rakenteet tulisi poistaa ja katkaista kulkuyhteys alueelle. Kasvillisuuden palautuminen sitoo maa-ainesta ja haitallisia aineita sekä parantaa maisemakuvaa. Kuopan rinteitä on joissain tapauksissa syytä loiventaa, jotta ne eivät aiheuta vaaraa ihmisille tai eläimille. Maisemointiin soveltuu parhaiten puhdas sora. Savi ei sovellu maisemointiin etenkään pohjavesialueilla, koska tiiviinä materiaalina se vähentää veden imeytymistä ja muuttaa maan hapettumisolosuhteita ja vaikuttaa pohjavedenlaatuun heikentävästi. Samanlainen vaikutus on orgaanisilla maa-aineksilla kuten mullalla.

Yhteystiedot:
Roskaantuneet alueet: Ympäristönsuojelu
Sorakuoppien maisemointi: Rakennusvalvonta
Jäteasemat: Kymenlaakson Jäte Oy

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme