+
-+ Tulosta

Ympäristöterveydenhuollon maksut

Ympäristöterveydenhuollon valvottavana on monia toimintoja ja hankkeita, joista toiminnanharjoittajan tulee tehdä lainsäädännön vaatimusten mukainen ilmoitus tai lupahakemus tai hakea vapautuspäätöstä. Mikäli olet epätietoinen tarvitseeko suunnittelemasi hanke viranomaislupaa tai -päätöstä, kannattaa aina kysyä etukäteen henkilökunnaltamme.

Elintarvikelain 71 § edellyttää, että kunnan valvontaviranomaisen tulee periä elintarvikealan toimijalta hyväksymänsä taksan mukainen maksu laitoksen ja muun kuin 13 §:n 3 momentissa tarkoitetun elintarvikehuoneiston ilmoituksen käsittelystä.

Terveydensuojelulain 50 §:n mukaan kunnan on perittävä toiminnanharjoittajalta lain mukaisista käsittelemistään ilmoituksista ja hakemuksista hyväksymänsä taksan mukainen maksu.

Tupakkalain 90 §:n mukaan kunnan on perittävä hyväksymänsä taksan mukainen maksu myyntiluvasta myyntiluvan hakijalta. Lisäksi kunnan on perittävä myyntiluvan haltijalta Tupakkalain 91 §:n mukainen vuosittainen myyntipistekohtainen valvontamaksu.

Lääkelain 54 d §:n mukaan kunta voi periä nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntiluvan hakijalta vähittäismyyntiluvasta maksun. Lisäksi kunta voi periä vähittäismyyntiluvan haltijalta valvontaan liittyvistä toimenpiteistä vuosittaista valvontamaksua.

Lisäksi ympäristöterveydenhuollon laeissa (elintarvikelaki, terveydensuojelulaki, tupakkalaki) säädetään, että kunnan valvontaviranomaisen tulee periä toiminnanharjoittajalta maksu kunnan valvontasuunnitelmaan sisältyvästä tarkastuksesta, näytteenotosta ja tutkimisesta. Maksullisia ovat myös valvontasuunnitelmaan sisältyvien tarkastusten perusteella annettujen määräysten valvonta, silloin kuin määräysten antaminen perustuu säännösten noudattamatta jättämiseen.

Kunnalle perittävän maksun perusteen on soveltuvin osin vastattava valtion maksuperustelakia. Maksuperustelain mukaan maksun suuruuden tulee pääsääntöisesti vastata suoritteen tuottamisesta aiheutuvien kokonaiskustannusten määrää eli omakustannusarvoa.

Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnan 2.11.2016 hyväksymä Kouvolan kaupunkia ja Iitin kuntaa koskevaympäristöterveydenhuollon maksutaksa [pdf, 325 KB] on liitteenä. Taksaa sovelletaan niihin lupahakemuksiin ja ilmoituksiin, jotka ovat tulleet vireille 1.1.2017 tai sen jälkeen.

Liitetiedostot

Ympäristöterveydenhuollon maksutaksa [pdf, 325 KB]

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme